Gemeenteblad van Middelburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MiddelburgGemeenteblad 2020, 347145VerordeningenVERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN MIDDELBURG 2021

 

De raad van de gemeente Middelburg;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, onderdelen a en b, van de Gemeentewet

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de

 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN MIDDELBURG 2021

 

____________________________________________________________________

 

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Terzake van het innemen van gemeentegrond op markten en het aansluiten op de van gemeentewege aangebrachte elektriciteitskasten wordt onder de naam van marktgelden een recht geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

 

Artikel 2 Belastingplicht.

Het recht wordt geheven van degene die gemeentegrond op een markt inneemt dan wel een aansluiting heeft op een van gemeentewege aangebrachte electriciteitskast.

 

Artikel 3. Maatstaven van heffing en tarieven.

Het recht bedraagt:

Tarief

afmeting

 

 

in €

in meters

A

op de waren- en zaterdagmarkt Markt Middelburg per dag

 

 

1

voor een kraam

€ 13,00

3x4

2

voor een kraam voor aardappelen, groenten en fruit

€ 13,00

 

3

voor een verkoopwagen

€ 13,00

 

4

voor aansluiting op een elektriciteitskast voor verlichtingsdoeleinden

€ 7,00

nvt

5

voor aansluiting op een elektriciteitskast voor apparaten

€ 13,00

nvt

B

op de waren- en zaterdagmarkt Markt Middelburg per kwartaal

 

 

1

voor een kraam

€ 51,80

3x4

2

voor een kraam voor aardappelen, groenten en fruit

€ 87,00

 

3

voor een verkoopwagen per m1

€ 12,95

 

4

voor overig ruimtebeslag per m²

€ 10,35

 

5

voor aansluiting op een elektriciteitskast voor verlichtingsdoeleinden

€ 31,45

nvt

6

voor aansluiting op een elektriciteitskast voor apparaten

€ 31,80

nvt

C

op de warenmarkt in Arnemuiden per dag

 

 

1

voor een kraam

€ 13,00

3x4

2

voor een kraam voor aardappelen, groenten en fruit

€ 13,00

 

3

voor een verkoopwagen

€ 13,00

 

4

voor aansluiting op een elektriciteitskast voor verlichtingsdoeleinden

€ 7,00

nvt

5

voor aansluiting op een elektriciteitskast voor apparaten

€ 13,00

nvt

D

op de warenmarkt in Arnemuiden per kwartaal

 

 

1

voor een kraam

€ 32,40

3x4

2

voor een kraam voor aardappelen, groenten en fruit

€ 51,80

 

3

voor een verkoopwagen per m1

€ 8,09

 

4

voor overig ruimtebeslag per m²

€ 6,48

 

5

voor aansluiting op een elektriciteitskast voor verlichtingsdoeleinden

€ 15,71

nvt

6

voor aansluiting op een elektriciteitskast voor apparaten

€ 15,74

nvt

E

op de warenmarkt in Nieuwland per dag

 

 

1

voor een kraam

€ 13,00

3x4

2

voor een kraam voor aardappelen, groenten en fruit

€ 13,00

 

3

voor een verkoopwagen

€ 13,00

 

4

voor aansluiting op een elektriciteitskast voor verlichtingsdoeleinden

€ 7,00

nvt

5

voor aansluiting op een elektriciteitskast voor apparaten

€ 13,00

nvt

F

op de warenmarkt in Nieuwland per kwartaal

 

 

1

voor een kraam

€ 19,45

3x4

2

voor een kraam voor aardappelen, groenten en fruit

€ 31,05

 

3

voor een verkoopwagen per m1

€ 4,90

 

4

voor overig ruimtebeslag per m²

€ 3,90

 

5

voor aansluiting op een elektriciteitskast voor verlichtingsdoeleinden

€ 15,70

nvt

6

voor aansluiting op een elektriciteitskast voor apparaten

€ 15,75

nvt

 

Het recht genoemd onder B1, B2, B3 en B4 worden verhoogd met een percentage van 13. Deze gelden zullen uitsluitend worden aangewend voor reclamedoeleinden, de Middelburgse waren- en zaterdagmarkt ten goede komend. De aanwending en het beheer geschiedt volgens door burgemeester en wethouders nader te stellen regelen.

 

Het recht genoemd onder A4, A5, B5, B6, C4, C5, D5, D6, E4, E5, F5 en F6 in deze tabel zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

Artikel 4 Belastingtijdvak

1. Met betrekking tot het marktgeld bedoeld in artikel 3 onder A, C en E worden de rechten geheven door middel van bonnen.

2. Met betrekking tot het marktgeld bedoeld in artikel 3, onder B, D en F is het belastingtijdvak gelijk aan de daar genoemde periode van drie maanden van het betreffende kalenderjaar.

 

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de naar een tijdvak geheven rechten

 

1. Het marktgeld, bedoeld in artikel 3 onder B, D en F is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht voor het marktgeld, bedoeld in artikel 3 onder B, D en F in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is het marktgeld verschuldigd voor zoveel derde gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde marktgeld als er na de aanvang van de belastingplicht nog kalendermaanden overblijven, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

3. Indien de belastingplicht voor het marktgeld, bedoeld in artikel 3 onder B, D en F in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel derde gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde marktgeld als er na het einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige marktgelden

Ander marktgeld dan dat bedoeld in artikel 5 is verschuldigd bij de aanvang van het gebruik van de standplaats of genot van de diensten.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld, bedoeld in artikel 3 onder B, D en F worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  Ander marktgeld dan dat bedoeld in artikel 3 onder A, C en E moet onmiddellijk na uitreiking van de kennisgeving worden betaald.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 9 Vrijstelling

Het marktgeld, bedoeld in artikel 3 onder A, C en E wordt niet geheven van verenigingen, comités of stichtingen, welke geen commercieel doel hebben.

 

Artikel 10 Overgangsbepaling

De "Verordening marktgelden Middelburg 2020", vastgesteld bij raadsbesluit van op12 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de datum waarop deze verordening in werking treedt ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de bepalingen die op grond van deze verordening worden gewijzigd gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de marktgelden in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening marktgelden Middelburg 2021".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Middelburg d.d. 10 december 2020.

 

de griffier, de voorzitter,

 

 

drs. A.A.A. Rijpert mr. H.M. Bergmann