Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 41144Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent aanpassen situering centrummarkt op de Binnenrotte voor de periode 5 mei tot en met 19 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

registratienummer 20MO00119;

 

overwegende dat:

 • -

  In artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit Centrummarkt d.d. 4 maart 2014 het college als plaats voor Centrummarkt, als bedoeld in artikel 2 van het Marktreglement Rotterdam 2008, onder meer de Binnenrotte heeft aangewezen.

 • -

  Bij collegebesluit d.d. 28 januari 2020 de Binnenrotte tussen Blaak en Librijesteeg is aangewezen als locatie voor het Eurovision Village voor de periode 5 tot en met 19 mei 2020.

 • -

  Op grond van artikel 3 van de Marktverordening Rotterdam 2017 het college om dringende redenen kan bepalen dat de Centrummarkt tijdelijk plaatsvindt op een andere dag, op een andere tijd of een andere plaats en daartoe nadere regels kan stellen.

 • -

  Artikel 6 van het Marktreglement Rotterdam 2008 het college de bevoegdheid geeft om in het algemeen belang de Centrummarkt geheel of gedeeltelijk af te gelasten of anders in te richten.

 • -

  Het Eurovisie Songfestival 2020 een uniek, eenmalig en bijzonder evenement betreft met een bovenregionale uitstraling en een niet op geld waardeerbare promotionele waarde heeft voor Nederland en voor Rotterdam.

 • -

  Het Eurovision Village een onlosmakelijk element van het Eurovisie Songfestival 2020 vormt.

 • -

  Alle Rotterdammers gratis toegang (moeten) krijgen tot dit evenement.

 • -

  De Binnenrotte vanuit ligging, bereikbaarheid, capaciteit, omgeving, veiligheid, mediawaarde de meest geschikte locatie voor het Eurovision Village is.

 • -

  Ambtelijke diensten en politie van oordeel zijn dat deze locatie gelet op de aard en het karakter van het evenement en de huidige bekende informatie in vergelijking met andere voorgestelde locaties het meest geschikt is.

 • -

  De politie het nodig acht de Binnenrotte tot aan de Librijesteeg in te richten als evenemententerrein ten behoeve van het Eurovision Village.

 • -

  Het marktterrein van de Centrummarkt als gevolg daarvan tijdelijk heringericht dient te c.q. te worden verplaatst, waartoe dit aanwijzingsbesluit is opgesteld.

 • -

  Een klein deel van de marktkramen gesitueerd kan worden op het terrein van het Eurovision Village.

 • -

  De verplaatsing van de Centrummarkt een beperkte periode (5 tot en met 19 mei 2020) beslaat.

 • -

  Alle vaste standplaatshouders van de Centrummarkt in die periode verzekerd zijn van een plek.

 • -

  (vertegenwoordigers van) de markt tijdig, volledig en actief worden geïnformeerd en betrokken.

 • -

  Alle betrokkenen (omwonenden, ondernemers, instellingen en standplaatshouders) tevoren (schriftelijk en via informatieavonden) in kennis worden gesteld;

besluit:

De Centrummarkt op de Binnenrotte gedurende de periode 5 mei tot en met 19 mei 2020 op de marktdagen aan te passen en te situeren op het deel tussen Librijesteeg en Meent, conform de bijgevoegde locatietekening.

Gedurende de periode 5 mei tot en met 19 mei 2020 de Centrummarkt op de marktdagen gedeeltelijk te verplaatsen naar de volgende locaties:

de Wijde Kerkstraat (locatie Boekenmarkt); op en nabij het Grotekerkplein, het parkeerterrein aan de Meent; de Hoogstraat en de Vlasmarkt, e.e.a. conform de bijgevoegde locatietekeningen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 7 februari 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Bent u het niet eens met dit besluit?  

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na bekendmaking van het besluit.

 

Maak digitaal bezwaar op: https://www.rotterdam.nl/loket/bezwaar-besluit-gemeente/

Of stuur een brief naar:

College van Burgemeester en Wethouders

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

 

Per fax bezwaar indienen

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie (010) 267 63 00

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam, adres en handtekening;

 • uw telefoonnummer, zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

 • de datum waarop u bezwaar maakt;

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van het besluit bij te voegen.