Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

De raad van de gemeente Waddinxveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2020;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2021;

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 3.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • 4.

  "maand": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 5.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 6.

  "Non-profit instelling": een instelling (waaronder een Algemeen Nut Beogende Instelling, een stichting of een vereniging) zonder winstoogmerk waarvan de netto-inkomsten of verdiensten niet worden verdeeld of ten goede komen aan een individu, maar worden aangewend voor de gestelde doelstelling van de organisatie, bijvoorbeeld liefdadigheid en/of het organiseren van activiteiten van maatschappelijke, sportieve, sociale, culturele, godsdienstige en/of levensbeschouwelijke aard. Daaronder worden in ieder geval verstaan de in Waddinxveen gevestigde sportverenigingen, welzijnsstichtingen, oranje-verenigingen, stichtingen en andere entiteiten die plaatselijke feesten, tentenkampen, braderieën of rommelmarkten organiseren.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 3.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlands identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • 2.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 3.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • 4.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • 5.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 1.5.1.3 (loterijvergunning) alsmede 3.2.1 tot en met 3.2.5 (vergunning voor organiseren evenementen of markten) van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag wordt ingediend door een plaatselijk actieve non-profit instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sportieve, sociale, culturele, godsdienstige en/of levensbeschouwelijke aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, waarbij bedragen op € 0,05 naar beneden worden afgerond.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Belastingaanslagen van € 5,00 of minder worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt totaal van de op één aanslag verschuldigde bedragen voor belastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag, danwel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, danwel mondeling.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   bij wege van aanslag wordt gedaan:

   • -

    binnen 8 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet voor wat betreft de huwelijksleges als genoemd in Hoofdstuk 1 van Titel 1 van de bij deze verordening behorende legestabel;

   • -

    binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet voor wat betreft de overige leges;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, danwel in geval van toezending daarvan: binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Geen aanslag wordt opgelegd, dan wel restitutie kan plaatsvinden, in het geval er sprake is van een geval, of van groepen van gevallen, van onbillijkheden van overwegende aard, een en ander ter beoordeling van de heffingsambtenaar.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het titel 1 van de tarieventabel betreft;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De "Legesverordening 2020" van 5 november 2019, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 11 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2021".

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn vergadering van 16 december 2020 en door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen in zijn vergadering van 17 november 2020

De griffier,

(mr. F.W. van der Dussen)

de voorzitter,

(drs. E.J. Nieuwenhuis)

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2021

TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Hoofdstuk 1 Huwelijk

1.1.1

Wettelijk verplicht kosteloos huwelijk, -geregistreerd partnerschap, dan wel omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk, op maandag en dinsdag om 8.30 uur.

(Op de website van de gemeente leest u over de bijzondere restricties geldend voor een kosteloos huwelijk)

 

1.1.2

Het tarief van de voltrekking van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap, dan wel van een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk, bedraagt:

 

 

In het gemeentehuis:

 

 

maandag tot en met donderdag:

 

1.1.2.1

Van 9:00 t/m 12.00 uur

€ 305,00

1.1.2.2

van 13.00 t/m 16.00 uur

€ 388,00

 

Vrijdag:

 

1.1.2.3

van 9.00 t/m 16.00 uur

€ 499,00

 

Zaterdag:

 

1.1.2.4

van 9.00 uur t/m 16.00 uur

€ 831,00

 

Op vrije locaties:

 

 

maandag tot en met donderdag:

 

1.1.2.5

van 9.00 t/m 12.00 uur

€ 305,00

1.1.2.6

vanaf 13.00 uur

€ 388,00

 

vrijdag en zaterdag:

 

1.1.2.7.

vanaf 9:00 uur

€ 499,00

 

De kosten van het gebruik van een andere locatie dan het gemeentehuis is een zaak tussen beheerder/eigenaar en het bruidspaar

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouw-/partnerschapsboekje

€ 27,70

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij de voltrekking van een huwelijk of van een partnerschapsregistratie dan wel van een omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk per getuige

 

1.1.4.1

in het gemeentehuis

€ 47,10

1.1.4.2

op vrije locaties

€ 94,20

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een (schriftelijke) aanvraag tot benoeming als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van een ambtenaar, die is beëdigd en door een andere gemeente is benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 210,00

Hoofdstuk 2 Persoonsdocumenten

1.2.1

Reisdocumenten

 

 

(tarieven wettelijk gelimiteerd)

 

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

 

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal

paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1.1 respectievelijk 1.2.1.2 (zakenpaspoort):

 

1.2.1.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.1.4

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

 

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.1.5

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.1.6

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.1.7

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,55

 

van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

 

