Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland houdende regels omtrent de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing 2021)

De raad van de gemeente Wormerland;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2020,

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021

(Verordening afvalstoffenheffing 2021)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ’afvalstoffenheffing‘ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Voorwerp van de belasting

 • 1.

  Voorwerp van de belasting is een perceel.

 • 2.

  Als perceel wordt aangemerkt:

  • a.

   de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f, van de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;

  • c.

   een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

  • d.

   een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren.

  • e.

   het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 4 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 • 5.

  Voor belastingbedragen tot € 10 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 100 en minder is dan € 5.000 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 3.

  In afwijking van de voorgaande leden moet de belasting worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan dan wel wordt uitgereikt, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   wordt toegezonden, 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening afvalstoffenheffing 2020’ van 17 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing 2021”.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Wormerland,

gehouden op 15 december 2020,

de griffier a.i.,

S. Heerdink

de voorzitter,

A.J. Michel-de Jong

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2021.

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar

336,20

1.1

De belasting voor 1 extra container (max. 240L) restafval bedraagt

135,65

1.2

De belasting voor 1 extra container (max. 240L) GFT-afval bedraagt

gratis

1.3

De belasting voor 1 extra container (max. 240L) PMD-afval bedraagt

gratis

Hoofdstuk 2 Diversen

2.1

Het storten van afvalstoffen door particulieren op het ABS Molletjesveer en het ABS Purmerend,

- Grof vuil ¼ m3

Gratis

- Snoeiafval ¼ m3

Gratis

- Ijzer ¼ m3

Gratis

- Wit- en bruingoed ¼ m3

Gratis

- KCAa ¼ m3

Gratis

- Glas ¼ m3

Gratis

- Personenautoband schoon en zonder velg per stuk

Gratis

- Frituurvet ¼ m3

Gratis

- A/B hout

Gratis

- C-hout ¼ m3

tarief HVC

- Personenautoband vervuild of met velg per stuk

tarief HVC

- Bouw- & Sloopafval ¼ m3

tarief HVC

- Puin hard ¼ m3

tarief HVC

- Puin hard keramisch ¼ m3

tarief HVC

- Puin zacht ¼ m3

tarief HVC

- Dakbedekking ¼ m3

tarief HVC

- Motorband schoon zonder velg per stuk

tarief HVC

- Gasfles per stuk

tarief HVC

2.2

Het ophalen van particulieren op afspraak, in de gemeente Wormerland van

- grof afval aan huis

Gratis

- bouw- en sloopafval aan huis 1/4 m3

Tarief HVC

- snoeiafval aan huis ¼ m3

Gratis

2.3

Het verkopen aan particulieren van asbestfolie/asbestzak per stuk

tarief HVC

2.4

Bij verlies van pas / sleutel/chip om de ondergrondse container

te openen, wordt in rekening gebracht:

Tarief HVC

Behorend bij raadsbesluit van

15 december 2020,

de griffier a.i.,

de voorzitter,

S. Heerdink

A.J. Michel-de Jong

Naar boven