Gemeenteblad van Middelburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MiddelburgGemeenteblad 2020, 350777VerordeningenVERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN lIJKBEZORGINGSRECHTEN MIDDELBURG 2021

 

De raad van de gemeente Middelburg; gezien het voorstel van burgemeester gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de gemeentewet;

 

BESLUIT :

 

vast te stellen de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN MIDDELBURG 2021

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaatsen:

de begraafplaats gelegen aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg;

de begraafplaats aan de Noordweg te Sint Laurens

de begraafplaats aan de Oude Dijk en Oude Rijksweg te Nieuw- en Sint Joosland;

de begraafplaats aan de Rademacherstraat en Veerseweg te Arnemuiden;

 • b.

  particulier graf : een graf, grafkelder daaronder begrepen, een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

het doen begraven en begraven houden van overledenen;

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

het doen verstrooien van as;

 • c.

  algemeen graf : een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen;

 • d.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersonen het uitsluitend recht is verleend tot:

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

het doen verstrooien van as;

 • e.

  particuliere urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • g.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om in de urnentuin overledenen te gedenken;

 • h.

  algemene gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken door middel van memoriamplaatjes;

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • k.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen

 • l.

  crematorium : het crematorium en de bijbehorende terreinen;

 • m.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • n.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • o.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin één of meerdere overledenen worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • p.

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

   

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van een begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

 

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van het gebruik of de diensten, dan wel degene te wiens behoeve het gebruik of de diensten worden aangevraagd of verleend.

 

Artikel 4. Belastingtijdvak

 • 1.

  Voor zover in de bij deze verordening behorende tabel rechten zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Het belastingtijdvak voor de rechten genoemd in de tarieventabel is gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

   

Artikel 5. Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

 

Artikel 6. Wijze van heffing

De rechten, bedoeld in de in artikel 5 genoemde tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag, dan wel geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 7. Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het lichten van een overledene of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 8. Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10. Overgangsbepaling

De "Verordening lijkbezorgingsrechten Middelburg 2020" vastgesteld bij besluit van 12 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11 ,tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11. Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten Middelburg 2021".

 

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Middelburg in zijn openbare vergadering van 10 december 2020

 

de griffier, de voorzitter,

 

drs. A.A.A. Rijpert mr. H.M. Bergmann

 

 

Tarieventabel behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten Middelburg 202 1

 

 

Hoofdstuk 1.

Grafrechten

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden, alsmede daarin/daarop asbussen bij te zetten wordt geheven:

 

A.

Algemene begra afplaats aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg en de Noordweg te Sint Laurens en de Veerseweg te Arnemuiden :

In een graf bestemd voor 2 overledenen en/of 2 asbussen:

 

1.1.1

Voor een 1ste periode van 20 jaar inclusief de inschrijving, het recht van het plaatsen en aanbrengen van een grafobject/-monument en het recht van onderhoud. Dit tarief is als volgt opgebouwd:

€ 3.730,00

1.1.1.a

uitsluitend recht

€ 1.437,00

1.1.1.b

recht voor grafobject/-monument

€ 459,00

1.1.1.c

onderhoud

€ 1.834,00

1.1.2

Bij verlenging voor een periode van 10 jaar bedraagt het recht (incl. onderhoud grafobject/-monument)

€ 1.865,00

B.

Algemene begraafplaats aan de Oude Dijk te Nieuw- en Sint Joosland: In een graf bestemd voor 1 overledene en/of 1 asbus:

 

1.1.3

Voor een 1ste periode van 20 jaar inclusief de inschrijving, het recht van het plaatsen en aanbrengen van een grafobject/-monument en het recht van onderhoud. Dit tarief is als volgt opgebouwd:

€ 1.865,00

1.1.3.a

uitsluitend recht

€ 719,00

1.1.3.b

recht voor grafobject/monument

€ 229,00

1.1.3.c

onderhoud

€ 917,00

 

Uitgangspunt is dat per 2 graven 1 grafobject/-monument komt.

 

1.1.4

Bij verlenging voor een periode van 10 jaar bedraagt het recht (incl. onderhoud grafobject/-monument): Indien bij de uitgifte één of meerdere graven zijn gereserveerd, is gelijktijdige verlenging van alle graven verplicht

€ 932,00

1.1.5

Voor reservering van een naastgelegen graf. Dit tarief is als volgt opgebouwd:

€ 1.865,00

1.1.5.a

uitsluitend recht

€ 719,00

1.1.5.b

recht voor grafobject/-monument

€ 229,00

1.1.5.c

Onderhoud

€ 917,00

1.1.5.d

Uitgangspunt is dat per 2 graven 1 grafobject/-monument komt

 

C.

