Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2020, 353418BeleidsregelsRegeling tarieven sport en diversen 2021

Het college van burgemeester en wethouders,

Gelet op artikel 160, lid 1, sub e van de Gemeentewet,

B e s l u i t:

Vast te stellen de:

Regeling van de tarieven voor verleende diensten en/of werkzaamheden die van gemeentewege ten behoeve van derden worden verricht.

(Regeling tarieven sport en diversen 2021)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

a. werkelijke kosten: de kosten van materialen, salarissen en overhead;

b. voorschot: aanbetaling op basis van de geraamde kosten;

c. derden: degenen op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verleend of degenen die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maken.

Artikel 2 Algemeen tarief

Voor het van gemeentewege verrichten van werkzaamheden ten behoeve van derden worden, voor zover hiervoor geen tarief is opgenomen in de bij deze regeling behorende tarieventabel, de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Artikel 3 Voorschotten

Betrokkenen kunnen worden verplicht op basis van de geraamde kosten een voorschot te betalen. Dit voorschot wordt naderhand verrekend met de in artikel 2 bedoelde kosten.

Artikel 4 Wijze van betaling

 • 1.

  De tarieven die zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende tarieventabel worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke nota.

 • 2.

  Voor de berekening wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Boven de in de bij deze regeling behorende tabel vermelde tarieven en het algemeen tarief wordt, voor zover van toepassing, het wettelijk vastgesteld percentage aan omzetbelasting in rekening gebracht.

 

Artikel 5 Wijze en termijnen van betaling

In de bij deze regeling behorende tarieventabel is per hoofdstuk/onderdeel de wijze en het tijdstip waarop of waarbinnen de verschuldigde bedragen moeten worden betaald aangegeven.

Artikel 6 Bevoegdheden

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet en bij enig geschil over de toepassing daarvan beslist het college.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Regeling tarieven sport en diversen 2020, vastgesteld op 26 november 2019 vervalt met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de "Regeling tarieven sport en diversen 2021".

 

Hoogeveen, 15 december 2020

 

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris, De burgemester,

B. Ruiter-Hiemstra, K.B. Loohuis

Bijlage Toelichting  

 

TARIEVENTABEL

behorende bij de Regeling tarieven sport en diversen 2021

Indeling tarieventabel:

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1: Sport

A. Tarieven zwembad

B. Tarieven sportaccommodaties

Hoofdstuk 2 Diverse dienstverleningen

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van het onderdeel sportaccommodaties wordt verstaan onder:

Basistarief:

Dit tarief is van toepassing voor alle huurders, behalve wanneer men in aanmerking komt voor toepassing van het trainingstarief.

Trainingstarief:

Dit tarief is van toepassing op vereigingen/huurders zonder winstoogmerk(geen commerciele activiteiten), welke gevestigd zijn in de gemeente Hoogeveen.

Huurder/vaste gebruiker:

Degene die minimaal zes maanden aaneengesloten (met uitzondering van de schoolvakanties) gebruik maakt van de dienstverlening.

Buitenvereniging

sportvereniging welke gevestigd is buiten de gemeente Hoogeveen

Hoofdstuk 1: Sport, tarieven sportaccommodaties

A. Tarieven zwembad

1.

Verhuur zwembad

Verhuur wedstrijdbad

Het tarief bedraagt voor:

a. een plaatselijke vereniging, per uur

45,95

1. half wedstrijdbad

23,05

2. 1 baan wedstrijdbad

7,70

wedstrijdtarief, per uur

81,05

1. half (wedstrijdtarief) wedstrijdbad

40,95

2. 1 baan (wedstrijdtarief) wedstrijdbad

14,10

c. een buitenvereniging, per uur

81,05

Verhuur Recreatie of Instructiebad

a. basis/westrijd tarief

81,05

b. een plaatselijke vereniging, per uur

45,95

c. een buitenvereniging, per uur

81,05

basis tarief verhuur recreatiebad / instructiebad

a. basistarief

81,05

b. trainingstarief

45,95

1.1

Entreegelden zwembad, per persoon:

Het tarief bedraagt voor:

a. enkel bad kind (t/m twee jaar)

1,00

b. enkel bad kind (van drie t/m twaalf jaar)

3,10

c. enkel bad personen vanaf dertien jaar

4,55

d. Weekendtarief, ouder(s) met kinderen

11,40

Kinderen tot dertien jaar

Het tarief bedraagt voor:

e. een 12-badenkaart (t/m twee jaar)

9,85

f. een 12-badenkaart (van drie t/m twaalf jaar)

29,60

g. een 25-badenkaart (van drie t/m twaalf jaar)

59,30

h. een 50-badenkaart (van drie t/m twaalf jaar)

103,50

Personen vanaf dertien jaar

Het tarief bedraagt voor:

i. een 12-badenkaart

45,70

j. een 25-badenkaart

93,85

k.een 50-badenkaart

161,05

groepstarief kinderen t/m twaalf jaar

Het tarief bedraagt voor:

l. groep van 12 personen tot 25 personen, per persoon

2,70

m.groep van 25 personen tot 50 personen, per persoon

2,60

n.groep vanaf 50 personen, per persoon

2,30

groepstarief voor personen vanaf dertien jaar:

Het tarief bedraagt voor:

o. groep van 12 personen tot 25 personen, per persoon

3,70

p. groep van 25 personen tot 50 personen, per persoon

3,60

q. groep vanaf 50 personen, per persoon

3,35

1.2

Entreegelden zwembad van 07.00 tot 08.30 uur en van 12.00 tot 13.00 uur van maandag t/m vrijdag, per persoon:

Het tarief bedraagt voor:

a. voor enkel bad

3,30

b. voor een 12-badenkaart

34,10

c. voor een 25-badenkaart

65,95

d. voor een 50-badenkaart

110,00

1.3

Lesgelden zwembad, per persoon:

a. het inschrijfgeld voor particuliere zwemles bedraagt

10,65

Met dien verstande dat vanaf de inschrijving het kind onder begeleiding van een betalende ouder gratis kan zwemmen tijdens de periode dat het kind zwemles volgt.

b. Bij elke handmatige afschrijving van een les op de leskaart worden administratiekosten in rekening gebracht van

1,10

1.3.1

Zwemlessen

Het tarief bedraagt voor:

a. Zwemlessen AB diploma, inclusief diploma

502,40

b. Zwemlessen C diploma, incusief diploma

146,75

c. Zwemlessen ABC diploma, inclusief diploma,

629,00

Met dien verstande dat bij betaling ineens 5 % korting op het totaal- bedrag wordt gegeven (a: (€ 477,30), b: (€ 139,40), c: (€ 597,55)

d. Maandbedrag zwemles AB, 1 x per week (16 termijnen)

31,40

e. Maandbedrag zwemles AB, 2 x per week (8 termijnen)

62,80

Instaptarief fase 2, 12 of 6 termijnen

377,10

Instaptarief fase 3, 8 of 4 termijnen

251,35

Instaptarief fase 4, 4 of 2 termijnen

125,65

Met dien verstande dat bij het behalen van het B-diploma eventuele resterende termijnen ineens moeten worden voldaan.

f. Maandtermijn zwemles C, 1 x per week (4 termijnen)

36,70

g. Diplomazwemmen

12,90

h. Zwemles zwemvaardigheid, per les

5,45

i. Zwemles zwemvaardigheid, 10 lessenkaart

46,75

1.3.2

Schoolzwemmen

Het tarief bedraagt voor:

a. Schoolzwemmen basisonderwijs, per lesgroep, per les

34,65

b. Schoolzwemmen, recreatief, per leerling, per les

1,65

1.3.3

Doelgroepzwemmen

Het tarief bedraagt voor:

a. Babyzwemmen per les, inclusief één ouder

8,25

b. Babyzwemmen 10 lessenkaart, inclusief één ouder

69,05

c. Babyzwemmen 10 lessenkaart tweede kind

45,55

d. Aqua sportlessen per les

5,45

e. Aqua sportlessen:

