Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2020, 35894Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein houdende de intrekking van de personele regelingen

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

 

gelet op de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren;

 

besluit:

 

vast te stellen

 

Besluit tot intrekking van de personeelsregelingen

Artikel 1

De volgende personeelsregelingen worden ingetrokken:

Aanvullende regeling Hoofdstuk 3

 

Reis en verblijfkosten

Aanvullende regeling Individueel keuzebudget

Vakantieverlof 2017

Plaatselijke feestdagen aanwijzing

Inconvenienten-waardering

Werktijdenregeling

Generatiepact

Studiefaciliteitenregeling

Richtlijn attenties

Dienstkleding regeling

Gebruiksregeling GSM

Beeldschermbril, Procedure regeling

WEP

BBL

Stage

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Privacyreglement e-mail en internetgebruik

Gedragscode Integriteit

Spelregels integriteit

Regeling nevenwerkzaamheden

Regeling openbaarmaking nevenfuncties ambtenaren

Klachtenregeling ongewenst gedrag

Klokkenluiders/melding vermoeden misstand

 

Procedureregeling functiebeschrijving

Flankerend beleid

Regeling Personeelsbeoordeling 2006

Rechtspositieregeling van de Babs

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 december 2019.

Ellie Liebregts

secretaris

Frans Backhuijs

burgemeester