Beleidsregel computerregeling 2021 gemeente Stede Broec

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec;

 

Gelet op artikel 35 Participatiewet,

 

Overwegende dat het college nadere regels wil vaststellen voor toekenning van de computerregeling,

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel Computerregeling 2021 Stede Broec.

Algemeen

Een vorm van participatie vindt ook plaats via social media. Daarnaast is het belangrijk om goed mee te kunnen komen op school. Een computer of device is hierbij onmisbaar.

 

Deze regeling maakt het mogelijk voor ouders met thuiswonenden kinderen in de leeftijdscategorie 10 tot en met 17 jaar, en met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, voor de volgende zaken individuele bijzondere bijstand aan te vragen (op declaratiebasis). De kosten moeten worden gedeclareerd bij de gemeente nadat toestemming is verleend door het college en de noodzaak is vastgesteld. Voor de volgende voorzieningen kan de computerregeling worden aangevraagd:

 • 1.

  Computer

 • 2.

  Laptop

 • 3.

  Tablet

 • 4.

  Wifi abonnement

 • 5.

  Beeldscherm

 • 6.

  Toetsenbord

 • 7.

  Muis

Artikel 1 Aanvragen Computerregeling

Om in aanmerking te komen voor een verstrekking vanuit de Computerregeling moet de aanvrager:

 • 1.

  Achttien jaar zijn of ouder;

 • 2.

  inwoner zijn van de gemeente Stede Broec en als zodanig ingeschreven staan bij het BRP;

 • 3.

  Een zelfstandig huishouden voeren;

 • 4.

  een inkomen hebben tot maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 • 5.

  een vermogen hebben dat niet hoger is dan de vermogensgrens zoals genoemd in artikel 34 van de Participatiewet;

 • 6.

  De belanghebbende dient drie jaar of langer onafgebroken een inkomen op 110% van de bijstandsniveau te zijn aangewezen;

 • 7.

  één of meer ten laste komende thuiswonende kinderen tussen de leeftijd van 10-18 hebben;

 • 8.

  Het thuiswonende schoolgaande of studerende kind komt ten laste van de belanghebbende, met andere woorden de belanghebbende ontvangt kinderbijslag voor dit kind dan wel het studerende kind ontvangt studiefinanciering;

 • 9.

  Het kind heeft de leeftijd van 10 jaar tot en met 17 jaar;

 • 10.

  Eenmaal per acht jaar kan dus een beroep worden gedaan op de tegemoetkoming voor de aanschaf van een computer (er wordt uitgegaan van een gemiddelde levensduur van acht jaar);

 • 11.

  De tegemoetkoming voor de aanschaf van een computer bedraagt maximaal € 400,00. Bij aanschaf van een computer met een lager bedrag, volgt een lagere tegemoetkoming in de kosten;

 • 12.

  Uitbetaling van de tegemoetkoming geschiedt na ontvangst van een op naam gesteld betaalbewijs.

Artikel 2 Hoogte van de verstrekking computerregeling

De hoogte van de verstrekking bedraagt maximaal € 400,- per gezin.

Artikel 4 Vorm en voorwaarden

 • 1.

  De computerregeling is bestemd voor de aanschaf van een computer, laptop, of een tablet;

 • 2.

  Er wordt maximaal één device per gezin verstrekt;

 • 3.

  De aanvraag dient ingediend worden via een door het college vastgesteld formulier;

 • 4.

  Bij een aanvraag moeten bewijsstukken met betrekking tot de hoogte van het inkomen en vermogen op het moment van aanvragen worden overgelegd;

 • 5.

  Bij een aanvraag moeten bewijsstukken die van invloed zijn op het vaststellen van het inkomen en vermogen worden overlegd;

 • 6.

  De uitbetaling geschied op basis van declaraties;

 • 7.

  De factuur/bon die men declareert dient duidelijk te omschrijven om welk product het gaat op het declaratieformulier;

 • 8.

  Tevens dient men het product duidelijk te marken op de factuur/bon.

Artikel 5 Terugvordering

De tegemoetkoming kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de aanvrager onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt en dit heeft geleid tot het ten onrechte verlenen van de verstrekking.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in individuele bijzondere situaties ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze beleidsregel, indien toepassing van de beleidsregel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Computerregeling Stede Broec 2021.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2021.

 

Aldus besloten in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stede Broec van 8 december 2020

 

Bovenkarspel, 8 december 2020

Burgemeester en wethouders van Stede Broec

De secretaris,

A. Huisman

De burgemeester,

R.A.P. Wortelboer

Naar boven