Gemeente Westvoorne – integraal veiligheidsplan 2019-2022

1. Inleiding

1.2 Aanleiding

Veiligheid is één van de kerntaken van de lokale overheid. Gemeenten hebben met

verschillende veiligheidsvraagstukken te maken, van woonoverlast tot jeugdcriminaliteit, van verkeersoverlast tot ondermijnende criminaliteit.

 

Effectieve inzet op het veiligheidsdomein vereist keuzes – keuzes over prioriteiten, instrumenten en samenwerking met veiligheidspartners. Deze keuzes worden bij voorkeur vastgelegd in een gedegen Integraal Veiligheidsplan (IVP). Door het opstellen van een IVP geeft de gemeente Westvoorne invulling aan haar regierol op het veiligheidsdomein.

Daarbij hecht de gemeente Westvoorne groot belang aan het veiligheidsgevoel van haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Een prettige en veilige woon- en leefomgeving creëren is daarom één van de prioriteiten. Om deze prioriteit te realiseren, zoekt de gemeente actief de verbinding met inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarbij is veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Overheid, inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen moeten continue investeren in veiligheid. Door naar hen en naar partners als de politie, de veiligheidsregio en het openbaar ministerie te luisteren en met hen samen te werken, werkt de gemeente actief aan het realiseren van integraal en breed gedragen beleid.

 

Om uiting te geven aan deze integrale manier van samenwerken heeft de gemeente Westvoorne, in samenspraak met de gemeente Brielle en Hellevoetsluis besloten om een IVP te schrijven. Dit nieuwe veiligheidsbeleid is opgezet vanuit een brede reikwijdte. Er is eerst een analyse uitgevoerd van de veiligheidsopgaven en lopende aanpak op hoofdonderdelen van het integrale veiligheidsterrein. Op basis daarvan is de veiligheidsanalyse met daarin de prioriteiten en strategische thema’s door de gemeenteraad vastgesteld. Na de vaststelling van de veiligheidsanalyse is het beleid verder opgebouwd, in nauwe samenwerking met de veiligheidspartners.

 

De prioriteiten voor de periode 2019 - 2022 in het IVP zijn de thema’s waarop we komende jaren stappen willen zetten – op deze prioriteiten is verdere terreinwinst mogelijk én nodig. We intensiveren de aanpak en gaan daarbij innoverend te werk. Onze ‘overige thema’s’ zijn

eveneens van belang maar behoeven geen bijzondere doorontwikkeling of intensivering. Ze hebben een op dit moment een doorlopend karakter.

 

Met dit Integraal Veiligheidsplan beschikken we over een actueel visiedocument dat richting geeft aan onze inzet in komende jaren. We blijven kritisch op de effectiviteit van onze koers, stellen gaandeweg bij waar nodig.

 

De inwoners en ondernemers zijn nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van dit beleid. Inwoners en ondernemers zijn bevraagd, onder andere via een enquête (Burgerpanel), tijdens diverse pop-up momenten, in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen en op andere momenten.

De resultaten van deze enquête en gesprekken zijn in verschillende stappen van het proces benut. Deze aanpak leidt tot een krachtig, scherp beleid én weerspiegelt de rode draad van dit beleid: veiligheid is per definitie een coproductie - een coproductie van samenleving, gemeente en partners.

1.2 Methodische verantwoording

Integraal veiligheidsbeleid is beleid dat alle veiligheidsvelden bestrijkt en alle onderdelen van

veiligheid bijeen brengt in één beleidsnota, waarbij alle partners in veiligheid gezamenlijk proberen te komen tot een veiligere samenleving. Het komen tot een integraal veiligheidsbeleid is een uitgebreid proces. Voor het opstellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 is de methode Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gevolgd. Kernbeleid Veiligheid helpt gemeenten bij het opstellen van een strategische visie, het selecteren van prioriteiten, het coördineren van de samenwerking met ketenpartners en geeft richtlijnen voor de organisatorische borging van het beleid. Daarnaast worden in een uitvoeringsplan de hoofdlijnen van beleid vertaald in concrete acties, taakverdeling en termijnen. Het centrale onderdeel van de methode is een stappenplan dat bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • 1.

  Opstart (startnotitie);

 • 2.

  Veiligheidsanalyse;

 • 3.

  Prioritering (doelbepaling);

 • 4.

  Opstellen van het integraal veiligheidsplan;

 • 5.

  Opstellen van het uitvoeringsplan;

 • 6.

  Van beleid naar uitvoering.

Het begrip integrale veiligheid is heel breed. Binnen de methode Kernbeleid Veiligheid is dit begrip opgedeeld in vijf veiligheidsvelden die elk bestaan uit een aantal veiligheidsthema's. Aan de hand van deze veiligheidsvelden is het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 opgesteld.

 

Het integrale veiligheidsterrein omvat vijf ‘veiligheidsvelden’ met daarbinnen

‘veiligheidsthema’s’:

 • 1.

  Veilige woon- en leefomgeving: Veiligheid en leefbaarheid in de alledaagse woon- en leefomgeving, in de wijk, de buurt en de straat. Hoofdthema’s zijn sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoel). Bij sociale kwaliteit gaat het vooral om de thema’s woonoverlast, alcohol- en drugsoverlast, overlast verwarde personen. Bij fysieke kwaliteit om vernielingen en verloedering/zwerfvuil. Bij objectieve veiligheid om verschillende vormen van vermogens- en geweldscriminaliteit zoals woninginbraak, auto-inbraak, fietsendiefstal, diefstal van motorvoertuigen, straatroof, bedreiging, mishandeling, huiselijk geweld.

 • 2.

  Bedrijvigheid en veiligheid: Sociale veiligheid (overlast, geweld, vermogenscriminaliteit, ondermijning) rond verschillende vormen/locaties van bedrijvigheid: winkelgebied, bedrijventerreinen, uitgaansgebied, evenementen en toerismevoorzieningen/-locaties.

 • 3.

  Jeugd en veiligheid: Jeugdoverlast en -criminaliteit, problematische individuele jongeren, veilig in en om de school, alcohol en drugsgebruik door jongeren.

 • 4.

  Fysieke veiligheid: Verkeersveiligheid, brandveiligheid, omgevingsveiligheid (rond gevaarlijke stoffen) en voorbereiding op crisisbeheersing.

 • 5.

  Integriteit en veiligheid: Verschijnselen die meer fundamenteel onze rechtsorde en veiligheid bedreigen: radicalisering en polarisatie, georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit, Veilige Publieke Taak, informatieveiligheid en ambtelijke en bestuurlijke integriteit.

2. Strategisch kader

 

In dit hoofdstuk wordt het strategische kader uitgewerkt waarbinnen het integraal veiligheidsbeleid is opgesteld. Onderwerpen die behandeld worden zijn de uitgangspunten, strategische doelstellingen en prioriteiten.

2.1 Uitgangspunten

Bij het opstellen en uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid worden de volgende

uitgangspunten gehanteerd:

 

 • 1.

  Regierol gemeente

 • De gemeente voert de regie over het integrale veiligheidsbeleid. De uitvoering is een opgave voor vele partners, zowel intern als extern. Binnen de gemeente Westvoorne ligt deze regie bij de beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid, binnen het team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs. De uitvoering spreidt zich echter uit over alle beleidsvelden.

 

 • 2.

  Beleidsvorming en -uitvoering wordt integraal opgepakt

 • De verantwoordelijkheid van veiligheid ligt niet alleen bij de gemeente. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en nog vele andere partners. Veiligheid is een coproductie van meerdere partijen en waar mogelijk zijn andere partijen bij de totstandkoming van het veiligheidsbeleid betrokken zoals de politie en de brandweer.

 

 • 3.

