Gemeenteblad van Haarlem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemGemeenteblad 2020, 354221Beschikkingen | aanvraagHaarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Harmenjansweg 95, 2020-09795, organiseren stadsstrand de Oerkap seizoen 2021, 23 december 2020

De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. Belanghebbenden worden erop gewezen dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat de vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele ontwerpbesluiten om ontheffing te verlenen en verleende vergunningen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te maken.