Nadere regel amateurkunst 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem;

 

- gelet op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Gorinchem 2020;

 

- gelet op Het Beleidskader voor subsidie Gemeente Gorinchem 2020;

 

Besluit:

 

- vast te stellen de Nadere regel amateurkunst 2020;

 

- in te trekken de Nadere regels subsidie Amateurkunst Gorinchem 2019 van 30 oktober 2018.

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaand onder:

 • a.

  Amateurkunst: activiteiten gericht op het in groepsverband door amateurs beoefenen van een vorm van kunst;

 • b.

  Instelling: een stichting of vereniging die volgens de statuten zich richt op het in groepsverband door amateurs beoefenen van een vorm van kunst;

 • c.

  Actieve leden/deelnemers: een natuurlijk persoon, die actief deelneemt aan de activiteiten van de instelling en daarvoor een bijdrage betaald aan de instelling;

 • d.

  De artistieke leider: leiding van een amateurkunstgezelschap die beschikt over de voor de betreffende discipline vereiste opleiding en/of ervaring;

 • e.

  Openbare presentatie: een door de instelling georganiseerde voor publiek toegankelijke activiteit waaraan door middel van publiciteit bekendheid wordt gegeven (bijvoorbeeld via de media, affiches en programmabladen);

 • f.

  Jeugdlid/-deelnemer: een actief lid van de instelling dat de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 • g.

  Wervingsplan: een plan waarin omschreven staat welke activiteiten er ondernomen worden in het subsidiejaar gericht op de werving van (jeugd)leden/-deelnemers;

 • h.

  Opleidingsplan: een plan waarin omschreven staat welke activiteiten er ondernomen worden in het subsidiejaar gericht op het opleiden van de actieve leden/deelnemers.

 

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van deze regeling is:

 • a.

  het bevorderen van een ruim, gevarieerd en laagdrempelig aanbod van amateurkunst;

 • b.

  het bevorderen van actieve cultuurparticipatie van inwoners met een focus op jongeren;

 • c.

  het stimuleren van cultuureducatie.

 

Artikel 3 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend tussen 1 januari en 1 april van het betreffende subsidiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  De aanvrager maakt bij indiening van de aanvraag gebruik van een digitaal aanvraagformulier. Dit formulier staat op de website van de gemeente Gorinchem.

 • 3.

  Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien is bijgevoegd:

 • a.

  Een volledig ingevuld en ondertekend subsidieformulier;

 • b.

  Een instelling die voor het eerst subsidie aanvraagt stuurt ook een kopie van actuele oprichtingsakte of statuten mee met de aanvraag.

 • c.

  Een kopie van het curriculum vitae van de artistiek leider waaruit blijkt dat deze voldoende gekwalificeerd is en/of voldoende ervaren heeft;

 • d.

  De jaarrekening van het kalenderjaar voorafgaan aan het jaar waar in de subsidie wordt aangevraagd;

 • e.

  Een begroting van het komende subsidiejaar;

 • f.

  Een wervingsplan (optioneel);

 • g.

  Een opleidingsplan (optioneel).

 

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1.

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient een instelling aan de volgende

 • voorwaarden te voldoen:

 • a.

  de instelling is minimaal 1 jaar actief op het gebied van de amateurkunst;

 • b.

  de instelling is gevestigd in Gorinchem, blijkend uit de statuten of oprichtingsakte;

 • c.

  de activiteiten van de instelling worden aangeboden op een locatie in Gorinchem en hebben een openbaar karakter;

 • d.

  de actieve leden/deelnemers van de instelling betalen een redelijke bijdrage voor de deelname aan activiteiten van de instelling;

 • e.

  de instelling werkt onder leiding van gekwalificeerde en/of ervaren artistieke leiding;

 • f.

  de instelling heeft minimaal 10 actieve leden/deelnemers.

 • g.

  ten minste 10% van de actieve leden/deelnemers is woonachtig in de gemeente Gorinchem.