  De betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij veiligheid en zelfredzaamheid versterken

 • Van alle veiligheidspartners zijn inwoners en ondernemers partners die het verschil kunnen maken, individueel maar zeker ook in groepsverband. Door veel en duidelijk te communiceren worden zij gewezen op wat zij kunnen doen om de eigen veiligheid en die van de gemeente als geheel te promoten en te waarborgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om voorlichting over inbraakmaatregelen, het doen van aangifte, het signaleren en melden van strafbare feiten en deelnemen aan WhatsAppgroepen. De Inwoners van de gemeente Westvoorne zijn door middel van het burgerpanel betrokken bij het samenstellen van de prioriteiten van het veiligheidsbeleid. Ook na het vaststellen van de prioriteiten, zijn inwoners en ondernemers gevraagd mee te denken bij het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan.

 

 • 4.

  Er wordt nauw samengewerkt met de gemeenten binnen het politiedistrict Zuid-West en de gemeenten op Voorne-Putten in het bijzonder.

 • Veel vraagstukken die betrekking hebben op openbare orde en veiligheid gaan verder dan de eigen gemeentegrenzen. Er vindt daarom voortdurend afstemming plaats met de andere gemeenten op Voorne-Putten en met de overige gemeenten die binnen het politiedistrict Zuidwest (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis en Goeree Overflakkee) vallen. Hieronder valt ook crisisbeheersing en bevolkingszorg. Verder kan een beleidslijn van een gemeente invloed hebben op de veiligheid in buurgemeenten. Wanneer streng beleid in de ene gemeente gevolgd wordt, kan dit leiden tot een “waterbedeffect” bij de omliggende gemeenten.

 

 • 5.

  Er is blijvende aandacht voor actuele ontwikkelingen

 • Openbare orde en veiligheid is een beleidsveld waarbinnen voortdurend nieuwe ontwikkelingen te vinden zijn. Dit komt onder andere door nieuwe vormen van criminaliteit en nieuwe projecten die binnen de regio en door de rijksoverheid worden geïnitieerd.

2.2 Strategische doelstellingen

Collegeprogramma 2018-2022

Het college van B&W heeft in het collegeprogramma 2018-2022 het volgende opgenomen als samenvatting van wat het college wil bereiken op het gebied van openbare orde en veiligheid: “Veiligheid is een belangrijke pijler om met plezier te kunnen wonen, werken en recreëren in Westvoorne. Inwoners worden meer betrokken bij de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. De gemeente neemt duidelijke regie op de veiligheid met lokale prioriteiten en tijdige interventies. Ook bereidt de gemeente zich continu goed voor op risico’s binnen de regio in samenwerking met partners uit de veiligheidsketen en omliggende gemeenten. BOA’s worden efficiënt en zichtbaar ingezet.”

 

De basis voor het collegeprogramma ligt in het samenwerkingsprogramma ‘De toekomst in het

vizier’. Hierin staat: “Veiligheid in al zijn facetten is van levensbelang in onze samenleving. Een veilige samenleving heeft te maken met aandacht voor elkaar en tijdige interventies. Dat betekent bij burenruzies en conflicten beschikken over een breed palet aan interventie- en steunmogelijkheden. Buurtbemiddeling en mediation zijn passende instrumenten met een laagdrempelig karakter. Preventieve maatregelen dragen bij aan een veilige leefomgeving. Daarbij gaat het onder meer om de verlichting en de inrichting van de straat en het groen. Buurtpreventie en sociaal alarm (WhatsApp- groepen) zijn laagdrempelig en hebben een duidelijke functie die aandacht en steun verdient.”

 

Bovenstaande heeft het college van B&W concreter gemaakt in onderstaande doelstellingen:

 • 1.

  Duidelijke regie op veiligheid met lokale prioriteiten;

 • 2.

  Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid binnen Westvoorne;

 • 3.

  Samen met partners voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die het gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast;

 • 4.

  De crisisorganisatie is volledig uitgerust voor haar taak;

 • 5.

  Er wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke taak op het gebied van de Drank- en Horecawet.

2.3 Prioriteiten

In 2019 heeft een veiligheidsanalyse van de gemeente Westvoorne plaatsgevonden. De

veiligheidsanalyse geeft weer wat de belangrijkste actuele veiligheidsvraagstukken in de gemeente Westvoorne zijn en welk beleid nu wordt gevoerd op het gebied van openbare orde en veiligheid. Voor de totstandkoming van de veiligheidsanalyse zijn verschillende veiligheidspartners gevraagd een bijdrage te leveren zoals onder andere de politie, de VRR, bureau Halt, DCMR en diverse interne beleidsmedewerkers van onder andere VROM en Welzijn (jeugd). Ook zijn de Inwoners betrokken bij het opstellen van de veiligheidsanalyse door middel van het burgerpanel. Het uiteindelijke doel van de veiligheidsanalyse is, naast inzicht krijgen in de belangrijkste veiligheidsvraagstukken, komen tot de prioriteiten voor de komende jaren.

Op basis van de brede inventarisatie heeft de Raad op 22 mei 2019 binnen de veiligheidsvelden drie veiligheidsprioriteiten vastgesteld. Het betreft de volgende prioriteiten in willekeurige volgorde:

2.3.1 High Impact Crimes

De aanpak van High Impact Crimes is een blijvend onderwerp van aandacht voor de gemeente

Westvoorne en haar partners. High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor delicten als woninginbraken, overvallen, straatroven en geweldsmisdrijven. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. De impact van HIC-delicten is groot. Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de directe omgeving. Inbreuk op iemands

 

fysieke integriteit en zijn bezit is zeer ingrijpend. Het veiligheidsgevoel in de maatschappij kan door High Impact Crimes worden aangetast.

 

Hoofdlijnen van de aanpak 2019-2022

Van groot belang voor de HIC-aanpak is de strategische inzet van een mix van dadergerichte,

slachtoffergerichte, preventieve en repressieve maatregelen. De bestrijding van high impact crimes is alleen succesvol als alle partners samenwerken; politie, gemeenten, ondernemers en inwoners.

Westvoorne is met name gevoelig voor woning- en bedrijfsinbraken. Om de slachtofferkans te verkleinen worden inwoners en ondernemers actief betrokken bij de preventieve aanpak van deze problematiek. Zij worden bewust gemaakt van de mogelijkheden die zij zelf hebben om preventieve maatregelen te nemen. Onderdeel hiervan is het actief stimuleren en faciliteren van de WhatsAppgroepen binnen de gemeente. Door intensieve samenwerking met politie, OM, inwoners en ondernemers willen we woning- en bedrijfsinbraken voorkomen en de pakkans van daders vergroten.

 

Lopende activiteiten:

 • Diverse communicatieve acties gericht op de verschillende doelgroepen (zoals senioren, hondenbezitters, hotspots) en gerichte uitvoerende acties, zoals het donkere dagen offensief.

 • Organiseren van bewustwordings-campagnes waarbij we inzetten op het versterken van departicipatie en signaalfunctie van inwoners en professionals in de wijk (WhatsApp- groepen, hondenbotjesactie, Witte Voetjes actie en acties om de meldings- en aangiftebereidheid te verhogen).

 • High Impact Crimes nadrukkelijker monitoren waardoor westructureler zicht hebben op de trends en ontwikkelingen op buurtniveau, zodat wesneller kunnen inzoomen op hotspots en hot times.

 • Continueren van deveelplegersaanpak van het Zorg- en Veiligheidshuis. Personen op de High Impact Target-lijst (HIT-lijst) worden door depolitie bezocht.

Nieuwe activiteiten:

 • Organiseren van woningchecks.

 • Stimuleren van gebruik van het Digitaal Opkopers Register (DOR) en dewebsite ‘STOP Heling’. Op deze website kunnen inwoners controleren of het aangeboden goed (zowel online als offline) als gestolen staat geregistreerd bijde politie. BOA’s en politie houden gezamenlijk toezicht op het DOR en controleren regelmatig deopkopers.

 

Partners en flankerend beleid

In de preventieve en repressieve aanpak van HIC, wordt samengewerkt met de politie, de BOA’s,

het Openbaar Ministerie, maar ook inwoners en ondernemers hebben een belangrijke rol in de aanpak. Hierbij sluit de gemeente aan bij meerjarenbeleidsplan ‘Strategische thema’s veiligheid

2019 – 2022’ van de politieregio Rotterdam Rijnmond. De aanpak van HIC komt eveneens terug in het toezicht- en handhavingsplan van de BOA’s van de gemeente Westvoorne.