1. Aquarobics per les( 30 min)

5,45

2. Aquarobics per 10 lessenkaart

46,95

3. Aquajogging per les ( 30 min)

5,45

4. Aguajogging per 10 lessenkaart

46,95

5. Aquafloat per les (30 min)

5,45

6. Aquafloat per 10 lessenkaart

46,95

7. Aquafietsen per les (45 min)

8,15

8. Aguafietsen per 10 lessenkaart

69,25

9. Techniek zwemmen per les (45 min)

8,15

10. Techniek zwemmen per 10 lessenkaart

69,25

11. HIB per les (45 min)

8,15

12. HIB per 10 lessenkaart

69,25

f. Meer bewegen voor ouderen, per les van 30 minuten

4,60

g. Meer bewegen voor ouderen, per 30 min. 10 lessenkaart

37,15

h. Meer bewegen voor ouderen, per les van 45 minuten

6,15

i. Meer bewegen voor ouderen, per les van 45 min. 10 lessenkaart

49,20

j. Privé-zwemles, per les

15,50

k. Privé-zwemles, per 10 lessenkaart

124,50

l. Cursus Fit en gezond, totaal, of

116,75

betaling in drie gelijke termijnen

1.4

Overige tarieven:

Het tarief bedraagt voor:

a. een pasje voor de meerbadenkaart

5,80

b. gebruik whirlpool, per bad

1,80

c. een onderwaterfoto, per foto

4,20

d. discozwemmen

5,60

1.4.1

Het tarief voor gebruik beachvolleybalveld bedraagt voor:

a. één veld, per uur

7,10

b. hele complex, basistarief per uur

44,80

c. hele complex, trainingstarief per uur

22,50

B. Tarieven sportaccommodaties

2.

Verhuur sporthal aan huurder met vestigingsadres in de gemeente Hoogeveen

Het tarief bedraagt voor:

a. basistarief, per uur

38,60

b. trainingstarief, per uur

22,20

2.1

Verhuur sporthal aan huurder niet gevestigd in de gemeente Hoogeveen

a. het basistarief, per uur bedraagt

91,75

3.

Verhuur 1/2 sporthal aan huurder met vestigingsadres in de gemeente Hoogeveen

Het tarief bedraagt voor:

a. basistarief, per uur

25,50

b. trainingstarief, per uur

14,80

3.1

Verhuur 1/2 sporthal aan huurder niet gevestigd in de gemeente Hoogeveen

a. het basistarief, per uur bedraagt

61,20

4.

Verhuur gymlokaal aan huurder met vestigingsadres in de gemeente Hoogeveen

Het tarief bedraagt voor:

a. basistarief, per uur

11,70

b. trainingstarief, per uur

6,75

4.1

Verhuur gymlokaal aan huurder niet gevestigd in de gemeente Hoogeveen

a. het basistarief, per uur bedraagt

30,50

5.

Verhuur turnhal aan huurder met vestigingsadres in de gemeente Hoogeveen

Het tarief bedraagt voor:

a. basistarief, per uur

20,90

b. trainingstarief, per uur

10,85

5.1

Verhuur turnhal aan huurder zonder vestigingsadres in de gemeente Hoogeveen

a. het basistarief, per uur bedraagt

38,10

5.2

Verhuur sporthal 'Eduwiek' aan huurder met vestigingsadres in de gemeente Hoogeveen

Het tarief bedraagt voor:

a. basistarief, per uur

23,20

b. trainingstarief, per uur

13,40

5.3

Verhuur sporthal 'Eduwiek' aan huurder zonder vestigingsadres in de gemeente Hoogeveen

a. het basistarief, per uur bedraagt

60,45

6

Verhuur sportterreinen

Het tarief bedraagt voor:

a. basistarief, per uur

57,75

b. trainingstarief, per uur

26,55

c. een huurder niet gevestigd in de gemeente Hoogeveen, per uur

66,40

d. een voetbalwedstrijd, per factor

59,25

e. belijning sportveld

253,20

7.

