Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2020, 352568Beschikkingen | afhandelingTer inzage ontwerp bestemmingsplan Paradijs 5, De Weere

 

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer maakt bekend, het ontwerpbestemmingsplan Paradijs 5 ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Paradijs 5 in De Weere.

Ter inzage legging

Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 31 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage tijdens de beperkte openingstijden ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het bestemmingsplan is raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan id. NL.IMRO.0432.Paradijs5-ON01.

Inspraakreactie

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een zienswijze naar voren worden gebracht. De schriftelijke zienswijze dient gericht te worden aan het college van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u contact op te nemen met de heer B. Visser bvisser@opmeer.nl of (0226-363333). Omdat het gemeentehuis vanwege het coronavirus beperkt toegankelijk is, kan het bestemmingsplan ook digitaal worden toegestuurd worden. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de heer B. Visser.