1.2.1.8

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,00

1.2.1.9

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 32,90

1.2.1.10

Vervangende NIK op grond van artikel 23b Paspoortwet

€ 32,90

1.2.1.11

Voor de versnelde uitreiking van een in onderdeel 1.2.1 genoemd document, zijnde een toeslag op de in onderdeel 1.2.2 genoemde bedragen

€ 50,90

1.2.2

Rijbewijzen

 

 

(tarieven wettelijk gelimiteerd)

 

1.2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,00

1.2.2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een spoedprocedure tot het verstrekken van een rijbewijs, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

€ 34,10

1.2.2.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij aanvraag, niet compleet kan worden overgelegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

€ 14,85

1.2.3

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 

 

(tarief wettelijk gelimiteerd)

 

1.2.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag is: overeenkomstig het tarief voor de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (“door de aanvrager te betalen”) zoals deze door het Ministerie van Justitie is vastgesteld en bekendgemaakt

€ 41,35

1.2.4

Optieprocedure en naturalisatie

 

 

(tarieven wettelijk gelimiteerd)

 

1.2.4.1

Optie; enkelvoudig

€ 196,00

1.2.4.2

Optie; gemeenschappelijk

€ 335,00

1.2.4.3

Optie; medeopterende minderjarige

€ 22,00

1.2.4.4

Naturalisatie; enkelvoudig; standaard

€ 925,00

1.2.4.5

Naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard

€ 1.181,00

1.2.4.6

Naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd

€ 688,00

1.2.4.7

Naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd

€ 945,00

1.2.4.8

Naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

€ 137,00

1.2.4.9

het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap:

 

1.2.4.9.1

aanvraag via de webwinkel

€ 8,70

1.2.4.9.2

aanvraag op andere wijze

€ 13,20

Hoofdstuk 3 Verstrekkingen en nasporingen

1.3.1

Burgerlijke Stand

 

1.3.1.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

vervallen

1.3.1.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand:

(tarieven wettelijk gelimiteerd)

 

1.3.1.2.1

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 24,60

1.3.1.2.2

voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 23b, tweede lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 14,00

1.3.1.2.3

voor elk uittreksel als bedoeld in artikel 23b, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

€ 14,00

1.3.1.2.4

voor elke attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en

€ 14,00

1.3.1.2.5

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand.

€ 14,00

1.3.1.2.6

voor een meertalig modelformulier van een van de in artikel 2 eerste lid onder c van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken

€ 18,90

1.3.2

Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP)

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

tot het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen:

 

1.3.2.1

per uittreksel

€ 13,20

1.3.2.2

via de webwinkel, per uittreksel

€ 8,70

 

tot het doornemen van de basisregistratie personen / kaartverzamelingen of registers:

 

 

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand.

 

1.3.2.3

voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,70

 

tot het verstrekken van selecties van persoonsgegevens:

 

1.3.2.4

per aanvraag, voor ieder daaraan besteed uur (of gedeelte daarvan)

€ 94,20

 

vermeerderd met

 

1.3.2.5

aanlevering op etiket

€ 46,50

 

alsmede per etiketvel van 16 stickers

€ 0,11

1.3.2.6

aanlevering op cd-rom per cd-rom

€ 46,50

1.3.2.7

In afwijking van voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens op papier als bedoeld in artikel 10 van de Regeling BRP aan een overheidsorgaan of aan een in artikel 3.3 Wet BRP bedoelde per verstrekking (zgn. transportkosten of postkamertarief)

(tarief was voorheen wettelijk gemaximeerd op € 7 ,50 maar tarief mag niet meer berekend worden m.i.v. 2017)

 

Kosteloos

 

Tot het toezenden van een persoonslijst overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.55 lid 3 Wet BRP:

 

1.3.2.8

per lijst

€ 13,20

1.3.2.9

via de webwinkel, per lijst

€ 8,70

1.3.3

Kiezersregister

 

 

Inlichtingen betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D 4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423).

Kosteloos

1.3.4

Vastgoedinformatie

 

 

Het doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,70

1.3.5

Bestuursstukken

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.3.5.1

een exemplaar van de begroting van de gemeente

€ 49,85

1.3.5.2

een exemplaar van de gemeenterekening

€ 49,85

 

Overige bestuursstukken worden, op aanvraag, kosteloos digitaal verzonden naar belanghebbenden. Voor het doen van nasporingen om tot de selectie van bestuursstukken te komen, kunnen kosten in rekening gebracht worden (1.3.7.5).