Verhuur Beachvolleybalvelden

Het tarief bedraagt voor:

a. één veld, per uur

7,10

b. hele complex, basistarief per uur

44,80

c. Hele complex, trainingstarief per uur

22,50

8.

Verhuur Skeeler/wielerbaan

a. het basistarief, per uur bedraagt

26,55

9.

Verhuur atletiekbaan

Het tarief bedraagt voor verhuur gehele atletiekbaan:

a. trainingstarief, per uur

29,65

b. basistarief, per uur

66,40

Het tarief bedraagt voor verhuur halve atletiekbaan:

a. trainingstarief, per uur

14,80

b. basistarief, per uur

32,05

Betaling c.a.

De bedragen voor de verleende diensten zoals vermeld in hoofdstuk 1, onder A moeten contant worden voldaan.

Facturen voor de verleende diensten zoals vermeld in hoofdstuk 1, onder B moeten binnen dertig dagen na dagtekening van de nota worden voldaan.

Hoofdstuk 2 Diverse dienstverleningen

Doorspuiten riolering

1.

Het tarief bedraagt voor:

a. arbeidsloon, per 1/2 uur

32,40

b. gebruik hogedrukapparatuur, per 1/2 uur

29,05

Rioolaansluitingen

2.

Het tarief bedraagt voor:

a. arbeidsloon, per uur

64,75

b. huur vrachtauto, per uur

24,55

Aanleg uitweg

3.

Het tarief bedraagt voor:

a. arbeidsloon, per uur

64,75

Vervoer materialen

4.

Het tarief bedraagt voor:

a. arbeidsloon, per uur

64,75

b. huur vrachtauto, per uur

24,55

Wijk- en Dorpsbeheer

5.

Het tarief bedraagt voor:

a. arbeidsloon, per uur

64,75

b. huur vrachtauto, per uur

24,55

c. huur tractor, per uur

15,35

d. huur auto, per uur

12,25

Afname elektriciteit

6.

Het tarief bedraagt voor het gebruik van een stroomaansluiting in eigendom van de gemeente, per aansluiting en per locatie, inclusief afname elektriciteit:

6.1

a. een aansluiting voor laagspanning, per dag

27,20

b. voor elke volgende kabel, per dag

5,45

c. een aansluiting voor krachtstroom, per dag

32,50

d. voor elke volgende kabel, per dag

10,85

e. een aansluiting voor laagspanning, per dag

27,20

f. voor elke volgende kabel, per dag

10,85

g. een aansluiting voor krachtstroom, per dag

32,55

h. voor elke volgende kabel, per dag

16,30

niet-commerciële activiteit

6.2

Het tarief bedraagt voor een niet-commerciële activiteit, opgezet door een burgerinitiatief of maatschappelijk initiatief, georganiseerd en/of uitgevoerd door een groep burgers, die zich afspeelt in het publiek domein en die ten goede komt aan de samenleving, voor het gebruik van een stroomaansluiting in eigendom van de gemeente per aansluiting en per locatie, inclusief afname elektriciteit:

Een aansluiting voor laagspanning, per dag

9,05

a.

voor elke volgende kabel, per dag

1,82

Een aansluiting voor krachtstroom, per dag

10,80

b.

voor elke volgende kabel, per dag

3,67

Voor de berekening van het bedrag wordt een gedeelte van een eenheid van tijd voor één geheel gerekend.

Betaling c.a.

Facturen voor de verleende diensten zoals vermeld in hoofdstuk 2 moeten binnen dertig dagen na dagtekening van de nota worden voldaan.

Behorende bij Regeling tarieven sport en diversen 2021

Hoogeveen, 15 december 2020.

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen,

waarnemend secretaris, de burgemeester

B. RUITER-HIEMSTRA K.B. LOOHUIS