Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021

De raad van de gemeente Waddinxveen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2020;

 

gelet op artikel 149 en 229 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2021;

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  halfjaar: de periode van:

  • -

   1 januari tot en met 30 juni; of

  • -

   1 juli tot en met 31 december;

 • b.

  jaar: een kalenderjaar;

 • c.

  standplaats: de op of voor de duur van een markt door burgemeester en wethouders aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "marktgeld" wordt een directe belasting geheven voor het gebruik van een standplaats op de weekmarkt voor kleine handelswaren, welke markt wordt gehouden op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de rechtspersoon die, in opdracht van de gemeente, de standplaatsen als bedoeld in artikel 2 ter beschikking stelt.

Artikel 4 Belastingtijdvak

Het Marktgeld wordt geheven naar een jaartarief, in zoverre dat elk halfjaar de helft van het jaarlijks verschuldigde Marktgeld wordt geheven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De heffing van het marktgeld is gebaseerd op de kosten voor ambtelijke inzet voor werkzaamheden gerelateerd aan de markt. Het verbruik van elektra wordt separaat verrekend na afloop van de zesde en twaalfde maand in een jaar gedurende de periode van vergunningverlening.

 • 2.

  Voor de berekening van de marktgelden in een jaar wordt gerekend met de doorbelastingtarieven van de apparaatslasten zoals vastgesteld bij de begroting van het betreffende jaar.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Tarieven

Het marktgeld bedraagt voor het jaar 2021:

Omschrijving

Euro

Capaciteit voor handhaving + openbare ruimte

7.570

Totaal marktgeld

7.570

Artikel 8 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld

De belastingschuld ontstaat bij aanvang van een halfjaar telkens voor de helft van jaartarief.

Artikel 10 Termijnen van betaling voor de jaarlijks verschuldigde belasting

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald in geval wordt geheven bij wege van aanslag als bedoeld in artikel 7: binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht

De "Verordening marktgelden 2020" van 5 november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2021".

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn vergadering van 16 december 2020

De griffier,

mr. F.W. van der Dussen,

de voorzitter,

drs. E.J. Nieuwenhuis

Naar boven