Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 39914Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Boekelsedijk 3, 5411 NW Zeeland; het kappen van 10 bomen (Quercus Palustris) die staan bij sportpark De Bundel (aanvraag ontvangen 3 februari 2020)

Schutsboomstraat 45, 5374 CB Schaijk; het wijzigen (planologisch en door verbouw) van 1 bovenwoning naar 2 bovenwoningen (aanvraag ontvangen 5 februari 2020)

Franse Baan 5, 5374 RS Schaijk; het bouwen van een berging met een overkapping (aanvraag ontvangen 5 februari 2020)

Ontvangen sloopmeldingen:

Hegveld (tegenover nummer 2) te Schaijk; het slopen van een schuur (melding ontvangen 31 januari 2020)

Repeltand 3, 5411 AK Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 4 februari 2020)

Langenboomseweg 28 en 30, 5411 AW Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woningen (melding ontvangen 5 februari 2020)

Manegestraat 4, 5411 NB Zeeland; het slopen van een deel van de woning in verband met verbouw/uitbreiding van de woning (melding ontvangen 5 februari 2020)

Wethouder Zegersstraat 73, 5375 AX Reek; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 6 februari 2020)

Ontvangen milieumelding:

Voederheil 3, 5411 RJ Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (actualiseren) van een bedrijf (melding ontvangen 31 januari 2020)

Ontvangen intrekkingsverzoeken:

Weversweg 5, 5411 RX Zeeland; het kappen van 50 eikebomen die verspreid op een camping staan (aanvraag ingetrokken 6 februari 2020)

Franse Baan 5, 5374 RS Schaijk; het bouwen van een berging met een overkapping (aanvraag ingetrokken 6 februari 2020)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning:

Boekelsedijk 3, 5411 NW Zeeland; het kappen van 10 bomen (Quercus Palustris) die staan bij sportpark De Bundel (vergunning verzonden 6 februari 2020)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

Waterstraat 2, 5374 KB Schaijk; het veranderen van de inrichting (het plaatsen van een luchtwasser). De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 18 maart 2020 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 4 februari 2020.

Huisnummerbesluiten:  

Vaststelling nummeraanduidingen:

De Steeg 3m, 5375 KH Reek; ten behoeve van een mantelzorgwoning in een mobiele unit.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 4 februari 2020.

Schutsboomstraat 61b, 5374 CB Schaijk; ten behoeve van een nieuwe woning (verbouw bijgebouw tot woning).

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 6 februari 2020.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunning, verlenging van de afhandelingstermijn en vaststelling van de nummeraanduidingen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.