Gemeenteblad van Geertruidenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergGemeenteblad 2020, 354315VerordeningenVerordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2021

Nr.

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

gelezen het voorstel van de gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen van 8 december 2020.

 

gelet op de artikelen 156 eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h. en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 10 van de Legesverordening 2021;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de:

Verordening tot eerste wijziging van de legesverordening 2021.

Artikel I  

Hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2021 wordt vervangen door:

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.2.2

die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.3

ten behoeve van een aanvraag van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.4

van een aanvraag van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,55

1.2.5

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 32,90

1.2.6

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 50,90

1.2.7

tot het verstrekken van een hoesje

1.2.7.1

voor een paspoort

€ 1,15

1.2.7.2

voor een identiteitskaart

€ 1,00

Artikel II  

Hoofdstuk 3 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2021 wordt vervangen door:

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,00

1.3.1.1

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,10

1.3.2

Het tarief voor het verrichten van werkzaamheden in verband met vermissing van een rijbewijs

€ 30,90

1.3.3

Voor het tarief van een Eigen Verklaring wordt verwezen naar het "Overzicht van de kosten voor de theorie- en praktijkexamens" zoals is vastgesteld door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een hoesje voor een rijbewijs

€ 1,00

Artikel III  

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

  • 2.

    Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijven de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

  • 3.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 

Raamsdonksveer, 8 december 2020

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris,de burgemeester, R.C.J. Nagtzaam, M. Witte