 

Artikel 5 Verlening en vaststelling subsidie

 • 1.

  De subsidie is verdeeld in een basisbedrag, een bedrag per betalend lid en optioneel een wervingsplan, een opleidingsplan en/of een plan cultuurparticipatie ouderen.

 • 2.

  Indien het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, zal verdeling naar rato plaatsvinden.

 

Deel 1

Basisdeel

€ 1.000.-

Deel 2

Orkest / Theater

€ 50,- per actief betalend lid met minimaal 25 leden/deelnemers

 

Overige categorieën amateurkunst

€ 25,- per actief betalend lid met minimaal 10 leden/deelnemers

Deel 3 (optioneel)

Wervingsplan

€ 500,-

Deel 4 (optioneel)

Opleidingsplan

€ 500,-

 

Artikel 6 Verplichting

Bij een besluit tot subsidieverlening wordt aan de subsidieontvanger de volgende verplichting opgelegd:

 • a.

  de instelling verricht minimaal één openbare presentatie per jaar in de gemeente Gorinchem;

 • b.

  de instelling maakt kosteloos een account aan op de website www.culturelemenukaart.nl met als doel de inwoners van Gorinchem te informeren over haar activiteiten;

 • c.

  de subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring;

 • d.

  de subsidieontvanger meldt onmiddellijk iedere wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overgelegd.

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van de “Algemene Subsidieverordening Gemeente Gorinchem 2020” genoemde weigeringsgronden in ieder geval worden geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet aan het bepaalde in deze regeling voldoet;

 • b.

  gegronde reden bestaat aan te nemen dat de activiteiten een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben.

 

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor 1 januari het subsidieplafond vast voor het betreffende subsidiejaar. Het door de raad beschikbaar gesteld subsidiebudget voor amateurkunst in de gemeentebegroting is hierbij in principe leidend.

 • 2.

  In geval de subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond overschrijden, wordt het subsidiebudget naar rato (evenredigheid) verdeeld onder de voor subsidie in aanmerking komende instellingen.

 • 3.

  Het subsidieplafond en de daarbij behorende verdeelregel voor deze regeling wordt jaarlijks voor 1 januari van het betreffende subsidiejaar bekendgemaakt via publicatie op www.officielebekendmakingen.nl, in het huis-aan-huisblad ‘De Stad Gorinchem’ en op de gemeentelijke website.

 

Artikel 9 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

 

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Nadere regel amateurkunst 2020”

 

 

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2 Doel

Actieve cultuurparticipatie is de voedingsbodem van ons culturele leven. Voor jonge mensen gaat cultuurparticipatie om activiteiten die vormend zijn voor hun identiteit. Zij ontwikkelen er creatieve competenties mee die van belang zijn in hun latere werkzame leven. Volwassenen nemen deel om zich te ontspannen of hun vaardigheden te verbeteren. Ouderen genieten ervan omdat het hun leven (nieuwe) betekenis geeft of omdat zij er sociale contacten mee opbouwen. Kunst en cultuur is van iedereen in de samenleving en moet toegankelijk zijn voor alle doelgroepen.

 

Artikel 3 Subsidieaanvraag

Subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd tussen 1 januari en 1 april bij het college van burgemeester en wethouders.

Bij indiening van de aanvraag moet gebruik worden gemaakt van een daarvoor vastgesteld formulier en dienen stukken bijgevoegd te worden. Deze stukken zijn nodig om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

 

Artikel 4 Voorwaarden

Dit artikel bepaalt aan welke voorwaarden de instelling zelf moet voldoen om voor subsidie op basis van onderhavige regeling in aanmerking te kunnen komen. Vooropgesteld wordt dat de activiteiten van de instelling een openbaar karakter moeten hebben op het gebied van amateurkunst. Daarnaast is er een aantal vereisten waaraan de instelling moet voldoen ten aanzien van o.a. betalende leden/deelnemers, artistieke leiding en vestigingsplaats Gorinchem. Als een instelling niet voldoet aan deze voorwaarden, dan zal een aanvraag leiden tot weigering van de subsidie.

