Gemeenteblad van Culemborg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CulemborgGemeenteblad 2020, 34874VerordeningenVerordening tot (1e) wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020

De Gemeenteraad van de gemeente Culemborg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. GEM 1946119/698

gelet op artikel 220 tot en met 220h Gemeentewet

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

“Verordening tot (1e) wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020”

Artikel 1  

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting 0,2993%

 • b.

  de eigenarenbelasting

  • 1.

   Voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1187%

  • 2.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2910%

Artikel 2  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Aldus besloten in de vergadering van de Raad,

gehouden op 29 januari 2020

De griffier

A.N. van Aarsen

De voorzitter

G. van Grootheest