Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 353009VerordeningenVaststelling eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van

burgemeester en wethouders van 7 december 2020:

 

vast te stellen de volgende eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018:

 

 

 

 

 

 

 

Artikel A

 

In hoofdstuk 2 worden de artikelen 2:80 tot en met 2:82 vervangen door het volgende artikel 2:80:

 

Artikel 2:80 Carbidschieten

 

Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in de periode van 31 december

10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar.

3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt

voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek

van Strafrecht.

 

Artikel B

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie.

Dit besluit wordt aangehaald als ‘De eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018’.

 

 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van

17 december 2020.

 

 

 

Leandra Kilian

griffier

Marieke Moorman

voorzitter