 

Doelstelling 2022

Inwoners en ondernemers zijn zich bewust van de risico’s en weten welke preventieve maatregelen zij kunnen nemen om woninginbraken en bedrijfsinbraken tegen te gaan. Er is blijvende aandacht voor de meldings- en aangiftebereidheid, minimaal 4 keer per jaar wordt hiervoor door de gemeente aandacht gevraagd viade (social) media.

2.3.2 Versterken sociale kwaliteit

Het versterken van de sociale kwaliteit is binnen Westvoorne onder te verdelen in drie

subthema’s; problematiek rondom personen met verward gedrag, het tegengaan van middelengebruik door jongeren en het verhogen van sociale cohesie.

 

Hoofdlijnen van de aanpak 2019-2022

Personen met verward gedrag

Het vraagstuk van personen met verward gedrag is van alle tijden maar de laatste jaren neemt het aantal meldingen landelijk toe. Ook in deze tijd van individualisering kunnen mensen onopgemerkt vereenzamen, in de war raken en verwijderd raken van de samenleving. Personen met verward gedrag krijgen veelal te maken met meervoudige problematiek. Denk hierbij aan schulden, werkloosheid, verlies van sociale contacten, et cetera. Door omstandigheden kan de situatie ontstaan dat zij eenmalig of chronisch in de problemen komen, grip op hun leven verliezen en daardoor (woon)overlast veroorzaken. Dit vraagt om maatwerk: een integrale en persoonsgerichte aanpak. Een aanpak die uitgaat van de persoon met verward gedrag en de directe omgeving.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , Justitie en Veiligheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten willen dat er betere ondersteuning, zorg en opvang komt. Om dat te bereiken hebben gemeenten een regierol om te komen tot een sluitende aanpak.

 

In het Voornse plan van aanpak personen met verward gedrag zijn de lokale en regionale acties per bouwsteen benoemd en inhoudelijk toegelicht. Daarnaast wordt ten aanzien van de lokale acties aangegeven hoe en met welke ketenpartners de uitvoering plaatsvindt. Het gaat hierbij om te komen tot een sluitende aanpak. Daarbij zijn bestaande processen in kaart gebracht en nieuwe initiatieven onderzocht.

De problematiek van de verwarde personen hangt ook samen met ontwikkelingen in andere domeinen. Daarnaast zijn de landelijke ontwikkelingen van belang voor de (toekomstige) mogelijkheden om de problemen rondom verward gedrag aan te pakken.

 

Lopende activiteiten:

Er is een intensieve samenwerking tussen zorg en veiligheid binnen de gemeente. Er wordt gewerkt meteen Voorns ‘Plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag’, De gemeente is regievoerder met betrekking tot zorg en hulpverlening rond ‘complexe casuïstiek’ (o.a. meervoudige probleemgezinnen, personen met verward gedrag) metspecifieke aandacht voor opschaling naar gespecialiseerde zorg, adequate inzet en positionering gebiedsteam binnen deze aanpak.

 

Nieuwe activiteiten:

 • DeWet BOPZ (Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) wordt met ingang van 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang. De wet WVGGZ moet binnen de gemeente geïmplementeerd worden.

 • Het reeds vastgestelde plan van aanpak personen met verward gedrag wordt geïmplementeerd en hieraan wordt uitvoering gegeven metonze partners.

 • Er wordt een convenant opgesteld metonze partners om gegevens te kunnen delen teneinde een adequate aanpak te kunnen inzetten in het kader van zorg en veiligheid. Hierbij sluiten we aan bij regionale initiatieven.

 

Partners en flankerend beleid

Per 1 januari 2020 wordt de Wet BOPZ vervangen door de Wet verplichte GGZ. Deze wet heeft

raakvlakken met de aanpak personen met verward gedrag omdat de omwonenden of familie een melding kan maken van iemand die verplichte GGZ nodig heeft. Daarnaast moet de gemeente zorgen voor een verkennend onderzoek en als de burgemeester een crisismaatregel gaat opleggen dient de persoon eerst gehoord te worden. De Wet Zorg en Dwang regelt het gedeelte van de BOPZ waarin ouderen met dementie en gehandicapten onvrijwillige zorg ontvangen.

 

Vanuit de regio zijn er verschillende samenwerkingsverbanden die betrokken zijn bij het onderwerp;

 • 1.

  Politie regio Rotterdam Rijnmond en Zuidholland Zuid (omvat 32 gemeenten) besluitvorming: AB Rotterdam Rijnmond en AB Zuid-Holland Zuid;

 • 2.

  Regio Rijnmond (15 gemeenten). Besluitvorming AB regio Rijnmond;

 • 3.

  Centrumgemeenten ZHE ( Voorne- Putten, Goeree-Overflakkee en de Hoekse Waard). Besluitvorming: Stuurgroep OGGZ.

Doelstelling 2022

Er is meer inzicht in de aard en omvang van deproblematiek met betrekking tot overlast van personen met verward gedrag. Op een doeltreffende manier worden de afgesproken acties met alle partijen uitgevoerd. Door middel van het verbinden en integraal benaderen van onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid wordt de kans op succesvolle en duurzame oplossingen voor inwoners vergroot. Zorg- en veiligheidspartners bundelen de krachten om te komen toteen adequate persoonsgerichte aanpak en trekken samen op.

 

Tegengaan van middelengebruik

Verschijnselen die binnen dit thema vallen zijn de overlast van alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte en bijvoorbeeld in het uitgaansgebied en in uitgaansgelegenheden.

Het drank- en drugsgebruik kan in verband staan met geweld, vernielingen, geluidsoverlast. De beheersing daarvan is een belangrijke opgave van de gemeente. Een ander aspect speelt daarbij ook een belangrijke rol: de gezondheidsrisico’s van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik. Hoewel de cijfers over het algemeen een positief beeld laten zien, wordt door de interne en externe partners aangegeven dat men zich ernstig zorgen maakt over het middelengebruik (alcohol en drugs) onder jongeren (en ouderen). Ook vanuit het burgerpanel komen deze signalen. Men spreekt over drugshandel en drugsgebruik in de openbare ruimte.

 

Lopende activiteiten:

 • Op het basisonderwijs wordt door YOUZ verslavingspreventie voorlichting gegeven over roken en alcoholgebruik en over risico’s van telefoongebruik en social media (o.a. cyberpesten). Deze lessen worden jaarlijks aangeboden in de groepen 7 en 8 op alle scholen, dus ook op de Gelinckschool. Daarnaast worden jongeren op het voorgezet onderwijs geïnformeerd in samenwerking met Hellevoetsluis en Brielle.

 • Jaarlijks wordt een ouderavond georganiseerd over een van deze thema’s door de zorgprofessionals (schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundigen, jongerenwerkers en preventiemedewerkers van Youz).

 • Politie houdt actief toezicht op het gebruik van drugs en het dealen van drugs door en aan jongeren (en ouderen) en treedt indien mogelijk handhavend op. Bij signalen wordt proactief actie ondernomen.

 • Signalen hierover diebij de gemeente of de BOA’s binnenkomen worden direct doorgegeven aan de politie.

 • Indien het minderjarige gebruikers of dealers betreft wordt zo mogelijk gelijktijdig met het strafrechttraject het zorgtraject opgestart.

 • De toezichthouders Drank- en Horecawet houden streng toezicht op het schenken en verkopen van alcohol aan minderjarigen en het gebruik van alcohol door minderjarigen.

Nieuwe activiteiten:

 • Tijdens de reguliere overleggen met de politie is het drugsgebruik door jongeren (en ouderen) en handel in drugs een vast agendapunt.

 

Partners en flankerend beleid

Er wordt samengewerkt met de politie, de BOA’s, Push, Youz, (school)maatschappelijk werk, de

jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en veiligheidshuis. Investeren in preventie is van belang om grotere problemen te voorkomen en de kosten in de jeugdhulp op termijn te laten dalen. In het Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023 wordt de noodzaak van snelle signalering en preventie ook onderschreven.

