Gemeenteblad van Hattem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemGemeenteblad 2020, 35592VerordeningenVerordening Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Hattem

Raadsbesluit nr. 8

Onderwerp: verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Hattem

 

De raad der gemeente Hattem;

gelezen het voorstel van het presidium van de raad van 16 december;

 

gelet op:

- de artikelen 61, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

- de Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september 2017;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de:

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Hattem 2020:

 

 

Artikel 1 Taak

Er is een vertrouwenscommissie met als taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

Artikel 2 Samenstelling commissie

1. De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde fracties.

2. De voorzitter van de commissie is de fractievoorzitter van de grootste fractie uit de raad, de plaatsvervangend voorzitter is de fractievoorzitter van de één na grootste fractie uit de raad.

3. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

1. De raadsgriffier is secretaris van de commissie en geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

2. De gemeentesecretaris is plaatsvervangend secretaris van de commissie en wordt ter ambtelijke ondersteuning aan de commissie toegevoegd.

3. De (plaatsvervangend) secretaris van de commissie heeft geen stemrecht.

Artikel 4 Adviseur

1. De gemeenteraad voegt één wethouder toe als adviseur in verband met de vervulling van de in artikel 1 genoemde taak.

2. De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

3. Een adviseur is geen lid van de commissie en heeft daarin geen stemrecht.

Artikel 5 Geheimhouding

1. Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de wet de verplichting tot geheimhouding, welke zich uitstrekt tot eenieder die van de informatie kennis draagt. De geheimhoudingsplicht strekt zich in ieder geval uit tot de leden van de commissie, alsmede tot degenen die ambtelijke ondersteuning verlenen en de adviseur.

2. De vergaderingen van de commissie zijn ingevolge de wet besloten. De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht.

3. Stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van “geheim” door de voorzitter en de secretaris ondertekend en verstuurd. Stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van “geheim” gezonden aan de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering. De secretaris ziet er op toe dat de vertrouwelijkheid in deze procesgang wordt gegarandeerd.

4. Aan degenen die geen lid zijn van de commissie dan wel die geen ambtelijke ondersteuning verlenen aan de commissie of die geen adviseur zijn van de commissie, wordt ingevolge de wet geen informatie verstrekt omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek.

5. De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

6. De geheimhoudingsplicht blijft ingevolge de wet ook in het geval de commissie wordt ontbonden van kracht.

Artikel 6 Vergaderingen

1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit noodzakelijk achten.

2. De commissie vergadert slechts indien meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

3. De voorzitter bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering.

4. De voorzitter roept de volgende personen schriftelijk tot de vergadering op:

 • a.

  de leden van de commissie;

 • b.

  Er is een vertrouwenscommissie met als taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

 • c.

  de adviseur.

5. De in het vierde lid bedoelde oproeping geschiedt ten minste drie dagen voorafgaand aan de vergadering. Indien bijzondere omstandigheden een spoedige bijeenkomst van de commissie vergen, kan van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde termijn worden afgeweken, doch geschiedt de oproeping ten minste vierentwintig uren voorafgaand aan de vergadering.

Artikel 7 Stemming

De commissie besluit over de vaststelling van een concept aanbeveling bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden de verschillende meningen in het in artikel 9 bedoelde verslag opgenomen.

Artikel 8 Informatie over en gesprek met sollicitant

De secretaris nodigt namens de voorzitter sollicitanten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn ter bescherming van de privacy van de sollicitant. Elk overleg met derden, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

Artikel 9 Verslag

1. De commissie brengt over haar werkzaamheden ter voorbereiding op het doen van een aanbeveling tot benoeming schriftelijk een verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en aan de commissaris van de Koning. Het verslag van bevindingen dat de commissie uitbrengt aan de raad en de commissaris van de Koning bevat in ieder geval:

 • a.

  een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

 • b.

  een concept aanbeveling met een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie, inclusief een gemotiveerde volgorde van plaatsing van kandidaten op de aanbeveling;

 • c.

  of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie.

2. Het verslag van bevindingen wordt in ieder geval vergezeld van de concept aanbeveling van twee personen.

3. De commissie stelt het verslag vast nadat de leden van de commissie de gelegenheid hebben gehad te reageren op het concept verslag.

4. Het verslag wordt getekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 11 Ontbinden van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop bij benoeming door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien.

Artikel 12 Archivering

1. De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat na afronding van de benoeming alle archiefbescheiden onverwijld in een envelop worden verzegeld en gerubriceerd als "geheim", en worden geplaatst in de daartoe aangewezen archiefruimte.

2. De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat in het belang van een zorgvuldige overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats, als bedoeld in artikel 12 van de Archiefwet 1995, een verklaring van overbrenging, als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995, wordt opgesteld voor archiefbescheiden waarvoor de wettelijke termijn verstreken is. In deze verklaring wordt melding gemaakt van het besluit tot toepassing van artikel 15, eerste lid sub a, van de Archiefwet 1995 en de daarin gestelde beperkingen aan de openbaarheid, tot de archiefbescheiden 75 jaar oud zijn.

3. De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Hattem”.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Hattem, in zijn vergadering van 11 februari 2020

de voorzitter, de griffier,