Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2020, 352332VerordeningenWijziging Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2020

De raad van de gemeente Hoogeveen;

 

gelezen het voorstel van het college;

 

gelet op artikel 1, eerste lid en artikel 7, vierde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones en artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet;

gelet op de tussen de gemeente Hoogeveen en de Stichting Centrummanagement Hoogeveen gesloten subsidie-uitvoeringsovereenkomst 2020-2024;

 

B e s l u i t :

Vast te stellen de: 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2020.

(Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2020,1e wijzigingsverordening).

 

Artikel I

Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  Het belastingtarief bedraagt bij een waarde van:

 • a. tot € 200.000,- of minder € 360,-

 • b. € 200.000,- of meer doch minder dan € 500.000,- € 685,-

 • c. € 500.000,- of meer doch minder dan € 700.000,- € 960,-

 • d.  € 700.000,- of meer doch minder dan € 1.000.000,- € 1.135,-

 • e. € 1.000.000,- of meer € 1.660,-

 • 2.

  De tarieven zullen jaarlijks worden verhoogd met een bedrag van € 10,- per object.

 

Artikel II

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2020,1e wijzigingsverordening’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 10 december 2020.

De griffier, C. van Elken

De voorzitter, K. Loohuis