Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2020, 35438BeleidsregelsGeactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Haarlemmermeer en bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken bekend dat zij op 4 februari 2020 het ‘Besluit van de gemeente Haarlemmermeer van 4 februari 2020 met zaakdossiernummer 2020.0000310 tot vaststelling van de Beleidsregel PFAS gemeente Haarlemmermeer 2020’ hebben vastgesteld (geactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Haarlemmermeer 2020).

Op grond van het Besluit Bodemkwaliteit in combinatie met de zorgplicht zoals opgenomen in de Wet Bodembescherming (art. 13 Wbb) hebben B&W bepaald hoe zij omgaan met het toepassen van grond en bagger binnen de gemeente Haarlemmermeer, waarin PFAS zijn aangetroffen. Tevens hebben zij de bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied vastgesteld.

Het ‘Besluit van de gemeente Haarlemmermeer van 20-3-2018 met kenmerk 2018.0014073, tot vaststelling van een geactualiseerde Beleidsregel voor het toepassen van PFOS- en PFOA-houdende grond en baggerspecie op de landbodem in de gemeente Haarlemmermeer’ (geactualiseerde Beleidsregel PFOS en PFOA gemeente Haarlemmermeer) wordt hierbij ingetrokken.

Tevens hebben wij besloten een mandaat te verstrekken aan de clustermanager Beheer en Onderhoud om binnen de kaders van de geactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Haarlemmermeer 2020 te beslissen over bodemkwaliteitskaarten voor PFOS en PFOA;

Inwerkingtreding

De geactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Haarlemmermeer 2020, de bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied en het mandaat van de clustermanager Beheer en Onderhoud treden in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van deze bekendmaking.