Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2020, 351050Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan “St. Laurentiusstraat 1”

Vooraankondiging

Burgemeester en wethouders van Drechterland maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend zij een bestemmingsplan voorbereidt voor de herontwikkeling van het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Drechterland letter I nummer 1401, aan de Sint Laurentiusstraat/ Kranenburglaan te Hoogkarspel.

Het bestemmingsplan wordt opgesteld om 27 appartementen te kunnen realiseren, waar nu het verenigingsgebouw “Water en Vuurhuis’ staat. Naar aanleiding van deze vooraankondiging is het nog niet mogelijk te reageren. Onafhankelijke instantie zullen nog niet gevraagd worden om advies uit te brengen over het voornemen tot het voorbereiden van het bestemmingsplan. Het nog op te stellen ontwerpbestemmingsplannen zal te zijner tijd ter inzage worden gelegd. Dit wordt afzonderlijk bekend gemaakt. Deze advertentie bevat slechts een vooraankondiging. Van iedere fase zal afzonderlijk mededeling worden gedaan op de voorgeschreven wijze.

Coördinatiebesluit

Burgemeester en wethouders van Drechterland maken bekend dat de gemeenteraad op

14 december 2020 heeft besloten de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan, vergunningen (waaronder de omgevingsvergunning), toestemmingen en andere besluiten die nodig zijn voor de realisatie van 27 appartementen op het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Drechterland letter I nummer 1401, aan de Sint Laurentiusstraat/ Kranenburglaan te Hoogkarspel.

Door het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling is het mogelijk om de ontwerp besluiten voor het nieuwe bestemmingsplan en de benodigde omgevingsvergunningen gelijktijdig ter inzage te leggen.

Tegen dit raadsbesluit kan géén bezwaar en beroep worden ingesteld.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) maakt het mogelijk dat gemeenten efficiënter, sneller en meer inzichtelijk kunnen besluiten over ruimtelijke projecten via de coördinatieregeling van artikel 3.30. Met de coördinatieregeling kunnen de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van samenhangende vergunningen, waaronder de omgevingsvergunning en procedures inclusief daarmee verband houdende bestemmingsplan worden gebundeld. 

Op de voorbereiding van alle in de coördinatietoepassing betrokken besluiten is dan, met enige aanpassingen, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht). Dit vereenvoudigt en verduidelijkt het procedureverloop aanzienlijk.

Tegen deze besluiten kan alleen beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Het beroep tegen de verschillende besluiten wordt gezamenlijk in één procedure behandeld en leidt tot één uitspraak.

Inzien

Van 31 december 2020 tot en met 10 februari 2021 2021 ligt het coördinatiebesluit ter inzage op het gemeentehuis van Drechterland. Het coördinatiebesluit kan gedurende deze periode online worden ingezien op de landelijke voorziening: http://www.officielebekendmakingen.nl.

Informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een medewerker van de afdeling Ruimte (telefoon 0228- 352352).