Harmoniseren welstand Altena

Burgemeester en wethouders van Altena maken bekend dat de gemeenteraad op 15 december 2020 de bestaande welstandsnota’s en beeldkwaliteitsplannen van de voormalige gemeenten opnieuw heeft vastgesteld.

 

Aanleiding

De gemeente Altena vernieuwt de regels rondom welstand. Deze nieuwe regels worden opgenomen in een Nota Ruimtelijke Kwaliteit, welke naar verwachting in de loop van 2021 van kracht wordt. Vooruitlopend op de Nota Ruimtelijke Kwaliteit heeft de gemeenteraad de bestaande welstandsnota’s en beeldkwaliteitsplannen van de drie voormalige gemeenten opnieuw vastgesteld, zodat het bestaande beleid tot de vaststelling van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit ook na 1 januari 2021 wordt gecontinueerd.

 

Elektronische bekendmaking

De bekendmaking en de beleidsregels zelf zijn ook te vinden via www.overheid.nl en op de gemeentewebsite www.gemeentealtena.nl.

 

Geen bezwaar en/of beroep

Een Welstandsnota is een bundeling van beleidsregels in de zin van artikel 1:3 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 12a van de Woningwet. Tegen de vaststelling van beleidsregels kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021.

 

Naar boven