 

1.3.6

Gemeentearchief

 

1.3.6.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,30

1.3.6.2

vervallen

 

1.3.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

1.3.6.3.1

per pagina op papier van A4-formaat, zwart-wit

€ 0,20

1.3.6.3.2

per pagina op papier van een ander formaat, zwart-wit

€ 0,30

1.3.6.3.3

per pagina op papier van A4-formaat, kleur

€ 1,65

1.3.6.3.4

per pagina op papier van een ander formaat, kleur

€ 2,75

1.3.6.3.5

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 13,25

1.3.7

Overige verstrekkingen en nasporingen

 

1.3.7.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wettelijk gelimiteerd).

€ 5,00

1.3.7.2

vervallen

 

1.3.7.2.1

vervallen

 

1.3.7.2.2

vervallen

 

1.3.7.3

het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 19,35

1.3.7.4

het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap:

Verplaatst naar 1.2.4.9

1.3.7.4.1

aanvraag via de webwinkel

Verplaatst naar 1.2.4.9.1

1.3.7.4.2

aanvraag op andere wijze

Verplaatst naar 1.2.4.9.2

1.3.7.5

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,70

1.3.7.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.3.7.6.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina

€ 2,20

1.3.7.6.2

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

per pagina

€ 2,20

1.3.7.7

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.3.7.7.1

per pagina op papier van A4-formaat, zwart-wit

€ 0,20

1.3.7.7.2

per pagina op papier van een ander formaat, zwart-wit

€ 0,30

1.3.7.7.3

per pagina op papier van A4-formaat, kleur

€ 1,65

1.3.7.7.4

per pagina op papier van een ander formaat, kleur

€ 2,75

1.3.7.8

kaarten, tekeningen en grootkopieën, al dan niet behorend bij de in het onderdeel 1.3.7.7 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening

 

1.3.7.8.1

grootkopie

€ 33,25

1.3.7.8.2

vermeerderd met

voor elke dm² waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of grootkopie de 100 dm² te boven gaat.

€ 0,25

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

4.1

Huisvestingswet

 

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.1.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 2 Huisvestingsverordening Gouda 2019

€ 56,30*

1.4.1.2

Tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014 en hoofdstuk 3 Huisvestingsverordening Gouda 2019

€ 75,05*

 

1.4.1.3

Conform artikel 9 van de uitvoeringsovereenkomst met de woningcorporaties worden voor de volgende urgentieaanvragen geen leges in rekening gebracht:

• urgentie op grond van artikel 9 categorie A Hvv 2019 (gemeentelijke taakstelling huisvesting statushouders);

• urgentie op grond van artikel 9 categorie B Hvv 2019 (mantelzorgurgentie);

• urgentie op grond van artikel 9 categorie D Hvv 2019 indien deze medische urgentie is gebaseerd op een verhuiskostenvergoeding WMO;

• urgentie op grond van artikel 9 categorie G Hvv 2019 (woonkostentoeslag /bijzondere bijstand met verhuisplicht);

• urgentie op grond van artikel 9 categorie N Hvv 2019 (stadsvernieuwings- en herstructureringsurgenten);

 

 

* tarief wordt gelijk gesteld aan die van Gouda

 

4.2

Leegstandwet

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 89,75

1.4.2.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

Vervallen

1.4.2.3

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.4.2.1 en 1.4.2.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimte in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

Vervallen

4.3

Gemeentegarantie

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.3.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening voor een particulier

Vervallen

1.4.3.2

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie voor een stichting of vereniging

€ 498,75

1.4.3.3

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening voor een stichting of vereniging

€ 387,65

Hoofdstuk 5 Handel en( APV-)vergunningen

5.1

Kansspelen

 

 

(tarieven wettelijk gelimiteerd)

 

1.5.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30c van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483):

 

1.5.1.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

1.5.1.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten:

 

 

voor de eerste speelautomaat en

€ 56,50

 

voor de tweede speelautomaat

€ 34,00

1.5.1.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.5.1.1.4

voor twee speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan

vier jaar of voor onbepaalde tijd

 

 

voor de eerste speelautomaat

€ 226.50

 

en voor de tweede speelautomaat

€ 136,00

1.5.1.2

de bedragen genoemd onder 1.5.3.1.1. en 1.5.3.1.2. zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat deze bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.5.1.3

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen

(loterijvergunning)

€ 15,25

Hoofdstuk 6 Telecommunicatie en leidingenverordening

1.6.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, of van een vergunning als bedoeld in artikel 4 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Waddinxveen:

€ 288,00

1.6.1.2

Voor een tracé groter dan 500 strekkende meter wordt het tarief vermeerderd, per strekkende meter sleuf aan werkzaamheden, ongeacht het type ondergrond,

€ 1,52

1.6.1.3

Voor een tracé groter dan 10.000 strekkende meter zullen vooraf ‘project specifieke afspraken’ worden gemaakt met de aanvrager omtrent de hoogte van het tarief. Hiertoe zal een projectbegroting worden opgesteld waarbij alle geraamde kosten voor de behandeling van de aanvraag worden vastgesteld.

