Stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel;

 

gelet op titel 4.2. van de Awb;

Besluit:

 

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

 

Stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een directe of indirecte lozingssituatie waarin hemelwater via de openbare riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de nieuwe situatie wordt hemelwater op eigen terrein vastgehouden en mag een overloop naar openbaar terrein worden gerealiseerd;

  • b.

   college: college van burgemeester en wethouders;

  • c.

   dakoppervlak: de horizontale projectie van het dak van een pand;

  • d.

   drukriolering: riolering in de openbare ruimte waarmee uitsluitend afvalwater op mechanische wijze wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

  • e.

   infiltratie: het door de bodem / ondergrond laten opnemen van hemelwater;

  • f.

   infiltratievoorziening: een voorziening voor de opvang van hemelwater met het oogmerk dit in de bodem te brengen door infiltratie;

  • g.

   openbare riolering: riolering in de openbare ruimte waarmee afvalwater of hemelwater of beide onder vrij verval worden afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

  • h.

   pand: een woning, aanbouw- of uitbouw, bijgebouw, bedrijfspand, kantoor of school, die is opgenomen in de Basis administratie gebouwen en adressen en legaal gebouwd zijn;

  • i.

   VvE: een Vereniging van Eigenaren van woningen of een bedrijfsgebouw;

  • j.

   waterberging: een voorziening om hemelwater vast te houden en na afloop van een regenbui te infiltreren in de bodem of vertraagd leeg te laten lopen.

Artikel 2 Stimuleringsbijdrage

Het college kan een stimuleringsbijdrage toekennen van € 6,-- per m2 voor het afkoppelen van dakoppervlak met een oppervlakte van minimaal 15 m2 en maximaal 1000 m2.

Artikel 3 Voorwaarden stimuleringsbijdrage

Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsbijdrage gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  De werkzaamheden zijn nog niet gestart;

 • b.

  Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente Gemert-Bakel;

 • c.

  Het af te koppelen pand is niet aangesloten op drukriolering;

 • d.

  Er wordt ten minste 15 m2 en ten hoogste 1000 m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld van de openbare riolering;

 • e.

  Hemelwater afkomstig van het afgekoppelde dakoppervlak wordt opgevangen in een op eigen terrein gelegen waterberging;

 • f.

  De waterberging kan ten minste 30 liter per m2 afgekoppeld dakoppervlak bergen;

 • g.

  Het opgevangen hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd;

 • h.

  Indien er sprake is van een infiltratievoorziening ligt de bodem van deze voorziening boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand;

 • i.

  Bij een ondergrondse afvoer van hemelwater naar een infiltratievoorziening, worden alle regenpijpen voorzien van een bladafscheider en een zandvanger;

 • j.

  De waterberging draagt bij aan het verminderen van piekafvoeren en leidt niet tot wateroverlast bij naastgelegen percelen;

 • k.

  De waterberging heeft zonodig een bij voorkeur bovengrondse overloopvoorziening voor de afvoer van overtollig regenwater;

 • l.

  De waterberging heeft een toegankelijke en bij voorkeur zichtbare mogelijkheid tot controle van de werking van de berging;

 • m.

  De waterberging heeft een leegloopcapaciteit zodat binnen vijf dagen de waterberging leeg is, bij maximaal 2 mm neerslag per etmaal.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op panden in de gemeente Gemert-Bakel, die ten minste vijf jaar vóór de datum van indiening van een aanvraag om een stimuleringsbijdrage werden gebouwd en het hemelwater direct of indirect lozen op de openbare riolering.

Artikel 4 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om een stimuleringsbijdrage kan uitsluitend worden ingediend door de eigenaar van het pand.

 • 2.

  Een aanvraag wordt ingediend op een door het college vastgesteld formulier.

 • 3.

  Aanvragen van rechtspersonen niet zijnde een VvE worden ingediend vanaf 1 oktober.

 • 4.

  Ingediende aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 5 Maximaal budget

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een maximaal budget voor de toekenning van stimuleringsbijdragen vast.

 • 2.

  Wanneer het maximum van het beschikbare budget is bereikt worden de aanvragen waarop dan nog niet is beslist afgewezen.

Artikel 6 Vaststelling stimuleringsbijdrage

Binnen uiterlijk zes maanden nadat de stimuleringsbijdrage is toegekend wordt een aanvraag tot vaststelling van de toegekende bijdrage voor het afkoppelen van verhard oppervlak ingediend.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2020.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering 28 januari 2020.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A.J.L.G. van Oudheusden

de burgemeester,

ing. M.S. van Veen

Naar boven