Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2020, 35302Overige overheidsinformatieOPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 7-2020

 

 

 

Evenementenvergunning

(Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:25, lid 1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Dossiernummer

Koetshuistuin

Bevrijdingsfestival 5 mei

Apv

30-01-2020

HZ_EVK-20-00173

Boterhoek 95

Live muziek tijdens de kermis van 3 tot 7 juli

Apv

25-01-2020

HZ_EVK-20-00174

U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met acht weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

INGEKOMEN MELDINGEN

Voor de hieronder genoemde locaties hebben wij meldingen ontvangen. Een melding wordt ingediend bij nieuwvestiging, bij wijziging of als ten onrechte niet eerder een melding werd ingediend.

Melding Vuurwerk

(Vuurwerkbesluit, artikel 3B1, lid 3 onder a)

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst

Dossiernummer

Ekkersweijer

Ontsteken van vuurwerk tijdens Lakedance op 16 mei

04-02-2020

HZ_VVGB-20-00164

Deze melding is behandeld door de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Voor meer informatie neemt u contact op met de omgevingsdienst via e-mail naar info@omwb.nl of telefonisch via 013-2060517.

 

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Buiten behandeling laten aanvraag

(Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:5)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

de Ronde 2

het plaatsen van een erfafscheiding

 

06-02-2020

WABO_VERG-19-01534

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar de burgemeester van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de burgemeester een beslissing neemt op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.