Het tarief zal daarbij minimaal het bedrag zijn wat hoort bij een tracélengte van 10.000 strekkende meter.

 

1.6.1.4

De genoemde tarieven onder 1.6.1.1. en 1.6.1.2 zijn eveneens van toepassing wanneer een wijziging wordt aangevraagd op een reeds verstrekte instemming of vergunning en deze wijziging een aanzienlijke verandering inhoudt ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende aanvraag.

 

Hoofdstuk 7 Verkeer en vervoer

1.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1.1

voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt het tarief in rekening gebracht zoals deze door de Rijksdienst voor het wegverkeer wordt vastgesteld(omdat de Rijksdienst voor het wegverkeer (R.D.W.)als "servicebureau" functioneert, bepaalt de R.D.W. hiervoor het standaardtarief)

 

1.7.1.1.1

één dag

€ 35,00

1.7.1.1.2

twee dagen tot en met twee maanden

€ 42,00

1.7.1.1.3

een kwartaal

€ 85,00

1.7.1.1.4

een halfjaar

€ 125,00

1.7.1.1.5

een jaar

€ 167,00

1.7.1.1.6

langer dan één jaar

€ 330,00

1.7.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 1.7.1.1. vastgesteld(omdat de Rijksdienst voor het wegverkeer (R.D.W.)als "servicebureau" functioneert, bepaalt de R.D.W. hiervoor het standaardtarief)

vervallen

1.7.1.2.1

vervallen

 

1.7.1.2.2

vervallen

 

1.7.1.2.3

vervallen

 

1.7.1.2.4

vervallen

 

1.7.1.2.5

vervallen

 

1.7.1.2.6

vervallen

 

1.7.1.3

voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel, 7.1. van het Voertuigreglement wordt het tarief in rekening gebracht zoals deze door de Rijksdienst voor het wegverkeer wordt vastgesteld (omdat de Rijksdienst voor het wegverkeer (R.D.W.) als "servicebureau" functioneert, bepaalt de R.D.W. hiervoor het standaardtarief)

vervallen

1.7.1.3.1

vervallen

 

1.7.1.3.2

vervallen

 

1.7.1.3.3

vervallen

 

1.7.1.3.4

vervallen

 

1.7.1.3.5

vervallen

 

1.7.1.3.6

vervallen

 

1.7.1.4

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

 

1.7.1.4.1

Vervallen

 

1.7.1.4.2

Vervallen

 

1.7.1.4.3

Vervallen

 

1.7.1.4.4

Vervallen

 

1.7.1.4.5

Vervallen

 

1.7.1.4.6

vervallen

 

1.7.1.4.7

ontheffing brede voertuigen voor een geldigheidsduur van drie jaar

€ 30,00

1.7.1.5

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 26,30

1.7.1.6

voor een verklaring door een arts, benodigd voor de verkrijging van een gehandicaptenparkeerplaats en/of gehandicaptenparkeerkaart:

*

1.7.1.6.1

indien sprake van een eerste keuring

€ 171,00

1.7.1.6.2

indien sprake van een herkeuring

€ 138,15

1.7.1.6.3

indien het onderzoek niet is afgerond ongeacht de reden

€ 41,75

 

als een verklaring door een arts, benodigd voor de verkrijging van een gehandicaptenparkeerplaats en/of gehandicaptenparkeerkaart niet wordt afgegeven:

 

1.7.1.6.4

indien sprake van een eerste keuring

€ 85,50

1.7.1.6.5

indien sprake van een herkeuring

€ 69,05

 

*tarieven worden van het betreffende externe onafhankelijk medisch adviesbureau (de MO zaak) overgenomen.

 

1.7.1.7

tot het verkrijgen van een vergunning voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats, inclusief de aanleg van deze parkeerplaats:

€ 209,00

1.7.1.8

tot het laten verplaatsen van de paal van het verkeersbord bij een gehandicaptenparkeerplaats

€ 178,00

1.7.1.9

tot het laten vervangen van het onderbord van het Verkeersbord bij een gehandicaptenparkeerplaats in verband met wijziging van het kenteken door aankoop van een ander voertuig

€ 43,25

1.7.1.10

In andere situaties, bijvoorbeeld omdat het bord kapot is gegaan, zullen geen leges worden geheven.

