Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 35226VerordeningenVERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 30 januari 2020

 

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 6 januari 2020

 

gelet op de artikelen 108 lid 1, 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet, mede gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht

 

BESLUIT

 

vast te stellen de :

 

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE MOERDIJK

 

 

 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  Voor het griffiepersoneel wordt ten aanzien van de lokale regelingen voor arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de landelijk geldende CAO, de bepalingen gevolgd zoals die voor de gemeentelijke organisatie ressorterend onder de gemeentesecretaris in het Personeelshandboek zijn vastgelegd. Indien toepassing daarvan een ongewenste of onredelijke situatie zou opleveren, kan de werkgeverscommissie hiervan besluiten af te wijken.

 • 3.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 4.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overdragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier

 •  

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit verschillende fracties van de coalitie en oppositie;

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

 • 4.

  op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

 • 5.

  indien het lid aftreedt als lid van de raad;

 • 6.

  indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen;

 • 7.

  De voorzitter van de raad is in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig als adviseur.

 •  

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter van de commissie draagt in ieder geval zorg voor:

 • A.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • B.

  het leiden van de vergaderingen;

 • C.

  het doen naleven van deze verordening;

 • D.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • E.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

 

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of met de secretaris afspraken over ondersteuning op het gebied van personeelszaken.

 

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 •  

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

 

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst worden ter inzage gelegd voor de eerstvolgende vergadering van het presidium.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie.

 •  

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter, één van de leden of de griffier nodig wordt geacht.

 

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

 

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking

 • 2.

  De Verordening werkgeverscommissie Griffie Moerdijk 2012, vastgesteld op 19 april 2012, wordt ingetrokken met ingang van inwerkingtreding van deze verordening.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening werkgeverscommissie Griffie Moerdijk

 •  

 

Algemeen

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van de griffie en het college voor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert.

Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening. De delegatie ziet alleen toe op het nemen van personele besluiten. Het vaststellen van rechtspositieregelingen leent zich uit de aard van de bevoegdheid niet voor delegatie en is derhalve wettelijk niet toegestaan.

 

Artikelsgewijs Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

In artikel 1 wordt verwoord dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap horende taken en bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid (o.a. gedragscode, ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie.

 

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

De griffier staat in het centrum van de politiek. In deze functie staat de advisering en ondersteuning aan de gehele raad en aan alle raadsleden en fracties centraal. Ongeacht of een fractie deel uitmaakt van de coalitie of oppositie. Het werkgeverschap daarentegen hoort nimmer politiek gemaakt te worden. Daarom is het van belang dat in de werkgeverscommissie zowel leden van de coalitie als leden van de oppositie vertegenwoordigd worden.

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit dat de raad het bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is hiervan geen lid. Overigens is de burgemeester wel lid van het college en stuurt hij dus rechtstreeks de secretaris aan, maar niet de griffier. De griffier is niet aan hem ondergeschikt. De burgemeester is echter wel technisch voorzitter van de raad en zal in die hoedanigheid vaak een beroep doen op de griffier. In dat kader is het zinvol om de burgemeester uit te nodigen in de vergaderingen van de werkgeverscommissie als informant en adviseur.

 

Artikel 3 Taken voorzitter

Gelet op de taken van de voorzitter van de werkgeverscommissie is het goed om voor de invulling van dit voorzitterschap een voorzittersprofiel op te stellen, waardoor de raad kan oordelen of de beoogde voorzitter aan dit profiel voldoet. Ook is het wellicht van belang om als raad aan de voorzitter (en de leden) van de werkgeverscommissie scholing aan te bieden op het specifieke terrein waarop deze commissie zich begeeft.

 

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De ondersteuning waarover in dit artikel wordt gesproken kan worden geregeld door middel van het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten van de griffier met het college, de secretaris of een teamleider.

 

Artikelen 5 en 6 Besluitvorming en Verslaglegging

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

 

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

Wanneer in vergaderingen van de werkgeverscommissie personele aangelegenheden aan bod komen en hetgeen hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te maken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn in beginsel wel openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 1O van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel ervan geheimhouding moet worden gelegd. De werkgeverscommissie is op grond van artikel 7, tweede lid van deze verordening en in lijn met artikel 86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen. Vanzelfsprekend kunnen raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc. aangezien de raad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is.

 

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 9 Verantwoording

De raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen, de griffier. Daarnaast heeft de raad ook vaak een griffie ingericht om hem, zijn organen en de griffier te ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bij gekregen, de invulling van het werkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt wat hieronder moet worden verstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen. Ook uit het oogpunt dat het de raad is die de arbeidsvoorwaardenregelingen vaststelt, waarop de werkgeverscommissie de personele besluiten baseert, is een belangrijk argument om deze verantwoording te regelen.

 

Artikelen 10, en 11 Onvoorziene omstandigheden en Inwerkingtreding

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 30 januari 2020

De griffier,

H.D. Tiekstra,

De voorzitter,

J.P.M. Klijs

Toelichting verordening werkgeverscommissie Moerdijk