Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel;

 

Gelet op titel 4.2. van de Awb;

Besluit:

 

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

 

Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een directe of indirecte lozingssituatie waarin hemelwater via de openbare riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de nieuwe situatie wordt hemelwater op eigen terrein vastgehouden en mag een overloop naar openbaar terrein worden gerealiseerd;

  • b.

   college: college van burgemeester en wethouders;

  • c.

   dakoppervlak: de horizontale projectie van een dakoppervlak van een pand;

  • d.

   groen dak: een begroeid dak minstens bestaand uit een waterdichte laag, een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraat en een vegetatielaag met een wateropslag;

  • e.

   openbare riolering: riolering in de openbare ruimte waarmee afvalwater of hemelwater of beide onder vrij verval wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

  • f.

   pand: een woning, aanbouw- of uitbouw, bijgebouw, bedrijfspand, kantoor of school, die opgenomen is in de Basisadministratie gebouwen en adressen en legaal gebouwd zijn;

  • g.

   VvE: Vereniging van Eigenaren van woningen of een bedrijfsgebouw.

Artikel 2 Stimuleringsbijdrage

 • 1.

  Het college kan een stimuleringsbijdrage toekennen van € 25,- per m2 voor het aanleggen van een groen dak met een oppervlakte van minimaal 15 m2 en maximaal 400 m2 en een waterbergend vermogen van minimaal 25 liter per m2 dakvlak.

 • 2.

  Een stimuleringsbijdrage kan uitsluitend worden toegekend voor nog aan te leggen groene daken.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op panden in de gemeente Gemert-Bakel, die ten minste vijf jaar vóór de datum van indiening van een aanvraag om een stimuleringsbijdrage werden gebouwd en het hemelwater direct of indirect lozen op de openbare riolering.

Artikel 4 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om een stimuleringsbijdrage kan uitsluitend worden ingediend door de eigenaar van het pand.

 • 2.

  Een aanvraag wordt ingediend op een door het college vastgesteld formulier.

 • 3.

  Aanvragen van rechtspersonen niet zijnde een VvE worden ingediend vanaf 1 oktober.

 • 4.

  Ingediende aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 5 Maximaal budget

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een maximaal budget voor de toekenning van stimuleringsbijdragen vast.

 • 2.

  Wanneer het maximum van het beschikbare budget is bereikt worden de aanvragen waarop dan nog niet is beslist afgewezen.

Artikel 6 Vaststelling stimuleringsbijdrage

Binnen uiterlijk zes maanden nadat de stimuleringsbijdrage is toegekend wordt een aanvraag tot vaststelling van de toegekende bijdrage voor het aangelegde groene dak ingediend.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2020.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering 28 januari 2020.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A.J.L.G. van Oudheusden

de burgemeester,

ing. M.S. van Veen

Naar boven