Voor een kindergraf op de algemene begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg (bestemd voor 2 overledenen en/of 2 asbussen ) of de algemene begraafplaats aan de Oude Dijk te Nieuw- en Sint Joosland, de Veerseweg te Arnemuiden en de Noordweg te Sint Laurens (bestemd voor 1 overledene en/of 1 asbus ):

 

1.1.6

Voor een 1ste periode van 20 jaar inclusief de inschrijving, het recht van het plaatsen en aanbrengen van een grafobject/-monument en het recht van onderhoud. Dit tarief is als volgt opgebouwd:

€ 1.023,00

1.1.6.a

uitsluitend recht

€ 269,00

1.1.6.b

recht voor grafobject/-monument

€ 164,00

1.1.6.c

onderhoud

€ 590,00

1.1.7

Bij verlenging voor een periode van 10 jaar bedraagt het recht (incl. onderhoud grafobject/-monument)

€ 512,00

D.

Voor een urnengraf op de algemene begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg, de Noordweg te Sint Laurens, de Veerseweg te Arnemuiden en de Oude Dijk te Nieuw- en Sint Joosland:

 

1.1.8

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van maximaal 2 asbussen op of in een urnengraf wordt geheven: Voor een 1ste periode van 20 jaar inclusief de inschrijving, het recht van het plaatsen en aanbrengen van een grafobject/-monument en het recht van onderhoud:

€ 891,00

1.1.8.a

uitsluitend recht

€ 288,00

1.1.8.b

recht voor grafobject/-monument

€ 106,00

1.1.8.c

Onderhoud

€ 497,00

1.1.9

Bij verlenging voor een periode van 10 jaar bedraagt het recht (incl. onderhoud grafobject/

-monument):

€ 446,00

E .

Voor een urnennis van het columbarium of een plaats in de urnentuin:

 

1.1.10

Voor een 1ste periode van 5 jaar voor het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een urn in een urnennis van het columbarium of een plaats in de urnentuin wordt geheven:

€ 369,00

1.1.11

Bij verlenging voor een periode van 5 jaar bedraagt het recht:

€ 369,00

F.

Gedenkplaats en memoriamplaatje :

 

1.1.12

Voor een 1ste periode van 5 jaar voor het uitsluitend recht tot het doen aanbrengen van een memoriamplaatje op de gedenkplaats wordt geheven:

€ 174,00

1.1.13

Bij verlenging voor een periode van 5 jaar bedraagt het recht:

€ 174,00

G.

Voor een urnenkelder op de algemene begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg, de Noordweg te Sint Laurens, de Veerseweg te Arnemuiden en de Oude Dijk te Nieuw- en Sint Joosland:

 

1.1.14

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van maximaal 2 asbussen op of in een urnenkelder wordt geheven: Voor een 1ste periode van 20 jaar inclusief de inschrijving, het recht van het plaatsen en aanbrengen van een grafobject/-monument en het recht van onderhoud:

€ 1.474,00

1.1.15

Bij verlenging voor een periode van 10 jaar bedraagt het recht (incl. onderhoud grafobject/

-monument):

€ 737,00

 

 

 

 

 

 

Indien op de algemene begraafplaats aan de Oude Dijk te Nieuw- en Sint Joosland en de Veerseweg te Arnemuiden de grondwaterstand dit toelaat kunnen graven uitgegeven worden voor 2 overledenen en zijn de voorwaarden/tarieven van de algemene begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg en de Noordweg te Sint Laurens van toepassing.

Voor het verlengen van grafrechten is de periode standaard 10 jaar. In geval verlenging plaatsvindt om de grafrusttermijn van 10 jaar te kunnen garanderen, kan een afwijkende periode en tarief overeengekomen worden.

Indien er een eerste periode van uitgifte van 10 jaar grafrecht voor particuliere graven, urnengraven en -kelders, gewenst is dan is dat mogelijk voor de helft van het bedrag van een eerste uitgifte voor 20 jaar. Voor een verlenging van 5, 15 of 20 jaar wordt een tarief in rekening gebracht van respectievelijk 50%, 170% of 230% van een verlenging van 10 jaar.

 

Hoofdstuk 2.

Begraven

 

2.1

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder wordt geheven:

 

A.

Op de algemene begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk:

 

2.1.1

In een particulier graf

€ 1.511,00

2.1.2

In een algemeen graf

€ 1.511,00

2.1.3

In een algemeen graf inclusief het recht voor het plaatsen en aanbrengen van een grafobject/-monument en het recht van onderhoud, zoals omschreven in de beheersverordening. Dit tarief is als volgt opgebouwd:

€ 2.105,00

2.1.3.a

Begraven

€ 1.511,00

2.1.3.b

Recht voor grafobject/-monument

€ 184,00

2.1.3.c

Onderhoud

€ 410,00

B .

