Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent inlichtingenverplichtingen belastingen (Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen belastingen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de Concerndirecteur Dienstverlening van 4 februari 2020, kenmerk 3503000;

 

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

 

besluit:

Artikel 1 Gemeentelijke belastingheffing

 • 1.

  Ten behoeve van de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen worden de in het tweede lid vermelde gemeenteambtenaren aangewezen jegens wie de verplichtingen gelden, die voortvloeien uit de bepalingen van:

  • a.

   afdeling 2 van Hoofdstuk VIII van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, voor zover deze van overeenkomstige toepassing zijn op de heffing van gemeentelijke belastingen;

  • b.

   hoofdstuk VII van de Invorderingswet 1990, voor zover deze van overeenkomstige toepassing zijn op de invordering van gemeentelijke belastingen; of

  • c.

   het Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde gemeenteambtenaren zijn:

  • a.

   de gemeenteambtenaren belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

  • b.

   de gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet;

  • c.

   de gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

  • d.

   de gemeentelijke belastingdeurwaarders, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet.

Artikel 2 Waardebepaling en waardevaststelling onroerende zaken

 • 1.

  Ten behoeve van de waardebepaling of waardevaststelling van onroerende zaken worden de in het tweede lid vermelde gemeenteambtenaren aangewezen jegens wie de verplichtingen gelden, die voortvloeien uit de bepalingen van:

  • a.

   afdeling 2 van Hoofdstuk VIII van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, voor zover deze van overeenkomstige toepassing zijn op de waardebepaling of waardevaststelling van onroerende zaken, of

  • b.

   het Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde gemeenteambtenaren zijn:

  • a.

   de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   de gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

  • c.

   de taxateurs aan wie door de directeur Belastingen en de heffingsambtenaar de waardering van onroerende zaken is opgedragen.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op het verkrijgen van inlichtingen benodigd voor de uitvoering van de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten op de wijze, bedoeld in artikel 221, tweede lid, van de Gemeentewet.

Artikel 3 Intrekking voorgaand besluit

Het Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen belastingen wordt ingetrokken, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit hebben voorgedaan.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen belastingen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2020.

 

De secretaris,

V.J.M. Roozen

 

De burgemeester,

A. Aboutaleb

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 7 februari 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Naar boven