Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2020, 349691BeleidsregelsAlgemeen aanwijzingsbesluit APV en HSL

Burgemeester en wethouders van Best

 

Overweging

Burgemeester en wethouders hebben in verschillende artikelen in de Algemene Plaatselijke Verordening Best (APV) de bevoegdheid om aanwijzingsbesluiten te nemen. Voorheen stelden zij separate aanwijzingsbesluiten per artikel vast. Thans worden de desbetreffende aanwijzingen opgenomen in één algemeen besluit.

Tevens worden in dit algemeen besluit de aanwijzingen op grond van het omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik (HSL) opgenomen. Het betreft uitsluitend de aanwijzingen opgenomen in de besluitpunten 7 en 8. De overige besluitpunten (1-6 en 9) gelden dus niet voor het plangebied HSL.

besluiten:

 

Het hiernavolgende ALGEMEEN AANWIJZINGSBESLUIT APV EN OMGEVINGSPLAN HSL vast te stellen.

 

1. Verbod gebruik alcohol in de openbare ruimte (aanwijzing op grond van artikel 2:48, eerste lid APV)

Om hinderlijk drankgebruik op straat tegen te gaan wordt de bebouwde kom van Best aangewezen als gebied waar het verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 

2. Verbod voor fietsen en bromfietsen op markten en de kermis (aanwijzing op grond van artikel 2:52 APV)

 • a.

  Het is nodig fietsen en bromfietsen te weren op de kermis, ook als deze aan de hand worden meegenomen; dit om de kermis voor bezoekers aantrekkelijk en veilig te maken. Als plaats waar het verboden is zich met een (brom)fiets te bevinden wordt daarom aangewezen:

 • Het kermisterrein waar de jaarlijkse kermis wordt gehouden tijdens de dagen en gedurende de uren dat de kermisattracties voor het publiek zijn opengesteld.

 • b.

  Voor de markt en de veiligheid van de bezoekers is het ongewenst om te (brom)fietsen; het meenemen van een (brom)fiets aan de hand is op de markt wel toegestaan. Als plaats waar het verboden is om te (brom)fietsen, waarbij het meenemen van een (brom)fiets aan de hand wel is toegestaan, wordt aangewezen:

 • Het marktterrein waar wekelijks op zaterdag de weekmarkt wordt gehouden tijdens de uren dat de weekmarkt voor het publiek is opengesteld.

3. Hondenlosloopterreinen (aanwijzing op grond van artikel 2:57 APV)

De volgende plaatsen worden aangewezen als losloopterreinen waar het verbod om een hond niet aangelijnd te laten verblijven of te laten lopen niet van toepassing is, zoals ter plaatse aangegeven met borden met spelregels en een omheining;

 • Landveroveren

 • A2-strook

 • Jacob van Wassenaerstraat

 • Heikantweg/Vliegheuvel

 • Wilhelminapark/Akkerweide

 • De Wilg

4. Hondentoiletten (aanwijzing op grond van artikel 2:58, vierde lid APV)

De volgende plaatsen als hondentoilet aan te wijzen waar het gebod om uitwerpselen van honden direct op te ruimen niet van toepassing is, zoals met een bord en omheining ter plaatse is aangegeven;

 • Mgr. A.F. Diepenstraat/Pastoor a. van Erpstraat

 • Landveroveren

 • Spar/Plataan

 • Leemkuilen/Munterstraat

 • Bereklauw

 • Prinsen Beatrixlaan (Wilhelminapark)

 • Prinses Beatrixlaan (nabij sporthal)

 • Kortenaerstraat/Jacob van Heemskerkstraat

 • Jan van Speycklaan nr. 1

 • Kleiheuvel/Droomheuvel

 • Heivelden (Winkelcentrum)

 • Heivelden (Dopveldenpad)

 • Heivelden (Donderhei)

 • Koningin Julianaweg

 • Heuveleind/Ziteind

5. Verbod opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen e.d. (aanwijzing op grond van artikel 4:13 APV)

De opslag van voertuigen, vaartuigen, mest- of afvalstoffen (als bedoeld in artikel 4:13 lid 1 onder a, b, c en d) buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht en buiten de weg gelegen is ongewenst met het oog op:

 • Het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 • Het voorkomen of opheffen van overlast;

 • Het voorkomen van schade aan de openbare gezondheid.

Daarom wordt het gehele grondgebied van de gemeente aangewezen als gebied, waar het verboden is buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht en buiten de weg gelegen de onder artikel 4:13 lid 1 onder a,b,c en d genoemde voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.

 

6. Verbod te koop aanbieden voertuigen op de weg (aanwijzing op grond van artikel 5:3, eerste lid APV)

Het is ongewenst om een of meer voertuigen op de weg te parkeren met het kennelijke doel deze te koop aan te bieden of te verhandelen. Dit omdat:

 • de stalling hinderlijk is voor andere weggebruikers die hun voertuig niet kunnen parkeren op de betreffende weggedeelten;

 • de stalling kan leiden tot verkeersonveilige situaties doordat de aandacht van weggebruikers kan worden afgeleid;

 • de stalling van de voertuigen met verkoopborden ontsierend werkt op de omgeving.

Daarom worden alle wegen gelegen binnen de gemeente aangewezen als wegen waar het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

 

7. Verbod parkeren grote voertuigen (aanwijzing op grond van artikel 5:8, eerste lid APV en artikel 15.2.2, tweede lid, sub 7 van het omgevingsplan HSL)

Het is wenselijk om het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom te weren vanwege de parkeerdruk en overlast die dit kan veroorzaken.