 

Doelstelling 2022

In het wekelijkse zorg- enveiligheidsoverleg worden jongeren waarbij door de politie, BOA’s of jongerenwerkers geconstateerd wordt dat zij problematisch alcohol of verdovende middelen gebruiken besproken. Er wordt gekeken of er sprake is van multiproblematiek en zo nodig wordt een zorgtraject opgestart. Wanneer geconstateerd wordt dat een minderjarige alcohol of verdovende middelen gebruikt, volgt altijd een gesprek met de ouders. De gemeente neemt hierin het initiatief.

 

Sociale Cohesie

De sociale cohesie tussen de Inwoners is in de Veiligheidsmonitor door middel van stellingen onderzocht. Hieruit blijkt dat de gemeente Westvoorne over het algemeen beter scoort dan het regionale gemiddelde. Een goede sociale cohesie heeft invloed op de zelfredzaamheid (eigen netwerk) en veiligheidsgevoel van mensen. Vanuit de interne en externe partners is tijdens de startbijeenkomst aangegeven dat door de veranderende samenstelling van inwoners, de sociale cohesie in sommige buurten afneemt.

 

Lopende activiteiten De sociale cohesie binnen Westvoorne wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Er wordt uitvoering gegeven aan de beleidsregel ‘ondersteuning buurtinitiatieven te bevordering van de sociale samenhang’. Deze wordt verbreed naar een leefbaarheidsfonds. Er wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak ‘Eenzaamheid’. Verder vervult de bibliotheek in de gemeentelijke accommodaties een brede rol, naast het uitlenen van boeken wordt deze ook gebruikt voor het samenbrengen van activiteiten en ontmoeting. Voorbeeld hiervan is ‘koffie tussen de boeken’. Daarnaast wordt gestart met het project de huiskamer. Verder zijn in veel buurten WhatsAppgroepen actief. Naast buurtpreventie, dragen deze ook bij aan de sociale samenhang in de wijk en hebben ze een positief effect op het veiligheidsgevoel.

 

Nieuwe activiteiten:

Fijn je te Zien is een online digitaal ‘community platform’ voor en door inwoners. Dit platform is gericht op het samenbrengen van hulpvragen en het beantwoorden daarvan met een sterke focus op fysieke ontmoeting. Fijn je te Zien wordt momenteel opgezet in samenwerking metde Voornse gemeenten.

Er wordt een DigiTaalhuis op Voorne ingericht. Ditbetreft een netwerk om mensen met laaggeletterdheid te helpen. Het DigiTaalpunt is een onderdeel daarvan en is een loket om mensen toe te leiden naar de taalpartners.

De komende jaren zalveel sociale woningbouw plaatsvinden. Veel toekomstige Inwoners zullen niet afkomstig zijn uit Westvoorne. Hierbij zal ook aandacht moeten zijn voor de sociale cohesie. Het woonbedrijf heeft hierin een belangrijke rol.

 

Partners en flankerend beleid

Er wordt samengewerkt met: vrijwilligersorganisaties op diverse terreinen zoals op het gebied

van sport, kunst en cultuur, zorg en welzijn, jongeren, ouderen. Tevens wordt er samengewerkt met maatschappelijke partners zoals PUSH, Service Bureau Ouderen, stichting MEE, bibliotheek etc.

 

Binnen Westvoorne zijn diverse projecten; het ‘project Fijn’ je te Zien en het project

‘Buurtbemiddeling’. Daarnaast zijn er binnen Westvoorne veel WhatsAppgroepen actief.

Op dit gebied zijn twee notities geschreven; de beleidsregel ‘ondersteuning buurtinitiatieven ter bevordering van de sociale samenhang’ en het plan van aanpak ‘Eenzaamheid’. Daarnaast zijn er andere methoden om ouderen te benaderen.

 

Doelstelling 2022

De sociale cohesie binnen Westvoorne wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. In het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023 is opgenomen dat initiatieven om de zelfredzaamheid te vergroten en het eigen netwerk te ondersteunen, worden ontplooid. Iedereen teltmee en iedereen doet mee. Sociale samenhang is bepalend voor het leefklimaat in wijken en buurten. Goede contacten in de buurt dragen ertoe bij dat mensen het prettig vinden om er te wonen en zich veilig te voelen. Voldoende hulp, niet alleen van professionals maar juist ook van een omringend sociaal netwerk, betekent dat mensen langer zelfstandig thuis wonen. Dit is één van de belangrijkste doelstellingen van de Wmo, diebovendien spoort met datgene wat de meeste mensen ook zelf het liefst willen.

2.3.3 Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit wordt gezien als de als de motor achter de aangifte criminaliteit.

 

Hoofdlijnen van de aanpak 2019-2022

Bij dit thema gaat het om vormen van georganiseerde criminaliteit die zich manifesteren

in gemeenten en op het gemeentelijk grondgebied, met mogelijk een bedreigende uitstraling naar de (woon)omgeving. Denk aan drugsgerelateerde criminaliteit, mensenhandel, witwassen en vastgoedfraude, Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). Mogelijk dat de fenomenen zich concentreren op bepaalde locaties zoals recreatieparken, bedrijventerreinen, buitengebied, waarbij deze locaties aangewezen kunnen zijn als zgn. ‘handhavingsknelpunten’. Er kan in verschillende opzichten sprake zijn van verbindingen en wisselwerking met de lokale samenleving . De betreffende groepen en personen maken wellicht in bepaalde mate gebruik (misbruik) maken van gemeentelijke voorzieningen en beschikkingen (vergunningen en aanbestedingen). Sprake kan zijn van verweving van de onder- en bovenwereld.

 

Van belang is om de informatiepositie van de gemeente te verbeteren. De awareness bij ambtenaren die veelvuldig contact hebben met inwoners en ondernemers moet verhoogd worden, maar ook de externe awareness van inwoners en ondernemers moet worden gestimuleerd. Hierbij wordt onder andere aandacht gevraagd voor signalen met betrekking tot hennepteelt, de aanpak van OMG’s en de informatiepositie met betrekking tot recreatieparken en jachthavens. Door een effectieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving wordt de informatiepositie sterk vergroot en kan er in een vroeg stadium geïntervenieerd worden.

 

Lopende activiteiten:

 • Er is een programma Ondermijning Voorne vastgesteld, waaraan uitvoering wordt gegeven.

 • Na elke ontmanteling vaneen hennepkwekerij of een drugs laboratorium vindt een onderzoek door depolitie plaats en worden, alseen bestuurlijke ontmanteling heeft plaatsgevonden, de kosten van de ontmanteling verhaald op de dader(s).

 • Er is in Westvoorne Damoclesbeleid vastgesteld, waarbij panden gesloten kunnen worden nahet aantreffen van hennepkwekerijen of drugslaboratoria.

 • De gemeente wordt ondersteund door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum

 • (RIEC) bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

 • Casussen in de gemeente waarbij mogelijk sprake is van georganiseerde criminaliteit worden in RIEC-verband aangepakt. Hierbij zijn, naast de gemeente, ook de recherche, FIOD en de belastingdienst betrokken.

 • Ondermijning is één van de zes strategische thema’s veiligheid 2019 – 2022 van de politie-eenheid Rotterdam.

 • Er is een regionaal convenant aanpak mensenhandel getekend. Hierin staan afspraken over de nadere uitwerking van de aanpak omtrent mensenhandel (RIEC).

 • Bij horeca-aanvragen, bouwaanvragen en vastgoedtransacties waar de gemeente een rol in heeft wordt conform de wet Bibob onderzoek gedaan.

Nieuwe activiteiten:  Er wordt actief uitvoering geven aan het programma Ondermijning.

 

Partners en flankerend beleid

Er wordt samengewerkt met politie, OM, RIEC, omliggende gemeenten,inwoners en

ondernemers. In 2018 is het Programma Ondermijning Voorne en het uitvoeringsprogramma Ondermijning vastgesteld. Daarnaast is ondermijning ook als strategisch thema opgenomen in het meerjarenbeleidsplan ‘Strategische thema’s veiligheid 2019 – 2022’ van de politieregio Rotterdam Rijnmond.