 

Hoofdstuk 8 Rioolaansluiting

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een Aanvraag tot het aanleggen van een perceelaansluiting als bedoeld in hoofdstuk II, artikel 3, lid 1, van de Aansluitverordening Riolering Gemeente Waddinxveen:

 

1.8.1.1

voor een enkelvoudige perceelaansluiting

€ 390,00

1.8.1.2

voor 2 t/m 5 aansluitingen

€ 554,00

1.8.1.3

voor 6 t/m 10 aansluitingen

€ 647,00

1.8.1.4

voor 11 t/m 25 aansluitingen

€ 902,00

1.8.1.5

voor 26 t/m 50 aansluitingen

€ 1.202,00

1.8.1.6

voor meer dan 50 aansluitingen

€ 2.005,00

TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.2

Bouwkosten:

 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.3

Wabo:

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De genoemde kosten worden afgerond op hele euro’s.

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag (bouwinitiatief)

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 163,00

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning

€ 1.385,00

2.2.3

Indien voor de beoordeling van de conceptaanvraag tevens advies moet worden Ingewonnen van de Omgevingsdienst Midden Holland, bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de conceptaanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een conceptaanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Zie voor de verrekening van deze leges titel 2, hoofdstuk 4. (2.4.1)

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Activiteit Bouwen

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten lager zijn dan- of gelijk zijn aan € 5.000,-

€ 166,00

2.3.1.1.2.

indien de bouwkosten meer dan € 5.000,- bedragen: 1,4% van de bouwkosten met een minimum van € 275,- en een maximum van € 300.000

 

2.3.1.2

vervallen

 

2.3.2

Extra welstandstoets

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief indien zich tijdens de beoordeling van de in dat artikel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplannen daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 166,00

2.3.3

Toets brandveiligheid

 

 

Indien ten behoeve van de dienst onder 2.3.1 het bouwplan door de Regionale Brandweer Hollands Midden wordt beoordeeld, wordt het berekende tarief vermeerderd met de navolgende advieskosten, zoals vastgesteld door de Regionale Brandweer, wanneer de vastgestelde bouwkosten bedragen:

 

2.3.3.1

< € 25.000

€ 3,12 per €500 met een minimum van €72,65

2.3.3.2

€ 25.000 tot € 250.000

€ 156 + €2,08 voor elke € 500,- boven de €25.000

2.3.3.3

€ 250.000 tot € 907.000

€ 1.092 + €1,04 voor elke € 500,- boven de €250.000

2.3.3.4

Groter of gelijk aan € 907.000

 

€ 2.458,55 + 0,125 van elke € 500,- boven de € 907.000

2.3.4

Milieukundig bodemrapport (Tarief is overgenomen van de Omgevingsdienst Midden Holland)

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 495,00

 

 

 

2.3.5

Advies Agrarische beoordelingscommissie (tarieven worden door de commissie vastgesteld)

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt gevraagd:

 

2.3.5.1

voor een standaardadvies bestaande bedrijven

€ 648,76

2.3.5.2

Indien echter het advies nieuwe vestigingen betreft en/of beoordeling van een bedrijfsplan

€ 772,73

2.3.5.3

Indien het een advies betreft waarin de commissie ook wordt verzocht uitspraken van een commissie voor beroep en bezwaarschriften en/of gerechtelijke uitspraken te betrekken:

€ 814,05

2.3.5.4

Indien het een advies betreft op eerder uitgebrachte adviezen

€ 388,43

2.3.6

Archeologie (Tarieven zijn overgenomen van de Omgevingsdienst Midden Holland)

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1

voor de beoordeling van een archeologische paragraaf in een vergunning/ een programma van eisen/een plan van aanpak:

€ 330,00

2.3.6.2

voor de beoordeling van een archeologische quickscan

€ 165,00

2.3.6.3

voor de beoordeling van een archeologisch bureauonderzoek

€ 410,00

2.3.6.4

voor de beoordeling en/of begeleiding van een inventariserend archeologisch onderzoek

€ 500,00

2.3.6.5

voor de beoordeling van een definitief archeologisch onderzoek

€ 655,00

2.3.6.6

voor de beoordeling van een plan bescherming/ monitoring

€ 575,00

2.3.6.7

voor de herbeoordeling van een rapport

€ 165,00

2.3.7

Ecologie (Tarieven zijn overgenomen van de Omgevingsdienst Midden Holland)

 

 

(Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1) bedraagt het tarief voor de beoordeling van een ecologische paragraaf/voortoets:

€ 575,00

2.3.8

Activiteit aanleggen

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 276,00

2.3.8.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2,eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 276,00

2.3.9

Activiteit planologisch strijdig gebruik waarbij sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1

 

2.3.9.1

Binnenplanse afwijking

Voor toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 10 ,van de Wabo

€ 282,00

2.3.9.2

Buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking

Voor toepassing van 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o ,van de Wabo

€ 498,00

2.3.9.3

Buitenplanse afwijking

Voor toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30, van de Wabo;

0,6 % van de bouwkosten met een minimum van € 1.500,- en een maximum van € 10.000.

