Nadere regel Jeugdsportsubsidie

Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem;

 

- gelet op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Gorinchem 2020;

 

- gelet op Het Beleidskader voor subsidie Gemeente Gorinchem 2020;

 

Besluit:

 

- vast te stellen de nadere regel Jeugdsport

 

- in te trekken de beleidsregel Jeugdsport van april 2011

 

 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

De nadere regel is een uitwerking van het beleidsplan De Kracht van Sport, pijler 4 Sterke Spelbepalers. Door middel van ondersteuning op maat versterken we de Gorinchemse sportverenigingen. Daarnaast geeft het tevens invulling aan het Integraal Sociaal Beleid van de gemeente Gorinchem.

 

Artikel 2 Begripsbepalingen

 • a.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem;

 • b.

  Jeugd: kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar.

 • c.

  Sportvereniging: vereniging met leden die aan een bepaalde sport doen.

 • d.

  Kracht van Sport 2017-2021; Het lokale sportbeleid van de Gemeente Gorinchem

 • e.

  Integraal Sociaal Beleid: Het lokale sociale beleid van de Gemeente Gorinchem

 

Artikel 3 doelstelling

De jeugdsportsubsidie heeft als doel om sportverenigingen themagericht te stimuleren om zich (extra) in te zetten voor hun jeugdleden van 4 t/m 16 jaar in een zowel fysiek (veilig, rookvrij, gezonde kantine) als mentaal gezonde sportomgeving (positief coachen, mentale fitheid).

 

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvrager maakt bij indiening van de aanvraag gebruik van een het digitale aanvraagformulier via de website van de gemeente Gorinchem (www.gorinchem.nl/subsidies).

 • 2.

  Er is in ieder geval nodig:

 • Het aanvraagformulier van de jeugdsportsubsidie;

 • Het activiteitenplan van de jeugdsportsubsidie;

 • Een overzicht van het aantal jeugdleden, peildatum 1 mei van het betreffende jaar.

 

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Er kan subsidie worden aangevraagd voor sportvereniging per jeugdlid in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar een tegemoetkoming van 15% van het jaarlijkse contributiebedrag. Het subsidiabele jaarlijkse contributiebedrag bedraagt maximaal € 180,- per jeugdlid.

 • 2.

  Sportverenigingen kiezen een jeugd-thema per jaar om de middelen aan te besteden.

 • 3.

  Verenigingen kunnen kiezen uit de volgende thema’s; Rookvrij sportterrein, Positief coachen, Gezonde sportkantine, Inclusief (jeugd)sporten, Betrokkenheid ouders, Basisvaardigheden sport/ASM-model (Atletic Skills Model), Jongeren (12-16 jaar) binden aan de club.

 • 4.

  Verenigingen kiezen elk jaar een nieuw thema. Hier mag onderbouwd vanaf worden geweken na overleg met de verenigingsadviseur van de vereniging.

 

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de begroting van de activiteit.

 

Artikel 7 Bijzondere bepalingen en verplichtingen

 • 1.

  De sportvereniging dient aangesloten te zijn bij een nationale sportbond.

 • 2.

  De sportvereniging dient geen winstoogmerk te hebben.

 • 3.

  De sportvereniging is een Gorinchemse vereniging, d.w.z. met een vestigingsadres in de gemeente Gorinchem.

 • 4.

  De aanvraag om een subsidie dient voor 1 september van het betreffende jaar te worden ingediend.

 

Artikel 8 Weigeringsgronden

Voor subsidies die worden verstrekt op basis van deze subsidieregeling, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien subsidie voor dezelfde activiteit wordt of werd verstrekt op grond van een andere gemeentelijke subsidieregeling.

 

Artikel 9 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor deze regeling een subsidieplafond vast voor de op grond van deze regeling te verlenen subsidies, onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de raad.

 • 2.

  Het subsidiebudget wordt, bij het bereiken of overschrijden van het subsidieplafond, naar verhouding verdeeld over alle aanvragen van de sportverenigingen.

 

Artikel 10 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

 

Artikel 11 Overgangs- en slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

 

 

 

Naar boven