Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2020, 353412Verordeningen3e wijzigingsverordening Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018

De raad van de gemeente Hoogeveen;

Gelet op het voorstel van het college;

Gelet op artikel 216 en 228 van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de:

3e wijzigingsverordening Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018

(3e wijzigingsverordening Verordening precariobelasting 2018).

 

Artikel I Maatstaf van heffing en belastingtarief

De bij deze verordening behorende tarieventabel komt als volgt te luiden. Zie: Tarieventabel, behorende bij de Verordening precariobelasting 2018

Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

  • 3.

    Deze verordening wordt aangehaald als: 3e wijzigingsverordening Verordening precariobelasting 2018.

 

Tarieventabel, behorende bij de Verordening precariobelasting 2018

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van voorwerpen waarvoor in de volgende hoofdstukken dan wel in een andere belastingverordening geen afzonderlijk tarief is opgenomen per m² in beslag genomen grond:

 

a. per dag

€ 0,71

 

b. per week

€ 2,12

 

c. per maand

€ 4,24

 

d. per jaar

€ 42,75

 

met een maximum bedrag per dag van

€ 106,79

Hoofdstuk 2 Bouw - en onderhoudswerken

2.1

Het tarief bedraagt voor het op enigerlei wijze aan de openbare dienst onttrekken van openbare gemeentegrond ten behoeve van bouw- en onderhoudswerken, per m² in beslag genomen grond:

 

a. voor een dag

€ 0,20

 

b. voor een week

€ 0,90

 

c. per maand

€ 3,07

Hoofdstuk 3 Opslagplaatsen C.A.

3.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van een vaste opslag-, laad- en/of losplaats per m² in beslag genomen grond per jaar:

€ 0,82

Hoofdstuk 4 Standplaatsen

4.1

Het tarief bedraagt voor het hebben of innemen van een standplaats:

 

op het autobusstation aan het Stationsplein, per bushalte, per jaar

€ 182,07

4.2

Het tarief voor het hebben van voorwerpen op openbare gemeentegrond voor de verkoop of uitstalling van waren, anders dan markten gedurende aangewezen marktdagen, bedraagt per standplaats:

 

a. per dag, per week

€ 24,13

 

b. per dag, per maand

€ 97,07

 

c. per dag, per jaar

€1.148,85

Hoofdstuk 5 Terrassen C.A.

5.1

Het tarief voor het hebben of innemen van een terras op openbare gemeentegrond bedraagt per m² in beslag genomen grond:

 

a. per week

€ 0,90

 

b. per maand

€ 3,55

 

c. per jaar

€ 23,20

5.2

Het tarief voor het hebben van een uitstalling van waren op openbare gemeentegrond bedraagt per m² in beslag genomen grond:

 

a. per week

€ 0,92

 

b. per maand

€ 3,60

 

c. per jaar

€ 43,72

5.3

Het tarief als bedoeld in artikel 5.1 bedraagt indien tijdens de wekelijkse marktdagen geen gebruik kan worden gemaakt van het terras:

 

a. per week

€ 0,63

 

b. per maand

€ 2,44

 

c. per jaar

€ 16,75

Hoofdstuk 6 Tankstations

6.1

Het tarief voor het hebben van een installatie voor de levering van benzine of andere motorbrandstoffen, met inbegrip van de eventueel daarbij behorende vulputten, leidingen, tanks, lichtmasten, reclamezuilen, kiosken of andere voorwerpen op of onder openbare gemeentegrond bedraagt per aftappunt voor motorbrandstof: per aftappunt per jaar

€ 303,80

Hoofdstuk 7 Evenementen C.A.

7.1

In afwijking van hetgeen is bepaald in hoofdstuk 3 en 4 van deze tarieventabel bedraagt het tarief voor het hebben van voorwerpen en/of innemen van standplaatsen en terrassen en/of uitstalling van waren tijdens evenementen, per m² in beslag genomen grond:

7.1.1

Indien het betreft openbare gemeentegrond in een gebied aangemerkt als centrum, per m² in beslag genomen grond:

 

a. per dag

€ 0,75

 

b. per week

€ 2,22

 

Het maximum bedrag per dag bedraagt bij:

 

 

1 t/m 1.000 m²

€ 75,24

 

1.001 t/m 5.000 m²

€ 150,48

 

5.001 t/m 10.000 m²

€ 225,61

 

10.001 t/m 15.000 m²

€ 301,17

 

15.001 m² of meer

€ 394,25

7.1.2

Indien het betreft openbare gemeentegrond in een gebied aangemerkt als kern, per m² in beslag genomen grond:

 

a. per dag

€ 0,40

 

b. per week

€ 1,15

 

Het maximum bedrag per dag bedraagt bij:

 

 

1 t/m 1.000 m²

€ 38,62

 

1.001 t/m 5.000 m²

€ 77,92

 

5.001 t/m 10.000 m²

€ 117,27

 

10.001 t/m 15.000 m²

€ 156,58

 

15.001 m² of meer

€ 196,03

7.1.3

Indien het betreft openbare gemeentegrond in een gebied aangemerkt als buitengebied, per m² in beslag genomen grond:

 

a. per dag

€ 0,29

 

b. per week

€ 0,79

 

Het maximum bedrag per dag bedraagt bij:

 

 

1 t/m 1.000 m²

€ 25,23

 

1.001 t/m 5.000 m²

€ 50,44

 

5.001 t/m 10.000 m²

€ 75,72

 

10.001 t/m 15.000 m²

€ 126,31

 

15.001 m² of meer

€ 150,22

7.1.4

De precariobelasting genoemd in 7.1.1 en 7.1.2 wordt niet geheven indien het evenement plaats vindt op nationale feestdagen.

7.1.5

De precariobelasting genoemd in 7.1.1 en 7.1.2 wordt niet geheven als een evenement wordt georganiseerd of opgezet door een burgerinitiatief of maatschappelijk initiatief, georganiseerd en/of uitgevoerd door een groep burgers, die zich afspeelt in het publiek domein en die ten goede komt aan de samenleving.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen,

gehouden op 10 december 2020.

 

De griffier,

C. Elken – van Mierlo.