Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2020, 40207Beschikkingen | aanvraagPlanologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de bouw van twee aaneengesloten woningen met doorgang voor mantelzorg op kavel I1317 te Almere.

 

O mgevingsvergunning voor het planologisch afwijken en besluit hogere grenswaarden ten behoeve van de bouw van de bouw van twee aaneengesloten woningen met doorgang voor mantelzorg op kavel I1317 in Oosterwold te Almere .

Dossiernummer SBA 19 34 46

Olo -nummer 4 57 6697

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3º Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor bovengenoemde aanvraag met de activiteiten “Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” (afwijking van het bestemmingsplan) en Bouwen. Tevens is ten behoeve van dit project een besluit hogere grenswaarden genomen. Gedurende de periode van ter inzage ligging van de ontwerpbesluiten zijn er geen zienswijze ontvangen.

 

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 februari 2020 ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis, Stadhuisplein 1. Via het digitaal loket, of telefonisch via telefoonnummer 14036, kunt u hiervoor een afspraak maken. Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen 6 weken beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Beroepschriften moeten zijn ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

 

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit kan, indien er sprake is van een spoedeisend belang, naast het beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.