 

Artikel 5 Verlening en vaststelling van de subsidie

Indien aanvragen voldoen aan de voorwaarden, kan het college subsidie toekennen. Het toe te kennen bedrag bestaat uit een basisdeel en een bijdrage per actief lid. Het laatste is afhankelijk van de kunstcategorie waarin de instelling actief is. De categorieën orkest en theater hebben doorgaans hogere algemene kosten (bijvoorbeeld aan instrumenten, decor, kostuums e.d.) dan de andere categorieën, om die reden is de bijdrage per actief lid hoger.

Wij willen met de ‘Nadere regel subsidie amateurkunst 2020’ cultuurparticipatie van inwoners stimuleren, waarbij we extra aandacht hebben voor jongeren. In de regeling is daarom de mogelijkheid opgenomen extra subsidie toe te kennen, wanneer een instelling activiteiten ontplooid waarbij jongeren en/of cultuureducatie het doel is.

 

Wervingsplan

Instellingen kunnen een hogere subsidie krijgen wanneer zij aantonen minimaal twee activiteiten te ontplooien, die zijn gericht op het aantrekken van (jeugd)leden/-deelnemers. Met deze incentive wil het college de cultuurparticipatie van de inwoners van Gorinchem stimuleren. Deze activiteiten moeten worden beschreven in een bij de subsidieaanvraag gevoegd wervingsplan. Behalve een beschrijving van de te ontplooien activiteiten om (jeugd)leden/-deelnemers te werven, bevat dit plan ook een terugblik (met resultaten) op een eerder uitgevoerd wervingsplan. De verhoging van de subsidie bedraagt € 500,-.

 

Opleidingsplan

Instellingen kunnen een hogere subsidie krijgen wanneer zij activiteiten ontplooien, die zijn gericht op het opleiden van eigen (actieve) leden/deelnemers en vaak ook het kader. Deze activiteiten moeten worden beschreven in een bij de subsidieaanvraag gevoegd opleidingsplan. Behalve een beschrijving van de te ontplooien opleidingsactiviteiten (werkplan) en leerdoelen voor leden/deelnemers en zo mogelijk het kader, bevat dit plan ook een terugblik (met resultaten) op een eerder uitgevoerd opleidingsplan. De verhoging van de subsidie bedraagt € 500,-.

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

Niet alle subsidieaanvragen komen voor subsidieverlening in aanmerking. Per aanvraag wordt bepaald of er zich weigeringsgronden voordoen. In artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van de “Algemene Subsidieverordening Gemeente Gorinchem 2020” is

een aantal weigeringsgronden opgenomen, waar deze regeling naar verwijst. Een voorbeeld van een dergelijke weigeringsgrond is het feit dat gegronde vrees bestaat dat de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd niet zal plaatsvinden. Daarmee vervalt de basis voor het verlenen van de subsidie.

In artikel 11 van onderhavige regeling is een aantal voorwaarden opgenomen op basis waarvan het college de subsidieaanvraag kan weigeren. Wanneer bijvoorbeeld een instelling, op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, minder dan het minimum aantal van 10 actieve leden/deelnemers telt, wordt nog gedurende één jaar subsidie verstrekt. Als ook het volgende jaar op 1 januari het minimum aantal leden/deelnemers niet is bereikt, wordt de subsidierelatie beëindigd en de subsidieaanvraag geweigerd.

 

Artikel 9 Afwijkingsbevoegdheid

In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het college, kan het college ervoor kiezen af te wijken van bepalingen van deze regeling. Van deze bevoegdheid zal niet vaak gebruik worden gemaakt. Indien namelijk blijkt dat de regeling niet toepasbaar is in de praktijk, dan zal het college overwegen de regeling aan te passen.

 

 

Naar boven