 

Doelstelling 2022

De aanpak van ondermijnende criminaliteit maakt deel uit van het integraal veiligheidsbeleid en casuïstiek wordt integraal opgepakt. Bestuurders, ambtenaren, inwoners en ondernemers zijn zich bewust van de gevaren van ondermijnende criminaliteit en weten waar zij signalen kunnen melden. Minimaal 2 keer per jaar vindt een integrale bedrijfscontrole plaats.

2.4 Strategische thema’s

Naast de prioriteiten heeft de gemeenteraad de volgende strategische thema’s vastgesteld:

2.4.1. Verbinding Zorg en Veiligheid

De oorzaken en gevolgen van complexe problemen lopen vaak door elkaar heen. Een integrale

aanpak (straf, bestuur en zorg) van de problematiek waarbij de gemeente de regie voert is noodzakelijk. Op 1 januari 2020 wordt de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangen door de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). In tegenstelling tot de wet BOPZ staat bij de WvGGZ de zorg voor psychiatrische patiënten centraal in plaats van verplichte opvang. Daarnaast hoeft de zorg binnen de WvGGZ niet plaats te vinden in een GGZ- instelling, maar kan ook ambulant plaatsvinden. In samenwerking met de andere gemeenten op Voorne wordt invulling gegeven aan de implementatie van de nieuwe wet.

 

Hoofdlijnen van de aanpak 2019-2022

Binnen Westvoorne zijn diverse inwoners die te maken hebben met een opeenstapeling van

persoonlijke problemen: psychische klachten, verstandelijk beperkingen, verslaving e.d. Deze mensen zijn vaak het slachtoffer van misbruik en criminaliteit, of veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen. Met het oog op goede ondersteuning en zorg én in het belang van veiligheid en leefbaarheid is het van groot belang dat zorgprofessionals in het gebiedsteam goed samenwerken met hun veiligheidspartners.

De integrale aanpak van problematische personen en gezinnen wordt geïntensiveerd, waarbij

‘integraal’ staat voor maatwerkcombinaties van zorg-, veiligheids- en bestuurlijke maatregelen. Dit gebeurt zowel lokaal als regionaal. Bij keten-overstijgende vraagstukken en casuïstiek werken de zorgregisseur en de veiligheidsregisseur intensief samen met politie en zorgpartners.

 

Er wordt gebruik gemaakt van ‘Dwang en drang’. Drang door interventies te plegen om een inwoner of gezin te bewegen om zorg, hulp of ondersteuning te aanvaarden om uit de (strafrechtelijke of andere) problemen te blijven of komen. Indien nodig dwang door het toepassen van dwangmaatregelen waarmee een inwoner kan worden gedwongen zijn criminele of overlastgevende gedrag aan te passen. Dit kan via juridische instrumenten die gemeenten of ketenpartners kunnen gebruiken, zoals een groepsverbod of tijdelijk huisverbod. Dergelijke interventies kunnen bijvoorbeeld worden toegepast in het kader van de Persoonsgerichte aanpak (PGA).

Lopende activiteiten Zorg en veiligheid werken nauwgezet samen en deze samenwerking wordt gesteund en gefaciliteerd.

 

Nieuwe activiteiten: De integrale aanpak van problematische personen/gezinnen wordt verder geïntensiveerd.

 

Partners en flankerend beleid

Binnen de aanpak van problematische personen/gezinnen wordt intensief samengewerkt met

het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) is een samenwerkingsverband van organisaties uit de bestuurlijke-, straf-, civiele- en zorgketen. Onder één dak werken zij samen aan de persoonsgerichte aanpak van mensen/gezinnen met “complexe problematiek”, zoals ernstig overlastgevende personen en/of verdachten van strafbare feiten bij wie sprake is van ernstige en hardnekkige multiproblematiek.

 

Het plan van aanpak personen met verward gedrag en de nieuwe WvGGZ wetgeving hebben betrekking op vraagstukken die opereren op het snijvlak van zorg en veiligheid. In het plan van aanpak personen met verward gedrag zijn bouwstenen opgenomen waarin partners in de keten samenwerken om escalatie te voorkomen. Voor de implementatie van de WvGGZ per 1 januari

2020 wordt samen met partners en gemeenten in de regio invulling gegeven aan de

 

implementatie van de wet. Op deze manier wordt samengewerkt om de kwetsbare inwoners van de juiste zorg te voorzien en de veiligheid van de omwonenden te waarborgen.

 

De Wet forensische zorg treedt 1 januari 2020 in werking. Op grond van deze wet kunnen strafrechters eenvoudiger verplichte zorg opleggen aan bijvoorbeeld gedetineerden met een psychische stoornis, zowel tijdens als na hun gevangenisstraf.

 

Doelstelling 2022

Er is een strategische visie ontwikkeld op een effectieve verbinding tussen zorg en veiligheid waarbij zorg- en veiligheidspartners samenwerken aan keten-overstijgende vraagstukken en casuïstiek. Zij zetten zich in om deze samen zo goed mogelijk aan tepakken en beheersbaar te houden. Zorg en veiligheid zijn binnen de gemeente Westvoorne geen afzonderlijke werkvelden, de samenwerking op dit gebied wordt geïntensiveerd.

2.4.2 Veiligheid in de omgevingsvisie en het omgevingsplan

De nieuwe omgevingswet heeft als doel het bereiken en in stand houden van een gezonde en

veilige leefomgeving. In het IVP worden bepaalde uitgangspunten op het gebied van fysieke veiligheid vastgelegd, zodat deze meegenomen kunnen worden bij het opstellen van een omgevingsvisie of –plan.

 

Het bieden van een veilige leefomgeving gaat onder andere over:

 • een veilige leefomgeving;

 • het voorkomen van incidenten met risicovolle inrichtingen en route gevaarlijke stoffen;

 • veilige bouwwerken;

 • een zelfredzame samenleving;

 • het beschermen van kwetsbare groepen;

 • een effectieve hulpverlening;

 • de continuïteit van de samenleving.

Hoofdlijnen van de aanpak 2019-2022

Veilig leven-activiteiten van de VRR worden gesteund en gestimuleerd. Senioren die langer thuis

wonen zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Deze doelgroepen vallen onder de noemer

‘verminderd zelfredzamen’. Samen met de afdeling Veilig Leven van de VRR wordt gewerkt aan het vergroten van de veiligheid van deze doelgroep. Dat gaat verder dan brandveiligheid, maar gaat ook over het vergroten van de zelfredzaamheid in het algemeen. Dit gebeurt onder andere door voorlichting te geven, te zorgen voor meer bewustwording en het geven van handelingsperspectieven.

Ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en duurzaamheid worden gestimuleerd,

hierbij wordt aan de voorkant een goede risicoafweging gemaakt.

De VRR wordt betrokken bij de advisering op dit thema en informatie wordt met hen gedeeld, zodat zij zich hier in het repressieve optreden op kunnen voorbereiden.

Verschillende sectoren en teams van de gemeente (h)erkennen fysieke veiligheidsaspecten bij nieuwe ontwikkelingen, aanpassingen en zetten in op een meer integrale aanpak van fysieke veiligheid. Daarbij worden relevante partners, zoals de VRR en de DCMR, aan de voorkant betrokken. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst op gebiedsgerichte streefbeelden voor de veilige leefomgeving. Inwoners worden betrokken bij en geïnformeerd over risico’s in hun omgeving en welke maatregelen zij moeten nemen bij calamiteiten.

Op basis van een risicogerichte benadering wordt een plan van aanpak ‘bluswater en Bereikbaarheid’ opgesteld. Door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is er een handleiding bluswater en bereikbaarheid opgesteld.

 

Lopende activiteiten: Veilig leven-activiteiten van de VRR worden gesteund en gestimuleerd.

 

Nieuwe activiteiten:  Er wordt gewerkt aan het vergroten van de veiligheid van senioren en het vergroten van de zelfredzaamheid in het algemeen. Dit gebeurt onder andere door voorlichting te geven, te zorgen voor meer bewustwording enhet geven van handelingsperspectieven.

