Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2020, 40222Beschikkingen | aanvraagBesluit op grond van de Wet geluidhinder, met betrekking tot vaststelling hoger waarden in verband met de omgevingsvergunning artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 2º van de Wabo ten behoeve van de functiewijziging Brahmsstraat 1 in Almere

 

Besluit op grond van artikel 83 en 110a van de Wet geluidhinder ( Z2020-000400/D2020-110912 ) met betrekking tot vaststelling van hogere waarden in verband met de omg evingsvergunning artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° van de Wabo ten behoeve van functiewijziging Brahmsstraat 1 in Almere ( Wabo aanvraag 4514311 en intern kenmerk 193019)

 

Burgemeester en wethouders van Almere maken bekend (gelet op artikel 3: 42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c lid 2 van de Wet geluidhinder) dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2º Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend

(4 februari 2020) voor bovengenoemde aanvraag met de activiteiten “Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” (afwijking van het bestemmingsplan) en Bouwen. Tevens is ten behoeve van dit project een besluit hogere grenswaarden genomen.

 

Bezwaarclausule

Tegen het hogere waardenbesluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en wethouders, postbus 200, 1300 AE Almere. De werking van het hogere waardenbesluit wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Wanneer u de werking van het hogere waardenbesluit wilt laten schorsen, dan kunt u bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf heden gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

 

Vergunningen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Eenvoudig een afspraak maken kan via https://www.almere.nl

 

Wilt u toch liever bellen? Dat kan op 14 036.