2.3.9.4

Tijdelijke afwijking

Voor toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo

Valt nu onder 2.3.9.2

2.3.9.5

Afwijking exploitatieplan

Voor toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo;

€ 498,00

2.3.9.6

Afwijking van provinciale regelgeving

Indien de aanvraag een project van provinciaal betreft en de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast;

€ 498,00

2.3.9.7

Afwijking van nationale regelgeving

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, der lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast;

€ 498,00

2.3.9.8

Afwijking van voorbereidingsbesluit

Voor toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo;

€ 498,00

2.3.10

Activiteit planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.10.1

Binnenplanse afwijking

Voor toepassing van 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o,van de Wabo

€ 276,00

2.3.10.2

Buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking

Voor toepassing van 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o,van de Wabo

€ 498,00

2.3.10.3

Buitenplanse afwijking

Voor toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30, van de Wabo; het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.10.4

Tijdelijke afwijking

Voor toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo,

Valt nu onder 2.3.10.2

2.3.10.5

Afwijking van exploitatieplan

Voor toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo,

€ 498,00

2.3.10.6

Afwijking van provinciale regelgeving

Indien de aanvraag een project van provinciaal betreft en de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast,

€ 498,00

2.3.10.7

Afwijking van nationale regelgeving

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, der lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c,van de Wabo wordt toegepast,

€ 498,00

2.3.10.8

Afwijking van voorbereidingsbesluit

Voor toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo,

€ 498,00

2.3.11

Activiteit brandveilig gebruiken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

Voor nieuwbouw

€ 683,00

2.3.11.2

Voor bestaande bouw met een vloeroppervlakte van het bouwwerk van:

 

2.3.11.2.1

200 m² of minder

€ 683,00

2.3.11.2.2

Meer dan 200 m² maar niet meer dan 1.000 m²

€ 683,00

 

vermeerderd met:

boven het vloeroppervlak van 200 m²

0,37/m²

2.3.11.2.3

Meer dan 1.000 m² maar niet meer dan 5.000 m²

€ 1.022,00

 

vermeerderd met:

boven het vloeroppervlak van 1.000 m²

0,10/m²

2.3.11.2.4

Meer dan 5.000 m²

€ 1.503,00

 

vermeerderd met:

boven het vloeroppervlak van 5.000 m²

0,01/m²

2.3.12

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.12

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht:

 

2.3.12.1

Indien de bouwkosten minder dan € 20.000 bedragen:

€ 0,00

2.3.12.2

Indien de bouwkosten € 20.000 of meer bedragen:

€ 0,00

2.3.13

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning (mede) betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.13.1

Indien niet meer dan 150 m3 sloopafval vrijkomt

€ 254,00

2.3.13.2

Indien meer dan 150 m3 maar niet meer dan 500 m3 sloopafval vrijkomt

€ 453,00

2.3.13.3

Indien meer dan 500 m³ sloopafval vrijkomt:

€ 633,00

2.3.14

vervallen

 

2.3.15

Activiteit Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.16

Activiteit Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.16.1

Voor een kapvergunning:

€ 100,00

 

vermeerderd met:

per boom

€ 5,40

2.3.16.2

Het maximumtarief voor een kapvergunning bedraagt

€ 166,00

 

 

2.3.17

Activiteit opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken;

in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.17.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j, van de Wabo:

€ 604,00

2.3.17.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder k, van de Wabo:

€ 604,00

 

in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.17.3

indien de activiteit bestaat uit het opslaan van roerende zaken in een bouwcontainer voor een periode van maximaal twee weken

€ 43,55

2.3.17.4

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 222,00

2.3.17.5

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 222,00

 

2.3.18

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.18.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 394,00

2.3.18.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.18.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning

 

2.3.18.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.19

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.19.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft

 

2.3.19.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.20

Advies

 

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.20.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.20.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.21

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.21.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.21.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 1.124,00

2.3.21.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.21.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.21.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de voor het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.14 en 2.3.15.

