Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 347209Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Burgemeester Wientjensstraat 8, 5375 BD Reek; het kappen van een Carpinus Betulus-boom (aanvraag ontvangen op 9 december 2020)

Middelveld 10, 5411 TK Zeeland; het uitbreiden van de woning (aanvraag ontvangen op 11 december 2020)

Voermanstraat ongenummerd te Reek; het bouwen van een bedrijfswoning (aanvraag ontvangen op 14 december 2020)

Broeksteen 3, 5411 BD Zeeland; het uitbreiden van de woning (aanvraag ontvangen op 15 december 2020)

Langenboomseweg 112, 5411 AW Zeeland; het veranderen van een varkenshouderij (aanvraag ontvangen op 16 december 2020)

Ontvangen sloopmeldingen:

Middelveld 10, 5411 TK Zeeland; het slopen van een bijgebouw met asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen op 11 december 2020)

Kerkstraat 56, 5411 BA Zeeland; het slopen van een woning met extra aangetroffen asbest (melding ontvangen op 15 december 2020)

Ontvangen intrekkingsverzoeken:

Voor-Oventje 2, 54211 NT Zeeland; het uitbreiden van een woning en het slopen van een binnenmuur (aanvraag ingetrokken op 17 december 2020)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning:

Langstraat 2, 5375 KE Reek; het aftoppen en het kappen van een paardenkastanje (vergunning verzonden op 16 december 2020)

Vergunning op grond van de Leegstandswet:

Brouwerstraat 14, 5374 HD Schaijk; tijdelijke verhuur (voor een periode van 2 jaar) van de woning (vergunning verzonden op 14 december 2020)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

Udensedreef 5, 5374 RL Schaijk; het herbouwen van een zorgcentrum. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is met zes weken verlengd. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 18 december 2020.

Kleine Graspeel 1, 5411 LA Zeeland; het uitbreiden van de woning. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is met zes weken verlengd. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 18 december 2020.

Huisnummerbesluit:  

Vaststelling nummeraanduiding:

Broodakker 39, 5374 DM Schaijk; ten behoeve van een nieuw te bouwen woning.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden op 16 december 2020.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemd besluit tot verlening van de vergunning, het besluit op grond van de Leegstandswet, de besluiten tot verlenging van de afhandelingstermijn en tegen het huisnummerbesluit, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.