Er wordt bij ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid aan de

voorkant een goede risicoafweging gemaakt, waarbij de VRR en de DCMR vroegtijdig om advies wordt gevraagd.

 

Partners en flankerend beleid

Er wordt samengewerkt met de gemeente, de VRR en de DCMR. Daarnaast wordt ook

samenwerkt met inwoners, ondernemers en zorginstellingen. In 2018 is het concept Omgevingsplan buitengebied Westvoorne opgesteld, hierbij is intensief samengewerkt met Brielle.

 

Doelstelling 2022

Veiligheid wordt in de breedste zin in een vroeg stadium meegenomen in (ruimtelijke) ontwikkelingen. Hierbij worden de VRR en DCMR vroegtijdig betrokken, o.a. in het kader van externe veiligheid, beschikbaarheid van bluswater en aanrijroutes voor hulpdiensten. Inwoners zijn zich meer bewust van brandgevaarlijke situaties (brandpreventie) en risico’s (externe veiligheid) in hun woon- en leefomgeving.

Waar mogelijk wordt kennis en expertise geleverd bijnieuwe initiatieven in het kader van de energietransitie. Tevens wordt gekeken naar de ruimtelijke toe- en inpassing van dergelijke initiatieven in de gemeente.

Er is bewustwording gecreëerd bij de sectoren en teams binnen de gemeente over het belang van (fysieke) veiligheid. Veiligheid komt terug in heel veel ontwikkelingen. Door te zorgen voor bewustwording en helder te maken dat deVRR graag meedenkt, kan eerder het gesprek worden aangegaan.

3. Veiligheidsvelden

 

In dit hoofdstuk wordt per veiligheidsveld aangeven welke thema’s belangrijk zijn voor de gemeente Westvoorne. Per thema wordt aangegeven welke activiteiten nu worden uitgevoerd en welke activiteiten eventueel aanvullend worden gedaan in de jaren 2019-2022. De prioriteiten en strategische thema’s zijn in de paragrafen 2.3 en 2.4 verder uitgewerkt.

3.1 Veilige woon- en leefomgeving

Het thema veilige woon- en leefomgeving bundelt veiligheidsthema’s die direct met de

alledaagse kwaliteit van wonen en leven in buurten en wijken te maken hebben. De onveiligheid binnen dit veld heeft een heel herkenbaar karakter. Het gaat om verschijnselen waar iedereen mee te maken kan krijgen en die o.a. in de veiligheidsrapportages worden gemeten.

3.1.1 Sociale kwaliteit

De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, kern wordt sterk beïnvloed door ‘intermenselijke

relaties’. Belangrijke ‘positieve’ aspecten zijn betrokkenheid van Inwoners bij de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken, informele sociale controle, samenredzaamheid, e.d. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door verschijnselen als woonoverlast, burengerucht, overlast ‘verwarde personen’, multiprobleemgezinnen/-huishoudens, overlast door illegale bewoning, intimiderende buurtInwoners (zgn. ‘onaantastbaren’), drank- en drugsoverlast, prostitutie. Begrippen verwant aan ‘sociale kwaliteit’ zijn bijv. ‘veerkracht’ en ‘vitaliteit’ van de buurt.

 

Lopende activiteiten: Sinds 2018 is het project buurtbemiddeling gestart, bij een positieve evaluatie zal de raad voorgesteld worden dit te continueren. Als alle, bij een buurtconflict, betrokken partijen daartoe bereid zijn wordt een buurtbemiddelingstraject ingezet.

 

Nieuwe activiteiten:  Verdere ontwikkeling van lopende activiteiten.

 

Personen met verward gedrag

Dit is benoemd als een prioriteit binnen het Integraal veiligheidsplan en is uitgewerkt in paragraaf 2.3.2.

3.1.2 Fysieke kwaliteit

De fysieke kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op fysieke kenmerken van de

woonomgeving: in het bijzonder de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Het gaat bij dit thema om de vraag: hoe staat de openbare ruimte erbij? Hoe prettig is het wonen in de buurt gegeven die fysieke kwaliteit? Aspecten zijn onderhoud van groen, aanpak zwerfvuil, verlichting van achterpaden e.d.. Inbreuk op de fysieke kwaliteit zijn onder meer vernielingen, graffiti, zwerfvuil en andere tekenen van verloedering. Het kan onder andere leiden tot verpaupering van de openbare ruimte en aantasting van het woongenot van burgers. Bovendien brengt het herstellen van de schade enorme kosten met zich mee. De maatschappelijke impact van deze vormen van inbreuk op de fysieke kwaliteit is groot. Hierdoor

wordt de subjectieve veiligheid van inwoners sterk beïnvloed. Er zal vooral geïnvesteerd worden in het continueren van het huidige beleid.

 

Vernieling

De scheidslijn tussen geregistreerd aantal vernielingen in de buitenruimte en het geregistreerd aantal misdrijven vandalisme/baldadigheid (bij Veiligheidsveld jeugd benoemd) is dun, maar laat over alle aspecten al jaren een gelijkblijvend beeld zien.

 

Lopende activiteiten:

 • Van vernieling aan gemeentelijke eigendommen wordt altijd aangifte gedaan.

 • Graffiti wordt zosnel mogelijk verwijderd.

 • Racistische teksten worden binnen 24 uur verwijderd en de politie stelt een onderzoek in.

 • De schoonmaakkosten van graffiti worden verhaald op dedader indien deze bekend is.

 • Schade wordt op de dader verhaald als deze bekend is.

 • Er wordt uitvoering gegeven aan het handhavingsbeleid.

 • Meerdere keren per jaarwordt in elke wijk door de BOA’s een thematische schouw georganiseerd.

 • Klachten en meldingen kunnen Inwoners doorgeven via het Servicepunt van de gemeente. Elke melding wordt gekoppeld aan de juiste ambtenaar en binnen de gestelde termijn afgehandeld.

 • Voorbereidende maatregelen worden genomen om vandalisme rondom de jaarwisseling terug te dringen.

Nieuwe activiteiten:  Verdere ontwikkeling van lopende activiteiten.

 

Fysieke verloedering in buurt

Fysieke verloedering bestaat uit vier overlastvormen, te weten: ‘rommel op straat’,

‘straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes of bushokjes, dat vernield is’, ‘bekladde muren of gebouwen’, en ‘hondenpoep op de stoep, straat of in de perken’.

 

Lopende activiteiten:

 • Medewerkers van de buitendienst en Voorne Putten Werkt houden structureel en systematisch de wijken binnen de bebouwde kom schoon.

 • Buiten de bebouwde kom wordt de openbare ruimte onderhouden door onder andere het Waterschap, het Zuid Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Nieuwe activiteiten:  Verdere ontwikkeling van lopende activiteiten.

 

3.1.3 Objectieve veiligheid

Bij objectieve veiligheid gaat het om verschillende vormen van vermogens- en

geweldscriminaliteit die zich in de alledaagse woon- en leefomgeving van Inwoners kunnen voordoen. Het betreft zowel ‘veel voorkomende’ als ‘high impact’-criminaliteit. Vermogenscriminaliteit is onder andere woninginbraken, kelderboxinbraken, auto-inbraken, fietsendiefstal, diefstal motorvoertuigen, zakkenrollerij en straatroof.

Geweldscriminaliteit bestaat onder andere uit bedreigingen, mishandelingen, openlijke geweldpleging, huiselijk geweld. Bij vermogenscriminaliteit is aandacht voor het eventuele georganiseerde karakter van belang.

 

Woninginbraken

De aanpak van woninginbraken heeft zowel bij de politie als bij de gemeente de afgelopen jaren veel aandacht gehad en regionaal gezien niet zonder resultaat. Het aantal inbraken in woningen blijft echter, zeker ten opzichte van de regio, in Westvoorne hoog.

 

Lopende activiteiten:

 • Zie ook 2.3.1 (High Impact Crimes)

 • Signaleren van en aanpakken van onveilige situaties.

