Gemeenteblad van Enschede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeGemeenteblad 2020, 35831Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Enschede 2014

De gemeenteraad van Enschede, gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. 18 december 2019,

 

Besluit,

 

De gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Enschede 2014 gewijzigd vast te stellen

Artikel I

Artikel 7 lid 3 komt als volgt te luiden:

Geschenken en giften die een politiek ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50,- vertegenwoordigen zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht. Geschenken en giften die een waarde van € 50,- of minder vertegenwoordigen worden wel gemeld en geregistreerd, maar kunnen worden behouden.

Artikel II

Aan artikel 7 worden de volgende leden toegevoegd:

8. Als een partner wordt uitgenodigd en de totale waarde van de uitnodiging daarmee boven de € 50,- komt, kan de partneruitnodiging niet worden aangenomen. In zulke gevallen kan een partner wel op eigen kosten meegaan.

 

9. Als de waarde van een uitnodiging voor een politiek ambtsdrager samen met de uitnodiging voor de partner een waarde van minder dan € 50,- vertegenwoordigd, kan de uitnodiging worden aangenomen, mits deze wordt gemeld en geregistreerd.

 

10. Lid 3 is niet van toepassing op de toegangskaarten van de volgende evenementen:

• Enschede Marathon

• Military Boekelo – Enschede

Lid 2, lid 4 en lid 6 van dit artikel zijn onverkort van toepassing op dit lid.

 

11. Het raadspresidium en het college kunnen in gezamenlijkheid elk kalenderjaar eenmalig bepaalde evenementen binnen de gemeentegrenzen aanwijzen (anders dan genoemd in lid 10), waarvoor de uitnodiging aan de politiek ambtsdrager een geschatte waarde van meer dan 50 euro vertegenwoordigt, waarop lid 1 en lid 3 van dit artikel niet van toepassing wordt verklaard.

Hierbij gelden in ieder geval de volgende criteria:

• gemeentelijke bestuurlijke representatie is nodig en/of wenselijk

• het betreft een evenement met een aantoonbare traditie en/of een uniek karakter

• de uitnodiging is de politiek ambtsdrager aangeboden uit hoofde van zijn functie

Lid 2, lid 4 en lid 6 van dit artikel zijn onverkort van toepassing op dit lid.

 

12. De door het raadspresidium en het college in gezamenlijkheid aangewezen evenementen zijn voor alle politiek ambtsdragers dezelfde.

Artikel III

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

 

Vastgesteld te Enschede op 3 februari 2020

De griffier,

R.M. Jongedijk

De burgemeester van Enschede,

dr. G.O. van Veldhuizen