Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 3976Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Hoogschaijksestraat 17, 5374 EC Schaijk; het veranderen van het bedrijf door het uitbreiden met incidenteel uitvoeren van puinbreekwerkzaamheden (aanvraag ontvangen 23 december 2019)

Haagstraat 17, 5374 CT Schaijk; het veranderen van een agrarisch bedrijf (Activiteit Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets) (aanvraag ontvangen 24 december 2019)

Ontvangen sloopmeldingen:

Scheperstraat 8, 5374 HJ Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 20 december 2019)

Helstraat 13, 5375 KG Reek; het verwijderen van asbesthoudende daken van een stal en een kapschuur (melding ontvangen 20 december 2019)

Ontvangen milieumeldingen:

Korte Dijk 21, 5411 BH  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een melkveehouderij (melding ontvangen 19 december 2019)

Sint Annastraat 1, 5374 AH Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van het agrarisch bedrijf (melding ontvangen 20 december 2019)

Haagstraat 17a, 5374 CT Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een agrarisch bedrijf (melding ontvangen 24 december 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning:

Blazoenlaan 14, 5411 DB Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (vergunning verzonden 3 januari 2020)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

Pastoor van Winkelstraat 39a, 5374 BG Schaijk; het realiseren van 2 appartementen in een gedeelte van een bestaand kantoorpand. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 12 februari 2020 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 24 december 2019.

Industriepark 32, 5374 CM Schaijk; het bouwen van een bedrijfsgebouw en een bijgebouw. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 4 februari 2020 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 24 december 2019.

Nieuw Heijtmorgen (naast 18) te Reek; het bouwen van een woning. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 15 februari 2020 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 30 december 2019.

Palenrij (naast 6) te Zeeland; het bouwen van een bedrijfspand. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 12 februari 2020 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 30 december 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunning en tot verlenging van de afhandelingstermijnen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.