Gemeenteblad van Dongen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DongenGemeenteblad 2020, 345895VerordeningenINTREKKING VERORDENING HONDENBELASTING 2020

De raad van de gemeente Dongen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2020;

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de:

VERORDENING TOT INTREKKING VAN DE VERORDENING HONDENBELASTING DONGEN 2020

Artikel 1 Intrekking en overgangsrecht

De “Verordening hondenbelasting Dongen 2020” vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2021, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Intrekking verordening hondenbelasting Dongen 2020.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 december 2020.

De raad voornoemd.

Voorzitter, Griffier a.i.,

Drs. M.C. Starmans-Gelijns A.W.J.M. Cornelissen MMC