Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 353712Beschikkingen | afhandeling



Gemeente Grave – verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - aanleggen van een nieuwe in- of uitrit - Stoottroepenweg 2, Velp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

Voor: het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit (zaaknr.: Z/20/266476 )

Locatie: Stoottroepenweg 2, 5363 VV Velp (postcodegebied 5363)

Tegen het verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvraag kunt u eventueel op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277