Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2020, 353140VerordeningenWijziging Nadere regels subsidies gemeente Groningen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen;

 

Gezien het voorstel van 15 december 2020;

 

Gelet op:

 • -

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2019

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende Nadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen

Artikel I Nadere regels

 • A.

  In paragraaf 6.1 en artikel 6:1 wordt begripsomschrijving onder d gewijzigd en komt te luiden als volgt:

   

  inkomstennorm: het percentage van de overheidsbijdragen dat instellingen minimaal aan eigen inkomsten verwerven, zoals publieksinkomsten of sponsoring. Het percentage bedraagt tenminste 21,5%;

   

 • B.

  De begripsomschrijving onder l. community-art komt te vervallen

   

 • C.

  De begripsomschrijving onder t. Cultuurnota komt als volgt te luiden:

   

  cultuurnota: het document met de titel Kunst en Cultuur voor Iedereen, Cultuurnota 2021-2024 zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 18 november 2020.

   

 • D.

  In artikel 6:5 Subsidiabele activiteiten komt lid 2 te vervallen

   

 • E.

  Artikel 6:6 Subsidie per activiteit wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

  Artikel 6:6 Subsidie per activiteit

  • 1.

   De subsidie voor de in het vorige artikel, eerste lid genoemde activiteiten bedraagt in 2021 maximaal 60% van de noodzakelijke kosten.

  • 2.

   Een aanvrager kan per kalenderjaar voor maximaal € 20.000 aan subsidie op grond van deze paragraaf in aanmerking komen.

  • 3.

   Een aanvrager kan in de cultuurnotaperiode 2021-2024 maximaal twee maal in aanmerking komen voor subsidie op grond van deze paragraaf.

  • 4.

   Het college kan in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd afwijken van het bepaalde in lid 2 en 3.

 • F.

  In Artikel 6:7 Bijzondere bepalingen/verplichtingen komt lid 6 te vervallen

   

 • G.

  In artikel 6:8 Aanvullende weigeringsgronden wordt lid 1 onder c gewijzigd en komt te luiden als volgt:

  • c.

   de subsidieontvanger een volgens de cultuurnota structureel gesubsidieerde voorziening is;

 • H.

  In artikel 6:8 Aanvullende weigeringsgronden komt lid 1 onder e te vervallen

   

 • I.

  In artikel 6:9 Subsidieplafond en verdelingsregels komt lid 1 als volgt te luiden:

   

  • 1.

   Per kalenderjaar is het subsidieplafond voor de in artikel 6:5 genoemde activiteiten gelijk aan het daarvoor in de begroting van gemeente en provincie Groningen opgenomen bedrag.

 • J.

  Artikel 6:88 Doelgroep wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

   

  De tweejarige regeling bewezen talent is beschikbaar voor initiatieven op het gebied van de podiumkunsten (dans, muziek, theater), beeldende kunst, literaire en audiovisuele kunst, of combinaties daarvan. Aanvrager ontvangt geen andere meerjarige subsidie van de gemeente Groningen. Aanvrager richt zich met de activiteiten op publiek.

   

 • K.

  Na paragraaf 6.17 wordt een nieuwe paragraaf 6.18 toegevoegd, luidende als volgt:

  Paragraaf 6.18 Regeling Programma Professionele Ontwikkeling 2021 Provincie Groningen

  Artikel 6.93 Doel van de regeling

  De regeling beoogt culturele ZZP’ers te ondersteunen in hun beroepspraktijk door hen subsidie te verlenen als tegemoetkoming voor hun deelname van het landelijke Programma Professionele Ontwikkeling van Platform ACCT.

  Artikel 6.94 Toetsingscriteria

  • a.

   De aanvrager is als ZZP’er werkzaam in de Groningse creatieve en/of culturele sector.

  • b.

   De aanvrager is woonachtig in de provincie Groningen.

  • c.

   Platform ACCT heeft de aanvraag van de ZZP’er bij het landelijke Programma Professionele Ontwikkeling gehonoreerd.

 • Artikel 6.95 Budget

  Het maximaal aan te vragen budget is 85% van de kosten voor de aanvrager vanuit het Programma Professionele Ontwikkeling, tot het subsidieplafond is bereikt.

  Artikel 6.96 Subsidieplafond

  De provincie Groningen publiceert het subsidieplafond van deze regeling.

  Artikel 6.97 Looptijd

  De Regeling Programma Professionele Ontwikkeling kent een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en stopt als het subsidieplafond 2021 is bereikt.

Artikel II Inwerkingtreding

Onderdelen A tot en met K van deze regeling treden in werking met ingang van 1 januari 2021.

 

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 15 december 2020,

De burgemeester,

Koen Schuiling

De secretaris,

Christien Bronda