Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2020, 354126Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieplafonds gemeente Almere 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Almere,

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Almere 2020,

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende subsidieplafonds voor het jaar 2021 voor de aldaar vermelde categorieën van subsidies:

 

1.

Cultuureducatie

€ 1.194.000,=

2.

Podiumkunst

€ 948.000,=

3.

Podia

€ 880.000,=

4.

Talentontwikkeling

€ 236.000,=

5.

Sportopleidingen

€ 0,00

6.

Sport voor mensen met beperking

€ 25.800,=

7.

Breedtesportevenementen

€ 12.900,=

8.

Breedtesportevenementen/Focussporten

€ 12.900,=

9.

Scouting

€ 14.000,=

10.

Subsidies armoede en schulden

€ 3.000.000,=

11.

Voorschoolse Educatie

€ 6.000.000,=

 

Subsidie voor activiteiten in het kader van (informele) ondersteuning en vrijwillige inzet binnen het Sociaal Domein

12.

Vrijwilligersorganisaties

€ 2.242.000,=

 

 

De verdeelsleutel van boven vermelde categorieën van subsidies is “Wie het eerst komt, die het eerst maalt”, met uitzondering van:

  • Scouting (€ 14.000,-), waarvoor “Pondsgewijze verdeling” naar evenredigheid van het aantal leden geldt, met peildatum 1 oktober 2020;

  • Voorschoolse Educatie, waarvoor de verdeelcriteria “in volgorde van prioriteit” gelden (artikel 8 van de Nadere regels Voorschoolse Educatie 2020-2022).

 

 

Aldus vastgesteld,

Almere, 28 december 2020

Burgemeester en wethouders van Almere,

namens hen,

R. Wielinga

Gemeentesecretaris