Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent opstartsubsidie voor cultuur en sport

 

1 Levendig Lansingerland - opstartsubsidie voor cultuur en sport

De subsidieregeling ‘Levendig Lansingerland – opstartsubsidie voor cultuur en sport’ richt zich op culturele en sportieve initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers die bijdragen aan een positief leefklimaat.

Doel ‘Levendig Lansingerland’

Deze regeling stimuleert inwoners om elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen. Het hoofddoel van de subsidieregeling ‘Levendig Lansingerland – opstartsubsidie voor cultuur en sport’ is om nieuwe initiatieven vanuit inwoners, organisaties en ondernemers mogelijk te maken die de onderlinge betrokkenheid en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een positief leefklimaat vergroten. Met het budget voor ‘Levendig Lansingerland’ worden initiatieven met de volgende subdoelen in de opstartfase ondersteund:

 • Creëren van nieuwe mogelijkheden voor ontmoeting;

 • vergroten van onderlinge contacten en betrokkenheid tussen inwoners;

 • ruimte geven aan (vernieuwende) cultuuruitingen;

 • stimuleren dat inwoners van Lansingerland voldoende sporten en bewegen.

 

1.1 Culturele en sportieve initiatieven

 

 

Omschrijving activiteit

De subsidieregeling richt zich op de volgende soorten initiatieven:

 • 1.

  Nieuwe culturele activiteiten met een maatschappelijk karakter en een positief effect op leefbaarheid en ontmoeting. Hieronder worden zowel podium- als beeldende kunsten verstaan en zowel professionele als amateuristische kunstbeoefening en culturele activiteiten.

 • 2.

  Nieuwe sport- en/of beweegactiviteiten gericht op het structureel in beweging krijgen van mensen die niet of nauwelijks sporten of bewegen.

Toekenning vindt plaats aan de hand van de volgende vier categorieën:

 • a.

  Kleinschalige activiteiten (maximaal € 500,00 per aanvraag)

Een activiteit op straatniveau of op verenigings/organisatieniveau, bijvoorbeeld een rolstoelwandeling, senioren sportmiddag of atelierproject.

 • b.

  Middelgrote activiteiten I (maximaal € 1.250,00 per aanvraag)

Een activiteit op wijkniveau of samenwerking tussen twee verenigingen of organisaties, bijvoorbeeld een creatief café, buurtsportwedstrijd, straatmusical, jubileumconcert of jeugdfestival.

 • c.

  Middelgrote activiteiten II (maximaal € 2.500,00 per aanvraag)

Een activiteit in een kern of de hele gemeente of samenwerking tussen meerdere verenigingen of organisaties, bijvoorbeeld het opzetten van een G-team, fotopresentatie/verhalenvertelling over de wijk of een openbaar optreden van een muziekvereniging.

 • d.

  Grootschalige activiteiten (maximaal € 7.500,00 per aanvraag)

Een activiteit voor de hele gemeente met een bereik van minimaal 250 inwoners, bijvoorbeeld een culturele wandelroute of festival. Hieronder vallen ook bredere maatschappelijke en culturele initiatieven (activiteiten, optredens, voorstellingen en tentoonstellingen) met en door inwoners om maatschappelijke vraagstukken aandacht te geven en bespreekbaar te maken.

Voorwaarden

Algemeen

 • Dit is een opstartsubsidie om een impuls te geven aan culturele-, sportieve- en maatschappelijke initiatieven. Per activiteit wordt daarom maximaal tweemaal subsidie toegekend. Daarna wordt verwacht dat de activiteit financieel onafhankelijk van de gemeente wordt voortgezet.

 • De opstartsubsidie is bedoeld als een ondersteuning voor het opstarten van activiteiten. De subsidie is cofinanciering die maximaal de helft van de totale begroting van de activiteit bedraagt.

 • In de aanvraag wordt onderbouwd waarom de activiteit bijdraagt aan de doelen van de subsidieregeling.

 • In de aanvraag wordt onderbouwd hoe de activiteit een structureel vervolg krijgt.

 • Er is een aantoonbaar draagvlak voor de activiteit.

 • De activiteit wordt door vrijwilligers georganiseerd, al dan niet met ondersteuning van één of meerdere maatschappelijke organisaties en in samenwerking met inwoners, verenigingen en/of lokale of regionale ondernemers.

 • De subsidie is niet bedoeld voor consumpties. Buurtbarbecues worden niet gesubsidieerd.

 • De aanvrager mag met de activiteit geen winst maken.

 • In de aanvraag staat omschreven hoe rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid van de activiteit voor kwetsbare inwoners.

 • Bij een activiteit in de categorie D wordt altijd samengewerkt met één of meerdere lokale organisaties of ondernemers.

 • Activiteiten in de categorie D worden bekend gemaakt via sociale media en/of de lokale pers.

 • Bij initiatieven die zich richten op fysieke verbeteringen van de leefomgeving en aanpassingen in de openbare ruimte worden beheer en onderhoud voldoende geregeld.

 • Activiteiten in het kader van volksfeesten, zoals Koningsdag, Bevrijdingsdag, Sinterklaas, dodenherdenking en carnaval, komen niet voor deze subsidie in aanmerking.

 • Op de regeling ’Levendig Lansingerland – opstartsubsidie voor cultuur en sport’ is de gemeentelijke Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018 van toepassing.

Budget

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer het subsidieplafond van € 60.000,00 in een jaar is bereikt, worden nieuwe subsidieverzoeken afgewezen. In elke categorie geldt dat de aanvrager een begroting toevoegt aan de aanvraag. Daarin komt ook naar voren welke eventuele andere financiers een bijdrage leveren aan de activiteit.

De gemeente streeft naar een optimale spreiding van activiteiten over het kalenderjaar heen. Per kwartaal maakt de gemeente de balans op, stelt vast of het budget nog toereikend is voor lopende aanvragen en of het programma voldoende gevarieerd is, dat wil zeggen dat zoveel mogelijk verschillende disciplines en categorieën vertegenwoordigd zijn.

Indieningstermijn

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend, maar wel uiterlijk zes weken vóór aanvang van de activiteit.

Verantwoording

De aanvrager stelt uiterlijk acht weken na de start van de activiteit een kort verslag met het aantal aanwezigen (deelnemers en/of publiek), het verloop van de activiteit en het (lange termijn) effect van de activiteit beschikbaar aan de gemeente.

Bijzonderheden

Op een aantal punten wordt afgeweken van de ASV 2018, te weten:

 • De aanvrager: de aanvrager kan een natuurlijk persoon zijn met uitzondering van grootschalige activiteiten (categorie D).

 • De aanvraagtermijn: de termijn voor het indienen van een aanvraag is uiterlijk zes weken voor de aanvang van de activiteit.

 

Naar boven