De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2%

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

3%

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

5%

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.8, en 2.3.12, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 5 weken na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

75%

2.5.1.2.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 5 weken na het in behandeling nemen ervan maar voor het verlenen of weigeren ervan:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50%

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.8 en 2.3.12, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt::

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

25%

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.8 of 2.3.12 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt :

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van lagere bouwkosten

 

 

Indien na het indienen van een omgevingsvergunning blijkt dat de bouwkosten lager uitvallen, kan aanvrager een verzoek indienen bij de berekening van de aanslag uit te gaan van deze lagere bouwkosten. Bij dit verzoek dient aanvrager de nodige stukken te overleggen waaruit deze lagere bouwkosten blijken. Bij het behandelen van het verzoek wordt een drempel gehanteerd.. Teruggaaf wordt alleen verleend indien de werkelijke bouwkosten tenminste het onderstaande percentage lager zijn dan de oorspronkelijk opgegeven bouwsom:

Indien het verzoek wordt ingediend:

 

 

- 5 weken na- of binnen 5 weken na het indienen van de omgevingsvergunning:

0%

 

- meer dan 5 weken na het indienen maar voor het nemen van een beslissing op de aanvraag:

5%

 

- na het verlenen van de vergunning maar voor het opleggen van de aanslag:

10%

 

- binnen 6 weken na het opleggen van de aanslag:

15%

 

- 6 weken na- of binnen 6 weken na het gereedmelden (al dan niet ambtshalve) van de bouwactiviteit:

20%

 

- langer dan 6 weken na het gereedmelden van de bouwactiviteit:

50%

 

 

 

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

2.5.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.20 en 2.3.21 wordt geen teruggaaf verleend

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 173,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning of een verzoek tot revisie van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 117,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op een (bouw)plan waarvoor een (partiële) herziening van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, of een wijzigingsc.q. uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 sub a en b van de Wet ruimtelijke ordening in procedure moet worden gebracht, wordt het overeenkomstig 2.3.1. tot en met 2.4.4. berekende bedrag verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking::

€ 172,00

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESCHE DIENSTENRICHTLIJN

Hoofdstuk 1 Horeca

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet

€ 387,00

3.1.2

tot het verkrijgen van een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 111,00

3.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 55,00

3.1.4

tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf (gebaseerd op artikel 2:28 van de A.P.V.).

€ 387,00

3.3.5

tot het op grond van artikel 30a wijzigen van een leidinggevende die vermeld staat in het aanhangsel behorend bij de drank- en horecavergunning

€ 111,00

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een vergunningen voor:

 

 

meldingen kleine evenementen

Kosteloos

3.2.1

Klein evenement (o.a. wijk-, straat-, buurtfeest) Risicoklasse A

€ 61,00

3.2.2

Middelgroot evenement (tot en met 200 bezoekers, toeschouwers of deelnemers), Risicoklasse A +B

€ 166,00

3.2.3

Groot evenement (meer dan 200 bezoekers, toeschouwers of deelnemers), Risicoklasse A

€ 166,00

3.2.4

Groot evenement (meer dan 200 bezoekers, toeschouwers of deelnemers), Risicoklasse B

€ 332,00

3.2.5

Evenement met verhoogd risico (Risicoklasse C), door de burgemeester als zodanig aangemerkt.

€ 719,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren van een seksinrichting respectievelijk van een escortbedrijf ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 931,00

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014 (vervallen)

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

5.1

Weekmarkt

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1

tot het verkrijgen van een marktvergunning:

€ 166,00

 

5.2

Standplaatsen

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.2.1

een niet-commerciële standplaatsvergunning

Kosteloos

3.5.2.2

een incidentele standplaatsvergunning (max. 12 dagen)

€ 55,40

3.5.2.3

een seizoensgebonden standplaatsvergunning

€ 138,30

3.5.2.4

een jaarstandplaatsvergunning

€ 276,60

3.5.2.5

tot verlenging van een verleende seizoensgebonden standplaatsvergunning

€ 27,70

3.5.2.6

tot verlenging van een verleende jaarstandplaatsvergunning

€ 55,40

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet (vervallen)

Hoofdstuk 7 Overige vergunningen en ontheffingen

7.1

Overige vergunningen en ontheffingen

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet in deze of in een andere Belastingverordening zijn genoemd, per beschikking, geldig voor::

 

3.7.1

- één dag

€ 38,75

3.7.2

- twee dagen tot en met twee maanden

€ 46,55

3.7.3

- een kwartaal

€ 94,20

3.7.4

- een halfjaar

€ 138,30

3.7.5

- een jaar

€ 185,10

3.7.6

- langer dan één jaar

€ 365,90

 

N.B. In de in deze tabel opgenomen tarieven zijn eventuele portokosten niet inbegrepen.

N.B. Indien over de in deze tabel opgenomen tarieven omzetbelasting is verschuldigd, zijn de vermelde tarieven exclusief omzetbelasting.

 

Bijlage 1 bij “Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2021”

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg, GGD

TARIEVEN SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING 2021

Alle tarieven zijn inclusief de kosten voor het opvragen van medische informatie.

Over de tarieven Sociaal Medische Advisering wordt 21% Omzetbelasting (BTW) berekend.