Daarom worden alle wegen binnen de bebouwde kom aangewezen als plaats waar het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren. Hierop zijn uitgezonderd de wegen gelegen op bedrijventerrein ’t Zand, bedrijventerrein Heide en bedrijventerrein Breeven en behoudens wanneer het plaatsen of laten staan betreft van:

 • a.

  Autobussen voor het vervoeren van gezelschappen, gedurende de tijd dat het desbetreffende gezelschap zich in de gemeente bevindt.

 • b.

  Voertuigen, direct verband houdende met de uitvoering van werkzaamheden in de naaste omgeving.

 • c.

  Voertuigen, van marktkooplui, ten behoeve van de weekmarkt in het centrum van Best.

 • d.

  Voertuigen, die met toestemming van het college een standplaats innemen.

 • e.

  Voertuigen ten behoeve van evenementen waarvoor een vergunning verleend is.

 • f.

  Voertuigen ten behoeve van de kermis op de daarvoor door de gemeente aangewezen locaties.

8. Verbod parkeren kampeermiddel, bouwkeet, aanhanger e.d. (aanwijzing op grond van artikel 15.2.2, tweede lid, sub 5 van het omgevingsplan HSL)

Het is wenselijk om het parkeren van voertuigen voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeerdoeleinden (zoals bouwketen en aanhangers) langer dan drie achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom te weren vanwege de parkeerdruk en overlast die dit kan veroorzaken. In de APV is dit al rechtstreeks verboden. Op grond van het omgevingsplan HSL is daarvoor een aanwijzing nodig.

Daarom worden alle wegen binnen het plangebied van het omgevingsplan HSL aangewezen als plaats waar het verboden is kampeermiddelen en andere voertuigen voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeerdoeleinden bestemde voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen te parkeren.

 

9. Wegen die niet mogen worden afgesloten bij vergunningsvrije evenementen (vastgestelde wegenlijst op grond van artikel 2:25a, eerste lid, sub g APV)

Bepaalde evenementen mogen zonder vergunning worden gehouden. Voorwaarde daarbij is wel dat er geen weg of weggedeelte buiten de bebouwde kom wordt afgesloten dan wel een weg of weggedeelte binnen de bebouwde kom welke is opgenomen in de door burgemeester en wethouders vast te stellen wegenlijst.

In dit verband worden de volgende wegen aangewezen:

Batadorp en Breeven

Batabrug

Bataweg

Brem

De Dieze

De Dommel

De Maas

Erica

Europaplein

Parkweg

Ringweg

Tormentil

Heivelden/Heuveleind

Aardheuvel

Bokvelden

Busselhei

Dennenhei

Eendenhei

Graanvelden

Heivelden-west

Heivelden-zuid

Heuveleind

Moerveldenpad (busbaan)

Oogstvelden

Paardenhei

Pachtvelden

Pr. Christinalaan

Pr. Margrietlaan

Rendierhei

Rogvelden

Vlinderhei

Wandelhei

Zweefheuvel

Wilhelminadorp/Kantonnier

Grasklokje

Jan Hendrixstraat

Johannes Verleunstraat

Kanaaldijk

Kon. Julianaweg

Kon. Julianaweg-zuid

Mecklenburgweg

Piet Heinstraat

Pr. Beatrixlaan

Sint Jozefstraat

Wilhelminaplein

Willem de Zwijgerweg

Koekoeksbos/Villawijk

A.P. Nosseklaan

De Dieze

Eindhovenseweg-zuid

Eindhovenseweg-zuid parallelbaan (Fietsstraat)

Fazantlaan

Golflaan

Patrijslaan

’T Zand

I.B.C. weg

Industrieweg

Randweg

Sportlaan

Zandstraat

Speelheide/Hoge Akker

Den Ekker

Oude Rijksweg

Leeuwerik/Naastenbest

Abel Tasmanstraat

Constantijnlaan

Gildelaan

Jacob van Heemskerkstraat

Jacob van Wassenaerstraat

Jan van Speycklaan

Johan Frisopark

Kon. Emmalaan

Max de Bossustraat

Michiel de Ruijterstraat

Molenstraat

Oirschotseweg

Pr. Beatrixlaan

Pr. Clauslaan

Prins Bernhardlaan

Schutboomweg

Spinnerstraat

Spoorstraat

Stationsstraat

Centrum

Dorpsplein

Hoofdstraat

Molenwei

Nazarethplein

Nieuwstraat

Raadhuisstraat

Raadhuisplein

Zonnewende

Salderes/Parkwachters

Bosseweg

Esdoornstraat

Kerkstraat

Oranjestraat

Salderes

Secr. L. Jansenstraat

Spoorweglaan

Wilg

Willem II-straat

Wingerdstraat

Dijkstraten/Steegsche velden/buitengebied

Biezentrekker

Bomenbeemd

Broekstraat

Hokkelstraat

Kapelweg

Koppelboor

Liempdseweg

Mosselaarweg

Nieuwe Dijk

Parallelweg

St. Antoniusweg

Zessprong

Best Oost/De Vleut

Broekdijk

Koppelstraat

Oude Baan

St. Oedenrodeseweg

St. Oedenrodeseweg/N619 Ringweg

Vleutstraat

Overige wegen

Ekkersweijer

N.C.B. weg

Oirschotseweg

Ringweg

Terraweg

 

15-12-2020,

burgemeester en wethouders van Best,

Hans Ubachs

Burgemeester

Nicole van Hooy

Secretaris