 • Uitvoering geven aan Burgernet.

 • WhatsApp groepen worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

 • Bij nieuwbouwplannen wordt aandacht besteed aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

 • Er is gestart meteen project waarbij woningeigenaren hun eigendommen kunnen merken met DNA spray (co-financiering).

 • Na elke inbraak wordt door de afdeling Forensische Opsporing (FO)een onderzoek ingesteld. Er vindt altijd een buurtonderzoek plaatsen voertuiggegevens van verdachte voertuigen worden direct in ANPR (Automatic Numberplate Recognition) geplaatst.

 • In de Algemene Plaatselijke Verordening is een artikel opgenomen die opkopers verplicht stelt omeen opkoopregister bij te houden. Hierop kunnen de BOA’s en de politie controles uitvoeren. Deze maatregel maakt het moeilijk om gestolen goederen te verkopen aan een opkoper.

 • De gemeente plaatst met enige regelmaat preventietips op degemeentelijke site en in de lokale pers.

 • Elk jaar wordt er door de politie het 'donkere dagen offensief' gestart. Bijdit project wordt er nauw samengewerkt met de gemeente. De gemeente ondersteunt voornamelijk bij de voorlichting van de burgers, onder andere door de hondenbotjesactie.

 • Op preventief gebied worden de volgende maatregelen ingezet: regelmatige flyeracties, controles op knooppunten (demotiveren van potentiële inbrekers), het delen van successen m.b.t. aanhoudingen heterdaad en het delen van activiteiten met media via perscommunicatie, journalisten en twitter, de controle van gruthokkers, extra toezicht in de wijken en het actief contact leggen met de burger (informeren burger, zichtbaar aanwezig zijn) en het Donkere Dagen Offensief (op gezette tijdstippen op aangewezen locaties aanwezig zijn tijdens openings- en sluitingstijden van winkels)

Nieuwe activiteiten:

 • Onderzoeken van andere innovatieve vormen om woninginbraken tegen te gaan. Na evaluatie van het project DNA spray zal bekeken worden of het project uitgebreid zal worden.

 • Meer controles door deBOA’s van het opkopersregister.

3.1.4 Subjectieve veiligheid

Het ‘veiligheidsgevoel’ van Inwoners in hun eigen woonbuurt: hoe vaak voelt men zich onveilig,

welk rapportcijfer geeft men de veiligheid van de buurt? Het gaat hier om het ‘generieke’ veiligheidsgevoel, dus niet gekoppeld aan bijvoorbeeld het uitgaansgebied of een andere locatie binnen de gemeente. De cijfers van de politie geven een beeld van het aantal misdrijven en incidenten in de gemeente, maar kunnen geen beeld geven over hoe de inwoners de veiligheid

 

in de gemeente ervaren. Om het veiligheidsbeleid beter op de wensen van de inwoners af te kunnen stemmen is inzicht in de subjectieve veiligheid van groot belang.

 

Lopende activiteiten:   Om inzicht te krijgen in de veiligheidsgevoelens van deinwoners van gemeente Westvoorne wordt ook in 2019 deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor regio Rotterdam.

 

Nieuwe activiteiten:  Verder ontwikkelen van lopende activiteiten.

 

Geweldsdelicten

Geweldsdelicten veroorzaken een negatief veiligheidsgevoel. Niet alleen bij de slachtoffers maar ook in de directe omgeving van slachtoffers.

 

Lopende activiteiten:   Burger centraal, slachtoffer voorop is één van de zes strategische thema’s veiligheid 2019 – 2022 van depolitie-eenheid Rotterdam. In het bijzonder richt depolitie zich

de komende jaren op het bieden van extra bescherming aan slachtoffers en het voorkomen van (secundair) slachtofferschap. Hierbij richt de politie zich vooral op kwetsbare doelgroepen: jeugd, slachtoffers van huiselijk- of eergerelateerd geweld of van kindermishandeling en personen met verward gedrag.

 

Nieuwe activiteiten:  Verder ontwikkelen van lopende activiteiten.

 

Cybercrime

Nieuwe technieken, diensten en aanbieders vergroten de maatschappelijke afhankelijkheid van internet en ICT-middelen. Dit biedt kansen, maar brengt ook bedreigingen en kwetsbaarheden met zich mee.

 

Lopende activiteiten: Cybercrime is één van de zes strategische thema’s veiligheid 2019 – 2022 van depolitie-eenheid Rotterdam.

 

Nieuwe activiteiten:  Zowel intern als extern moet de awareness op het gebied van cybercrime verhoogd worden. Het nemen van preventieve maatregelen wordt gestimuleerd omcybercrime te voorkomen. Ook wordt communicatief ingezet om de meldings- en aangiftebereidheid te stimuleren.

3.2 Bedrijvigheid en veiligheid

Onder bedrijvigheid wordt zowel de winkelgebieden als bedrijventerreinen verstaan. In de

winkelgebieden kunnen zich verschillende vormen van onveiligheid voordoen. Het gaat daar bijvoorbeeld om winkeldiefstal en zakkenrollerij maar ook om jongerenoverlast, vernielingen en de mate van brandveiligheid van de gebouwen (voldoet het gebouw aan het bouwbesluit). Daarnaast kunnen zwerfvuil en andere tekenen van verloedering tot subjectieve onveiligheid (onveiligheidsgevoelens) leiden. Onveiligheid op bedrijventerreinen kent eveneens zowel sociale (gericht op de maatschappij) als fysieke (gericht op de tastbare omgeving) aspecten: bedrijfsinbraak, diefstal en vernieling aan de ene kant en aan de andere kant inrichting en onderhoud van de terreinen, verkeersveiligheid en brandveiligheid (‘externe veiligheid’ ofwel

 

veiligheid rond inrichtingen en vervoer gevaarlijke stoffen wordt apart behandeld onder veiligheidsveld 'fysieke veiligheid').

3.2.1 Veilig winkelgebied

 

Lopende activiteiten:

 • Jaarlijks wordt uitvoering gegeven aan het ‘Donkere Dagen Offensief’. Dit project is gericht op het aanpakken van overvallen. De politie en de BOA’s houden dan onder andere meer toezicht tijdens de openings- en sluitingstijden van winkels.

 • Tijdens het Donkere Dagen Offensief is ook verhoogde aandacht voor overvallen en overvallers.

 • De ondernemers, brandweer, politie en de gemeente zetten zich binnen het KVO traject in voor een schoon en veilig winkelgebied. Onderzocht wordt of dit traject gecontinueerd wordt.

 • Aan ondernemers worden in samenwerking met het CCV awareness-trainingen aangeboden op het gebied van ondermijning, overvallen, brandveiligheid, cybercrime etc.

Nieuwe activiteitenVerder ontwikkelen van lopende activiteiten.

3.2.2 Veilige bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen in Westvoorne hebben het keurmerk Veilig Ondernemen

Bedrijventerreinen. De bedrijventerreinen zijn gevoelig voor bedrijfsinbraken en er is niet altijd zicht op de (illegale) activiteiten die plaatsvinden op de bedrijventerreinen.

 

Lopende activiteiten:   Het huidige KVO traject Bedrijventerreinen wordt gecontinueerd. Aan ondernemers worden in samenwerking met het CCV trainingen aangeboden op het gebied van onder andere ondermijning en cybercrime.

 

Nieuwe activiteiten:  In het kader van ondermijning wordt inzicht verworven met betrekking tot de activiteiten die plaats vinden op debedrijventerreinen.

3.2.3 Veilig uitgaan

Uitgaansvoorzieningen hebben enerzijds een positief effect op de veiligheid: het culturele en

sociale klimaat varen er wel bij. Ook zijn er economische voordelen. Maar er kunnen zich ook veiligheidsproblemen rond uitgaansvoorzieningen voordoen, zoals geweld, overlast en vernielingen. De horeca in Westvoorne wordt, zeker in de zomermaanden goed bezocht. De hoeveelheid klachten over de horeca is niet verontrustend, politie en BOA’s houden toezicht, controleren en handhaven indien nodig.