 

FUNCTIONELE UURTARIEVEN

De uurtarieven voor aanvullende diensten worden berekend op basis van de salariskosten, verhoogd met een risico-opslag en een vergoeding voor overhead. De risico-opslag is afhankelijk van de duur van de afname van de aanvullende dienst. De hoogte van de vergoeding voor de overheid wordt voor iedere aanvullende dienst afzonderlijk bepaald.

 

 

TARIEVEN SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING 2021

**) Indien bij een huisbezoek niemand thuis is, wordt het uurtarief van de arts o.b.v. reistijd in rekening gebracht.

 

 

 

Bij een vervallen aanvraag brengen wij geen kosten in rekening, mits deze binnen 24 uur afgezegd is.

 

Indien client 2 x niet verschenen is zonder bericht van afmelding, sturen wij de aanvraag retour.

 

 

 

Bij sommige medische beoordelingen kunnen meerdere personen deel uitmaken van het onderzoek en het daaruit voortvloeiende advies. In dit geval wordt per persoon/ voorziening een gereduceerd tarief berekend.

125,00

Vanaf de 5e persoon worden geen extra kosten in rekening gebracht.

 

 

 

Advies Participatiewet (A): Bijzondere Bijstand **)

 

Op basis spreekuurconsult

290,00

Op basis dossieronderzoek

157,00

Op basis huisbezoek

370,00

Aanvraag vervallen zonder consult

33,00

Aanvraag vervallen met consult

109,00

1e maal niet en 2e maal wel verschenen

274,00

2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding

112,00

Tandheelkundig advies o.b.v. consult dossieronderzoek

194,00

plus kosten onderzoek tandarts

105,00

 

Advies Participatiewet (B): Arbeids(on)geschiktheid **)

Op basis spreekuurconsult

290,00

1e maal niet en 2e maal wel verschenen

274,00

2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding

112,00

Aanvraag vervallen na 1e maal niet verschenen

33,00

Aanvraag vervallen zonder consult

33,00

Aanvraag vervallen met consult

109,00

Op basis dossieronderzoek

157,00

Op basis huisbezoek

370,00

Verstrekking FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) – meerprijs

54,00

 

 

Advies Gehandicaptenparkeerkaart **)

Op basis spreekuurconsult

220,00

Op basis dossieronderzoek

94,00

Op basis huisbezoek

314,00

Aanvraag vervallen zonder consult

33,00

Aanvraag vervallen met consult

109,00

1e maal niet en 2e maal wel verschenen

274,00

2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding

112,00

 

Advies Leerlingenvervoer **)

Op basis spreekuurconsult

220,00

Op basis dossieronderzoek

94,00

Op basis huisbezoek

314,00

Aanvraag vervallen zonder consult

33,00

Aanvraag vervallen met consult

109,00

1e maal niet en 2e maal wel verschenen

274,00

2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding

112,00

 

Advies o.b.v. Maatwerk

Advisering ingevolge bezwaarschriften

136,00

aanvullend advies op verzoek aanvrager (zienswijzen), overleg arts SMI-kinderopvang

en 3-gesprekken arbeidsgeschiktheid geschieden ovb uurtarief markttaak arts

Administratiekosten

kosten markttaak arts

41,00

 

 

Advies in het kader van de WSNP **)

Op basis spreekuurconsult

265,00

1e maal niet en 2e maal wel verschenen

275,00

2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding

112,00

Aanvraag vervallen na 1e maal niet verschenen

33,00

Aanvraag vervallen zonder consult

33,00

Aanvraag vervallen met consult

109,00

Op basis dossieronderzoek

157,00

Op basis huisbezoek

370,00

 

 

Advies Wilsbekwaamheid **)

Op basis spreekuurconsult

220,00

Op basis huisbezoek

314,00

 

Advies SMI Kinderopvang **)

Op basis spreekuurconsult

220,00

Op basis dossieronderzoek

94,00

Op basis huisbezoek

314,00

Aanvraag vervallen zonder consult

33,00

Aanvraag vervallen met consult

109,00

1e maal niet en 2e maal wel verschenen

275,00

2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding

112,00

 

Advies ( Wmo ) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (A): Enkelvoudig medisch advies **)

Op basis spreekuurconsult

291,00

Op basis dossieronderzoek

124,00

Op basis huisbezoek

464,00

Aanvraag vervallen zonder consult

33,00

Aanvraag vervallen met consult

109,00

1e maal niet en 2e maal wel verschenen

274,00

2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding

112,00

 

Advies Wet Maatschappelijke Ondersteuning (B): Meervoudig medisch advies

Per persoon/voorziening extra bijdrage, vanaf de 5e persoon geen extra kosten

125,00

 

Naar boven