Op de algemene begraafplaats aan de Noordweg te Sint Laurens, de Oude Dijk te Nieuw- en Sint Joosland of de Veerseweg te Arnemuiden:

€ 2.105,00

2.1.4

In een particulier graf

€ 1.511,00

2.1.5

In een algemeen graf

€ 1.511,00

2.1.6

In een algemeen graf inclusief het recht voor het plaatsen en aanbrengen van een grafobject/-monument en het recht van onderhoud. Dit tarief is als volgt opgebouwd:

€ 2.105,00

2.1.6.a

Begraven

€ 1.511,00

2.1.6.b

Recht voor grafobject/-monument

€ 184,00

2.1.6.c

Onderhoud

€ 410,00

2.1.7

In een algemeen graf zonder gebruik accommodaties en zonder aanwezigheid van nabestaanden

€ 1.335,00

C.

Op de R.K. begraafplaats aan de Walcherseweg te Middelburg, de Oude Rijksweg te Nieuw- en Sint Joosland of de Rademacherstraat te Arnemuiden:

 

2.1.8

In een particulier graf

€ 1.511,00

D.

Begraven kinderen:

 

2.2.1

Voor het begraven van een foetus of overledene beneden één jaar wordt geheven een recht dat gelijk is aan ¼ van het recht vermeld onder 2.1

 

2.2.2

Voor het begraven van een overledene van 1 tot 12 jaar wordt geheven een recht dat gelijk is aan ½ van het recht vermeld onder 2.1

 

E.

Bijzetten urnen:

 

2.3.1

Voor het bijzetten van een asbus in of op een particulier graf, urnenkelder, urnentuin of columbarium wordt geheven, wanneer de overledene in Middelburg gecremeerd is

€ 148,00

2.3.2

Voor het bijzetten van een asbus in of op een particulier graf, urnenkelder, urnentuin of columbarium wordt geheven, wanneer de overledene elders gecremeerd is

€ 205,00

Hoofdstuk 3.

Asbehandeling en –verstrooiing

 

3.1.1

Voor het verstrooien van as op het strooiveld van de begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg en de Veerseweg te Arnemuiden (geen nabestaanden aanwezig) wanneer de overledene in Middelburg gecremeerd is

€ 97,00

3.1.2

Voor het verstrooien van as op het strooiveld van de begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg en de Veerseweg te Arnemuiden in aanwezigheid van nabestaanden wanneer de overledene in Middelburg gecremeerd is

€ 159,00

3.1.3

Voor het verstrooien van as op het strooiveld van de begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg en de Veerseweg te Arnemuiden (geen nabestaanden aanwezig) elders gecremeerd

€ 133,00

3.1.4

Voor het verstrooien van as op het strooiveld van de begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg en de Veerseweg te Arnemuiden in aanwezigheid van nabestaanden elders gecremeerd

€ 200,00

Hoofdstuk 4.

Diensten op zon- en feestdagen en zaterdagen

 

4.1.1

Het recht geheven op grond van hoofdstuk 2 dan wel hoofdstuk 3 wordt verhoogd met voor het begraven of cremeren op zaterdag, behalve wanneer de vrijdag voorafgaande aan of de maandag volgende op een zaterdag één van de hierna genoemde feestdagen is:

Nieuwjaarsdag;

Tweede Paasdag;

De dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd;

Bevrijdingsdag op 5 mei;

Tweede Pinksterdag;

f. Eerste of Tweede Kerstdag.

€ 256,00

4.1.2

Voor het verstrooien van as op het strooiveld op de betreffende begraafplaats geldt in de situatie van 4.1.1 een toeslag van 50%

 

4.2

Het recht geheven op grond van hoofdstuk 2 dan wel hoofdstuk 3 wordt verhoogd met 500% voor het begraven of cremeren op zondag en algemeen erkende feestdagen

 

Hoofdstuk 5 .

Gebruik accommodaties/begraafplaatsen

 

5.1.1

Voor het gebruik bij begraving gedurende maximaal 1,5 uur, gerekend vanaf het tijdstip dat daarvoor werd vastgesteld, van de daarvoor bestemde gebouwen op de algemene begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk wordt naast het recht vermeld in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 geen afzonderlijk recht geheven. Ten aanzien van het maximale 1,5 uur wordt uitgegaan van een ½ uur voor de aula, een ½ uur voor grafloop en een ½ uur voor de condoleanceruimte.

 

5.2.

