Nadere regel ‘non-formele volwasseneneducatie’

Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem;

 

- gelet op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Gorinchem 2020;

 

- gelet op Het Beleidskader voor subsidie Gemeente Gorinchem 2020;

 

Besluit:

 

- vast te stellen de Nadere regel ‘non-formele volwasseneneducatie’.

 

- in te trekken de Nadere regels subsidie non-formele volwasseneneducatie arbeidsmarktregio Gorinchem 2019.

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ANBI instelling: algemene nut beogende instelling;

 • b.

  Arbeidsmarktregio Gorinchem: deelnemende gemeenten binnen deze regio zijn: Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

 • c.

  asisvaardigheden: vaardigheden als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onder b t/m f van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • d.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem;

 • e.

  Deelnemer: een volwassen persoon die behoort tot de doelgroep laaggeletterden;

 • f.

  Doelgroep: Deelnemers zoals omschreven in artikel 4 afkomstig uit de arbeidsmarktregio Gorinchem.

 • g.

  Doorlopende leerlijn: een sluitende leerlijn tussen de educatieve activiteit die de deelnemer volgt en een vervolgactiviteit die de vorm kan hebben van enerzijds doorstroom naar non-formele of formele educatietrajecten en anderzijds de vorm kan hebben van activiteiten waarbij centraal staat dat deelnemers blijven oefenen met de basisvaardigheden;

 • h.

  Non-formele educatie: niet diplomagerichte educatie van taal-, reken- en digitale vaardigheden, maar wel gericht op deelaspecten van de eindtermen Wet educatie en beroepsonderwijs. Aanbieders hebben geen diploma-erkenning nodig;

 • i.

  Outcome: het effect dat de activiteit heeft op de deelnemers. Afhankelijk van de doelstelling van de activiteit heeft outcome betrekking op de toename van kennis en vaardigheden op het betreffende leefgebied en indien mogelijk op de doorstroom naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, een participatieactiviteit of andere vormen van educatie;

 • j.

  Output: een direct tot de activiteit herleidbaar resultaat, zoals het aantal deelnemers aan een activiteit, aantal deelnemers dat doorverwezen is, aantal (opgeleide) vrijwilligers en het aantal intakegesprekken, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen NT1- en NT2-leerders;

 • k.

  WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs.

 

Artikel 2 Doelstelling

Deze subsidieregeling beoogt de zelfredzaamheid van de doelgroep te bevorderen door hen in staat te stellen laagdrempelige opleidingen, gericht op de basisvaardigheden, te volgen.

 

Artikel 3 Doelgroep

Onder de doelgroep wordt verstaan:

 • a.

  Laaggeletterde Nederlander: een persoon die grote moeite heeft met verstaan/begrijpen, spreken, lezen, schrijven van de Nederlandse taal en rekenen waardoor hij of zij in het dagelijks leven of op het werk minder goed kan functioneren;

 • b.

  Niet-inburgeringsplichtigen die hun beheersing van het Nederlands als tweede taal willen vergroten.

 

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend vóór 1 april van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Een subsidieaanvraag voor eenmalige of incidentele activiteiten dient te worden ingediend uiterlijk 12 weken voor het tijdstip waarop de start van de activiteit is.

 • 2.

  De aanvrager maakt bij indiening van de aanvraag gebruik van een door het college vast te stellen en te verstrekken digitaal aanvraagformulier, zoals bepaald in Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Gorinchem 2013.

 • 3.

  De aanvragers van een subsidie voor het uitvoeren van taal-, rekeneducatie en digitale vaardigheden zijn: ANBI instellingen die aanbieders ondersteunen in activiteiten.

 • 4.

  Voor een ontvankelijke aanvraag is in ieder geval nodig:

 • a.

  Een volledig ingevuld en ondertekend digitaal subsidieformulier (met daarin een omschrijving van de activiteiten die ingezet worden om de doelen te bereiken en een financiële begroting);

 • b.

  Een instelling die voor het eerst subsidie aanvraagt stuurt ook een kopie van actuele oprichtingsactie of statuten mee met de aanvraag;

 

Artikel 5 Specifieke voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient een instelling aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • 1.

  De instelling heeft geen winstoogmerk;

 • 2.

  Er is voor het scholingsaanbod geen andere financieringsmogelijkheid beschikbaar;

 • 3.

  Er is voor het scholingsaanbod geen andere organisatie, die al een dekkend aanbod verzorgt;

 • 4.

  De activiteiten worden aangeboden in de arbeidsmarktregio Gorinchem.

 

Artikel 6 Beoordelingscriteria

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op activiteiten met betrekking tot het non-formele educatieaanbod in de arbeidsmarktregio Gorinchem.

 • 2.

  Het non-formele aanbod bestaat uit educatie op het gebied van taal en/of rekenen en/of digitale vaardigheden.

 • 3.

  De activiteit levert een bijdrage gericht op de deelaspecten van de eindtermen van de WEB in relatie tot één of meerdere leefgebieden.

 • 4.

  Voor de uit te voeren activiteit dient er sprake te zijn van de volgende voorwaarden, die nader zijn omschreven in het inhoudelijk plan:

 • a.

  Aantoonbare samenwerking (in de regio);

 • b.

  Lokale binding;

 • c.

  Doorlopende leerlijn;

 • d.

  Omschrijving bereik doelgroep, met onderscheid tussen NT1- en NT2-leerders;

 • e.

  Onderbouwing van de individuele behoefte;

 • f.

  De mate waarin vrijwilligers betrokken worden bij de scholingstrajecten;

 • g.

  De wijze waarop de niveauverhoging van de deelnemers getoetst wordt;

 • h.

  (Optioneel) Concreet gedefinieerd meetbaar resultaat, zowel betreft output als outcome;

 

Artikel 7 Hoogte van de subsidie en verdeling

 • 1.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de begroting van het project.

 • 2.

  Het college stelt jaarlijks voor deze regeling een subsidieplafond vast voor de op grond van deze regeling te verlenen subsidies, onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de raad.

 • 3.

  De volledig ingediende aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 

Artikel 8 Bijzondere bepalingen en verplichtingen

 • 1.

  Het regionaal kwaliteitskader Wmo Beschermd wonen en Opvang is van toepassing.

 

Artikel 9 Verantwoording van de subsidie

 • 1.

  De aanvrager dient voor 1 mei volgend op elke periode waarvoor subsidie is verleend, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. De vaststelling van eenmalige of incidentele activiteiten dient binnen 13 weken na beëindiging van de activiteit te worden ingediend;

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling is vergezeld van:

 • a.

  Een inhoudelijk verslag met daarin de resultaten van de activiteit, zowel betreft output als outcome;

 • b.

  Een financieel verslag;

 • c.

  Een controleverklaring opgesteld door een onafhankelijke accountant, indien het bedrag in de subsidieverleningsbesluit hoger is dan €50.000,--.

 

Artikel 10 Weigeringsgronden

De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van de “Algemene Subsidieverordening gemeente Gorinchem 2011” genoemde weigeringsgronden in ieder geval ook worden geweigerd indien:

 • a.

  De aanvraag niet aan het bepaalde in deze regeling voldoet;

 • b.

  De activiteiten een politiek, godsdienst of levensbeschouwelijk karakter hebben.

 

Artikel 11 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt op 1 januari 2021 in werking.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Nadere regel non-formele volwasseneneducatie”.

 

 

 

Naar boven