Verordening aansluitrecht gemeentelijke riolering 2021

De raad van de gemeente Goes:

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2020:

 

overwegende dat:

 • -

  de gemeente kosten maakt bij het maken van een sluiting op de gemeentelijke riolering;

 • -

  het redelijk is om hiervoor een recht te vragen van degene die hier het genot van heeft;

 • -

  een heffing rioolrecht niet meer mogelijk is met uitzondering van het rioolaansluitrecht.

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening aansluitrecht gemeentelijke riolering 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening worden de volgende begrippen gehanteerd:

 • 1.

  Onder gemeentelijke riolering wordt mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • 2.

  Onder eigendom wordt verstaan een roerende of onroerende zaak;

 • 3.

  Onder aansluiting van een eigendom wordt verstaan:

  • a.

   het leggen door de gemeente van een buisleiding vanaf de aanwezige gemeentelijke riolering tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken;

  • b.

   het aanleggen door de gemeente van een pompvoorziening op het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

 • 4.

  Standaard aansluiting: Het tarief is op basis van een standaard rioolaansluiting. Afwijkingen worden op basis van nacalculatie verrekend. Afwijkingen op de standaard rioolaansluiting zijn in lid 5 benoemd.

 • 5.

  Onder uitzonderlijke situaties wordt verstaan o.a.:

  • a.

   het maken van meer dan 1 aansluitleiding per straat op het hoofdriool;

  • b.

   de diameter van de huis aansluitleiding is groter dan 160 mm;

  • c.

   de afstand van de erfgrens tot aan het hoofdriool is groter dan 10 meter;

  • d.

   bij drukriolering.

Artikel 2 Uitsluitingen

Deze verordening is niet van toepassing op aansluitingen waarvoor geldt dat:

 • a.

  er binnen 40 meter van de grens van het aan te sluiten eigendom geen gemeentelijke riolering aanwezig is;

 • b.

  het maken van deze aansluiting naar het oordeel van het college om technische of financiële redenen ongewenst of onuitvoerbaar is;

 • c.

  door het maken van deze aansluiting het functioneren van de gemeentelijke riolering naar het oordeel van het college de gemeentelijke riolering onaanvaardbaar verslechtert.

Artikel 3 Belastbaar feit

Recht wordt geheven voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte dienst door het tot stand brengen van een aansluiting op de gemeentelijke riolering.

Artikel 4 Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 3 wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarief

Het recht bedoeld in artikel 3 bedraagt per enkele rioolaansluiting naar het hoofdriool € 665,-.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening aansluitrecht gemeentelijke riolering 2020' van 19 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening aansluitrecht gemeentelijke riolering 2021'.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goes in de openbare vergadering van 17 december 2020

de griffier

drs. B.C. van Doornum

de voorzitter

drs. M. Mulder MSc.

Naar boven