Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2020, 40716Beschikkingen | afhandelingGemeente Zutphen, Librije Boeken & Papier Fair op 29 februari en 1 maart 2020 in de Walburgiskerk in Zutphen

 

Status: verleend

Op 12 februari 2020 is een evenementenvergunning verleend Librije Boeken & Papier Fair op 29 februari en 1 maart 2020 in de Walburgiskerk in Zutphen.

De vergunning geldt voor het houden van een boeken en papier fair, het laten horen van licht versterkte muziek/geluid en het plaatsen van objecten.

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

  • Naam en adres van de indiener;

  • De dagtekening;

  • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • De gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrecht van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. In dat geval is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Zutphen, 19 februari 2020

De burgemeester van Zutphen