Gemeenteblad van Roermond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondGemeenteblad 2020, 36387BeleidsregelsBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent subsidiëring Hart voor Roermond (Beleidsregel subsidiëring Hart voor Roermond / AED 2020)

Beleid:

Het coalitieakkoord van de Gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de Gemeente Roermond.

Nota Roermond Gezond; Preventie- en Gezondheidsbeleid 2017-2021.

 

Doelstelling:

Het organiseren en aanbieden van adequate hulp aan burgers die getroffen worden door een hartstilstand in de gemeente Roermond.

 

Grondslag beleidsregel:

Artikel 3, vierde lid, van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008.

 

Soort subsidie:

Eenmalige subsidie (hoofdstuk 4 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008).

 

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Roermond

 

besluit

 

vast te stellen de volgende beleidsregel

 

Beleidsregel subsidiëring Hart voor Roermond / AED 2020

Artikel 1 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder AED: automatische externe defibrillator.

 • 2.

  Activiteiten als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008, waarvoor een eenmalige subsidie kan worden verstrekt, zijn:

  • a.

   de aanschaf van een AED;

  • b.

   de aanschaf van een AED-buitenkast;

 • 3.

  Een aanvrager komt slechts voor de onder artikel 2, onder a, genoemde activiteit voor subsidie in aanmerking als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de plaatsing van de AED moet in een gebied zijn waar nog geen AED’s aanwezig zijn (voldoende spreiding van AED’s in de gemeente Roermond);

  • b.

   de AED dient zodanig geplaatst te worden dat deze in geval van nood direct beschikbaar en bereikbaar is, 7x24uur beschikbaarheid en dus niet afhankelijk van kantoor-, winkel- of praktijktijden;

  • c.

   binnen een straal van 500 meter rondom de locatie van de AED dient een netwerk van minimaal 15 burgerhulpverleners (vrijwilligers) aanwezig te zijn die een opleiding voor reanimatie en bediening van een AED volgens de kwalificaties van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) met succes hebben gevolgd, dit hebben aangetoond en aangemeld zijn bij HartslagNu;

  • d.

   de AED dient registreert te zijn bij HartslagNu;

  • e.

   de subsidieaanvraag dient uiterlijk op 31 december 2020 te zijn ontvangen.

 • 4.

  Een aanvrager komt slechts voor de onder artikel 2, onder b, genoemde activiteit voor subsidie in aanmerking als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de subsidieaanvrager beschikt over een AED die geregistreerd is bij HartslagNu;

  • b.

   binnen een straal van 500 meter rondom de locatie van de AED dient een netwerk van minimaal 15 burgerhulpverleners (vrijwilligers) aanwezig te zijn die een opleiding voor reanimatie en bediening van een AED volgens de kwalificaties van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) met succes hebben gevolgd, dit hebben aangetoond en aangemeld zijn bij HartslagNu;

  • c.

   de AED buitenkast met AED dient zodanig buiten geplaatst te worden dat deze in geval van nood direct 7x24uur beschikbaar is en dus niet afhankelijk van kantoor-, winkel- of praktijktijden;

  • d.

   de naar buiten plaatsing van de AED moet in een gebeid zijn waar nog geen AED’s 7x24uur beschikbaar zijn (voldoende spreiging van AED’s in de gemeente Roermond ), en

  • e.

   de subsidieaanvraag dient uiterlijk op 31 december 2020 te zijn ontvangen.

Artikel 2 Subsidiemethode

 • 1.

  De subsidie bedraagt ten hoogste de aanschafprijs, maar niet meer dan:

  • a.

   € 1.500,- voor de activiteit genoemd artikel 2, onder a;

  • b.

   € 800,- voor de activiteit genoemd artikel 2, onder b;

 • 2.

  Per activiteit wordt er slechts één keer per aanvrager een subsidie verstrekt.

Artikel 3 Subsidieplafond

Voor de uitvoering van deze beleidsregel geldt een subsidieplafond van € 16.676,-.

Artikel 4 Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Deze beleidsregel geldt tot en met 31 december 2020, met dien verstande dat hij van toepassing blijft op uiterlijk op die datum ingediende subsidieaanvragen.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel subsidiëring Hart voor Roermond / AED 2020’.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Roermond in zijn vergadering van 4 februari 2020.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, M.J.D. Donders-de Leest