Gemeenteblad van Olst-Wijhe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheGemeenteblad 2020, 348488VerordeningenBesluit tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe in verband met het carbid schieten

De raad van de gemeente Olst-Wijhe;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2020;

 

gelet op artikel 149 Gemeentewet;

besluit:

 

Voorstel tot wijzing van artikel 2:73a APV

Artikel 2:73a Carbid schieten

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder:

  • a.

   bevoegd bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders of, voor zover het openbare vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet betreft, de burgemeester;

  • b.

   bus: een (originele)(melk) bus van staal/ijzer, container, opslagvat of ander daarmee gelijk te stellen voorwerp;

  • c.

   carbid schieten: het in een bus op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

 • 2.

  Carbid schieten in de open lucht is verboden, tenzij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   het carbid schieten vindt plaats op 31 december tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter en mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbid schieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;

  • b.

   het carbid schieten vindt plaats op 31 december tussen 9.00 uur en 17.00 uur, buiten de bebouwde kom waarbij gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumcarbide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen, mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbid schieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;

  • c.

   de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:

   op een afstand van ten minste 10 meter van het publiek

   op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing en

   op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg en

   op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren en

   op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied;

 • 3.

  er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;

 • 4.

  het vrij schootsveld is minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen;

 • 5.

  binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbid schieten plaatsvindt, worden in totaal niet meer dan tien bussen gebruikt dan wel worden gebruiksklaar aanwezig gehouden voor carbid schieten;

 • 6.

  de (melk)bussen/containers/opslagvaten stevig zijn verankerd in de bodem of in een frame, of op andere wijze zodat terugslag kan worden voorkomen;

 • 7.

  er op de locatie waar carbid geschoten wordt geen alcohol en/of drugs aanwezig is;

 • 8.

  er wordt geschoten door een persoon van 16 jaar of ouder, onder toezicht van een of meerdere personen van 18 jaar of ouder. Deze dienen de eigen veiligheid en die van het publiek te waarborgen;

 • 9.

  Het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen dient zodanig te zijn dat deze geen schade aan mens, dier of goed kunnen veroorzaken;

 • 10.

  Het gebruik van bus deksels om carbid af te schieten is niet toegestaan;

 • 11.

  Uiterlijk 22 december, voor 10.00 uur, van het betreffende jaar wordt het voornemen tot het schieten van carbid schriftelijk of digitaal aan de burgemeester gemeld.

 • 12.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het derde lid niet van toepassing is;

 • 13.

  Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod;

 • 14.

  Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 14 december 2020

De raad voornoemd,

de griffier

J.T.J.J. (Jacqueline) van Zwam

de voorzitter

A.G.J. (Ton) Strien