Bij het reserveren van extra tijd voor het gebruik van de aula aansluitend aan het ½ uur bestemd voor begrafenis wordt per ½ uur of een gedeelte daarvan een recht geheven van:

€ 187,00

5.3

Bij een niet gereserveerde verlenging van de duur van de plechtigheid van het gebruik van de aula aansluitend aan het ½ uur bestemd voor de begrafenis wordt per ½ uur of een gedeelte daarvan een recht geheven van:

€ 251,00

5.4

Bij het reserveren van extra tijd voor het gebruik van een condoleanceruimte aansluitend aan het ½ uur bestemd voor begrafenis wordt per ½ uur of een gedeelte daarvan een recht geheven van:

€ 94,00

5.5

Bij een niet gereserveerde verlenging van de duur van de plechtigheid (indien dit mogelijk is) van het gebruik van een condoleanceruimte aansluitend aan het ½ uur bestemd voor de begrafenis wordt per ½ uur of een gedeelte daarvan een recht geheven van:

€ 94,00

5.6

Voor het gebruik bij begraving gedurende maximaal 1 uur, gerekend vanaf het tijdstip dat daarvoor werd vastgesteld, van één der begraafplaatsen – zonder gebruikmaking van de daarvoor bestemde gebouwen – wordt naast het recht vermeld in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 geen afzonderlijk recht geheven.

 

5.7

Bij gebruik bij begraving van één der begraafplaatsen – zonder gebruikmaking van de daarvoor bestemde gebouwen – langer dan het afgesproken uur, gerekend vanaf het tijdstip dat daarvoor werd vastgesteld, wordt per ½ uur of een gedeelte daarvan een recht geheven van:

€ 94,00

Hoofdstuk 6.

Lichten, ruimen en graven

 

6.1

Voor het opgraven van een overledene anders dan bij ruiming en niet door het openbaar gezag bevolen wordt geheven:

 

6.1.1

Bij herbegraven op dezelfde begraafplaats of cremeren op de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg (inclusief herbegraving of crematie)

€ 2.746,00

6.1.2

Ter overbrenging naar een andere begraafplaats

€ 1.682,00

6.1.3

Bij het opgraven van een asbus ter overbrenging naar een andere begraafplaats, dan wel om deze in of op een graf bij te zetten op dezelfde begraafplaats

€ 158,00

6.2

Voor het verzamelen van stoffelijke resten bij het ruimen van graven wordt geheven:

 

6.2.1

Bij herbegraven of cremeren in de gemeente Middelburg

€ 2672,00

6.2.2

Ter overbrenging naar een andere begraafplaats buiten de gemeente Middelburg

€ 1.682,00

6.2.3

Schudden van een graf (resten dieper in hetzelfde graf begraven)

€ 818,00

Hoofdstuk 7.

Overige heffingen

 

7.1.1

Voor het aanbrengen van een opschrift op een memoriamplaatje voor op de gedenkplaats wordt per cijfer, letter of letterteken geheven:

€ 1,00

7.1.2

Per afbeelding wordt geheven

€ 15,35

7.2

Voor het overboeken van een particulier graf, urnengraf of columbariumnis in een daartoe bestemd register wordt geheven Het recht van inschrijven zit in de rechten van eerste uitgifte en wordt niet apart berekend.

€ 39,00

7.3

Voor het gebruik van 1 verplaatsbare geluidsinstallatie bij een begrafenis

€ 33,00

7.4

Voor het beschikbaar stellen van een CD/DVD-opname van de plechtigheid in de aula van de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg. Bij vervanging van de bestaande apparatuur wordt dit tarief verhoogd naar € 75,00.

€ 44,00

7.5

Voor het beschikken over een tweede aulabediende tijdens de plechtigheid

€ 62,00

7.6

Voor het uitserveren van consumpties die niet door de gemeente verstrekt zijn wordt per persoon geheven (wordt in overleg al of niet toegestaan)

€ 2,00

7.7

Voor het verplaatsen van een urn (wisselen van columbarium/urnentuin)

€ 62,00

7.8

Voor het verhangen van een memoriamplaatje aan het monument

€ 33,00

7.9

Voor het reserveren voor een periode van 10 jaar van een particulier graf, waarvan afstand is gedaan door de rechthebbende, met de bedoeling er in de toekomst in te begraven

€ 1.314,00

Hoofdstuk 8.

Restitutie en overgangsbepalingen

 

8.1

Indien een asbus, die geplaatst is in een nis in het columbarium, op aanvraag van de rechthebbende daaruit wordt verwijderd, wordt restitutie verleend over zoveel tiende gedeelten als na het jaar van verwijdering nog volle kalenderjaren overblijven van de in hoofdstuk 1 genoemde periode van 5, 10 of 20 jaar, verminderd met een bedrag van€ 150,00, zijnde de kosten van het beschikbaar stellen van de sierurn.

 

8.2

Voor het aanbrengen van een grafbedekking of het onderhoud van bestaande grafbedekkingen wordt een tarief per jaar in rekening gebracht

€ 97,00

 

Behoort bij raadsbesluit van 10 december 2020

De raadsgriffier van Middelburg,

 

 

A. Rijpert