Gemeenteblad van Zundert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZundertGemeenteblad 2020, 350065VerordeningenTweede wijziging APV gemeente Zundert 2020

 

De raad van de gemeente Zundert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17-11-2020;

 

gehoord het advies van de Ronde d.d. 02-12-2020;

 

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de Tweede wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020.

 

 

 

 

 

Artikel I

A

In artikel 1:1 onder m wordt in de definitie van ‘voertuig’ de zinsnede ‘met uitzondering van kleine wagens zoals kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen’ vervangen door ’met uitzondering van kleine wagens, zoals kruiwagens en kinderwagens, en rolstoelen’.

 

B

In de artikelen 2:6, vijfde lid, 2:9, vierde lid, 2:64, zesde lid, 5:2, vijfde lid, 5:3, derde lid, 5:6, vierde lid, 5:7, derde lid, 5:8, zesde lid, 5:15, derde lid en 5:36, vierde lid, wordt ‘Op de ontheffing’ vervangen door ‘Op de aanvraag om een ontheffing’.

 

C

Artikel 2:10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift van artikel 2:10 wordt ‘de openbare plaats’ vervangen door ‘een openbare plaats’.

2. In het vierde lid wordt ‘bevoegd bestuursorgaan’ vervangen door ‘college’.

 

D

In artikel 2:11, vierde lid wordt ‘Energie-, water- en telecommunicatieverordening’ vervangen door ‘Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Zundert’.

 

E

In de artikelen 2:11, vijfde lid, 2:39, vierde lid, 2:72, tweede lid, 5:13, vierde lid, en 5:18, vierde lid, wordt ‘Op een vergunning’ vervangen door ‘Op een aanvraag om een vergunning’.

 

F

In de artikelen 2:24, eerste lid, onder b, en 5:14, tweede lid, onder b, wordt ‘artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet’ vervangen door ‘artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet’.

 

G

Artikel 2:25 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid wordt verwijderd met doornummering van de leden 5 tot en met 12 naar 4 tot en met 11.

2. In het derde lid wordt ‘met uitzondering van de evenementen in het vierde en vijfde lid genoemd’ vervangen door met uitzondering van de evenementen genoemd in het vierde lid.

3. In het vijfde lid wordt ‘een evenement als bedoeld in het vierde en vijfde te verbieden’ vervangen door’ een evenement als bedoeld in het vierde lid te verbieden’.

4. In het achtste lid wordt ‘Het bepaalde in het vierde en vijfde lid is niet van toepassing’ vervangen door ‘Het bepaalde in het vierde lid is niet van toepassing’.

5. In het negende lid wordt ‘slecht levensgedrag’ vervangen door ‘in enig opzicht van slecht levensgedrag’.

6. In het tiende lid wordt ‘Op de vergunning’ vervangen door ‘Op de aanvraag om een vergunning’.

 

H

Artikel 2:28 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het zesde lid wordt een zevende lid ingevoegd met de navolgende bepaling:

7. Een vergunninghouder doet tevens binnen twee weken melding aan de burgemeester van iedere verandering in de exploitatie van zijn inrichting indien deze daardoor niet langer in overeenstemming is met de in de vergunning opgenomen gegevens.

2. Het zevende en achtste lid worden doorgenummerd als achtste en negende lid.

3. Het negende lid komt als volgt te luiden:

9. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 

I

Na artikel 2:48 wordt artikel 2:48.1 ingevoegd met de navolgende inhoud:

Artikel 2:48.1 Lachgasverbod

1. Het is verboden op een openbare plaats distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.

2. Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.

3. Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het tweede lid bedoelde verbod beperken tot bepaalde tijden.

 

J

In artikel 2:65 wordt ‘op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw’ vervangen door ‘op een openbare plaats’.

 

K

In artikel 2:67, derde lid, wordt ‘Op de vrijstelling’ vervangen door ‘Op de aanvraag om een vrijstelling’.

 

L

Artikel 3:5 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht:

b. Onderdeel b vervalt.

c. De onderdelen c tot en met d worden geletterd b tot en met c.

 

M

In de artikel 5:17, tweede lid, wordt ‘artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet’ vervangen door ‘artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet’.

 

N

In artikel 5:32, eerste lid, wordt na ‘met een motorvoertuig of een bromfiets’ ingevoegd ‘te crossen buiten wedstrijdverband,’.

 

O

In artikel 6:1, tweede lid, wordt ‘de artikelen 2:10, vijfde juncto eerste lid, 2:11, tweede lid, 2:12, eerste lid’ vervangen door ‘de artikelen 2:10 en 2:11 als sprake is van een omgevingsvergunninsplichtige activiteit en artikel 2:12, eerste lid.

 

P

In artikel 6:2 wordt na lid 3 een vierde lid ingevoegd met de navolgende inhoudt:

4. Onverminderd het eerste tot en met derde lid zijn de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 141, onder b, van het Wetboek van Strafvordering, eveneens belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften.

 

Q

Artikel 6:4

De bestaande bepaling wordt aangevuld met ‘wordt ingetrokken’.

 

R

Artikel 6:5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Er wordt een eerste lid toegevoegd waarin de bepaling van het huidige artikel wordt ondergebracht.

2. Een tweede lid wordt toegevoegd met de navolgende bepaling:

De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 6:4 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordening, of daaraan voorafgaande versies genomen besluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop de besluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

 

Artikel III

Deze besluit wordt aangehaald als: Tweede wijziging APV gemeente Zundert 2020.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 15-12-2020,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. J.J. Rochat J.G.P. Vermue