Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2020, 352908Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Heidekamppark Urmond (O2020-226\0971162997)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-226\0971162997, ingekomen op 18 december 2020 voor het vellen houtopstand en herplant in en nabij veedrift/Heidekamppark te Urmond.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

  • Kappen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen. Burgemeester en wethouders zullen bij een uitgebreide procedure eventueel onderzoeken of er medewerking aan het plan kan worden verleend. Vervolgens zal een ontwerp besluit worden genomen en zal het ontwerp besluit en de aanvraag gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. De terinzagelegging zal vooraf worden gepubliceerd. Gedurende de periode van de terinzagelegging van het ontwerp besluit kan eenieder een zienswijze indienen. De ingediende zienswijzen worden meegewogen bij de definitieve besluitvorming.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.