 

Lopende activiteiten:

 • De politie zet elkweekend een horecateam in voor extra toezicht.

 • De toezichthouder van de gemeente controleert regelmatig de commerciële horeca, para-commerciële horeca, slijterijen en supermarkten. Gekeken wordt of zij zich houden aan de regels van de Drank- en Horecawet.

 • Tenminste twee keer per jaar vindt een integrale horecacontrole plaats. Dezecontrole wordt gehouden door onder andere de gemeente, Vreemdelingendienst, Douane, Sociale Recherche, politie, brandweer en gemeente.

Nieuwe activiteiten: Verder ontwikkelen van lopende activiteiten.

3.2.4 Veilige evenementen

Evenementen, zeker de grootschalige, kunnen behoorlijke veiligheidsrisico’s opleveren.

De organisator is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn evenement, de gemeente moet de juiste voorwaarden stellen en deze handhaven. De risico’s zijn met name gelegen in geweld, overlast, vernieling, brandveiligheid en crisisbeheersing. Daarnaast zijn er mogelijke dwarsverbanden met de aanpak georganiseerde criminaliteit. Er zijn de laatste jaren geen openbare orde problemen of grootschalige geluidsoverlast met betrekking tot evenementen geconstateerd.

 

Lopende activiteiten:

 • Bij de vergunningverlening voor evenementen is veiligheid de eerste prioriteit.

 • Om de veiligheid bij evenementen zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, stelt de burgemeester op advies van en in overleg met hulpdiensten, voorschriften aan de evenementenvergunning. De organisator is verplicht deze voorschriften na te leven.

 • Tijdens de voorbereiding en het vergunningstraject voor de grote evenementen in Westvoorne, de zogenoemde B en C evenementen, worden door de gemeente verschillende overleggen georganiseerd met de organisatie, hulpdiensten en andere veiligheidspartners.

 • De samenwerking metorganisatoren en adviserende, toezichthoudende en handhavende diensten is goed.

 • In 2018 is nieuw evenementenbeleid vastgesteld, hierin zijn onder andere locatieprofielen voor evenementen opgenomen.

Nieuwe activiteitenVerder ontwikkelen van lopende activiteiten.

3.2.5 Veilig toerisme

Dit thema heeft betrekking op de onveiligheid die zich kan voordoen in en rond

recreatiegebieden zoals strand- en duingebied, natuurgebieden, recreatieplassen en op en rond toeristische verblijfslocaties zoals campings, bungalowparken en jachthavens. De risico’s betreffen bijvoorbeeld beroving, diefstal uit/van vaartuigen, inbraak, geweld, overlast, vernieling. Ook kan het gaan om concentraties van ‘minder zichtbare’ vormen van criminaliteit, waarbij niet zozeer toeristen rechtstreeks het slachtoffer zijn. Bepaalde locaties kunnen een knooppunt van verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit (drugsgerelateerd,

heling, mensenhandel) vormen. Westvoorne is een toeristische gemeente met in de zomermaanden volle campings en hotels. Dit levert geen grote zichtbare veiligheidsproblemen op. In de wintermaanden is er minder zicht op de jachthavens en recreatieparken en degenen die daar verblijven.

 

Lopende activiteiten:

 • Toezicht en handhaving op de badstranden wordt gedaan door de BOA’s in samenwerking metde politie.

 • In het hoogseizoen zijner vrijwilligers van de Reddingsbrigade en de EHBO op de badstranden aanwezig.

 • De politie houdt toezicht op onder andere het Brielse Meer en het Haringvliet en controleert gericht op de recreatievaart in de mooi-weer-maanden.

 • Dehandhaving rondom het Oostvoornse en Brielse Meer wordt met name uitgevoerd door Staatsbosbeheer, maar ook de BOA’s van de gemeente nemen deze gebieden regelmatig mee in hun surveillancerondes.

 • De BOA’s werken samen met detoezichthouders van het Zuid Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

 • In de zomermaanden wordt het parkeren van strandbezoekers begeleid door professionele verkeersregelaars.

Nieuwe activiteiten:  Vanuit het programma Ondermijning Voorne wordt aandacht besteed aan de jachthavens en recreatieparken. Er moet inzicht komen in de activiteiten die daar, met name buiten het hoogseizoen, plaatsvinden.

3.3 Jeugd en veiligheid

Het is belangrijk dat de jeugd binnen Westvoorne veilig kan opgroeien. Daarom is beleid

ontwikkeld op het gebied van onderwijs en gezondheid. Net als andere leeftijdsgroepen kan ook jeugd overlast veroorzaken en zich niet altijd gedragen zoals van hen verwacht wordt. Voorbeelden hiervan zijn o.a. overlastgevende jeugdgroepen en alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.

3.3.1 Jeugdoverlast en -problematiek

Dit thema heeft betrekking op overlast van jongeren, vaak in groepsverband. Het kan gaan om

‘mildere’ vormen van overlast, maar ook om zwaardere vormen (‘echte’ overlastgevende groepen). Het uit zich bijvoorbeeld door geluidsoverlast, intimiderend aanwezig zijn, zwerfvuil achterlaten en soms ook om vernielingen en andere vormen van kleine criminaliteit. Kenmerkend voor de minder zware groepen is dat ze in principe goed aanspreekbaar en corrigeerbaar zijn door de omgeving. Bij de zwaardere vormen is er meer ‘eigen systeem’ (hiërarchie) in de groepen en zijn ze lastiger te corrigeren. Ook is er veelal (lichte) criminaliteit

in het spel. Op preventief gebied (om overlast te voorkomen) is er inzet van de buurtsportcoach en hoogstwaarschijnlijk per januari 2020 een JOGG-regisseur.

 

Lopende activiteiten:

 • Stichting Push voert haar taken uit conform de afspraken die jaarlijks in het jaarplan worden vastgelegd

 • Op dit moment hebben de jongerenwerkers (Push) geen vaste locatie waar de jeugd samen kan komen. Push organiseert steeds meer activiteiten op descholen.

 • Tijdens het overleg Jeugd en Veiligheid worden allemeldingen omtrent overlast in de woon- en leefomgeving veroorzaakt door jongeren besproken en afspraken over maatregelen gemaakt.

 • Depolitie stelt zorgformulieren op bijhet aantreffen van probleemjongeren met grote individuele problematiek. Via Veilig Thuis worden de zorgformulieren doorgestuurd naar de meest passende instantie, dieeen interventie kan plegen.

 • De politie en de BOA’s geven jongeren tussen 12-18 jaar, die zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, overlast met vuurwerk of spijbelen worden demogelijkheid geboden te kiezen voor Pak je Kans, Bureau Halt of de officier van justitie.

 • De politie, de BOA’s of Bureau Halt melden jongeren aan bij Pak je Kans die dreigen af te glijden in crimineel gedrag.

 • De politie past depersoonsgerichte aanpak toe op jeugdige criminelen die zich als recidivist schuldig maken aan een misdrijf.

 • Jongeren van 12-18 jaar waarvoor een strafrechtelijk traject is opgestart worden besproken in het casusoverleg van het Veiligheidshuis, waar verdere afspraken worden gemaakt.

 • De BOA’s en politie surveilleren dagelijks door de wijken van de gemeente Westvoorne.

Nieuwe activiteitenVerder ontwikkelen van lopende activiteiten.

3.3.2 Jeugdcriminaliteit, individuele probleemjongeren

Hier staan de individuele probleemjongeren centraal. Het gaat om jongeren met problemen op

meerdere leefgebieden die niet zelden ook ‘veelpleger’ zijn. Ze vormen mogelijk de harde kern van problematische jeugdgroepen, soms zelfs criminele jeugdgroepen. Het betreft bij uitstek zgn. ‘complexe casuïstiek’ die een integrale persoonsgerichte aanpak behoeven. Verschillende netwerken zijn binnen gemeente Westvoorne geïntegreerd in het gebiedsteam. Hierbij wordt samengewerkt met Hellevoetsluis. In het gebiedsteam worden onder andere individuele casussen van jongeren met problemen op meer dan één leefgebied besproken om vervolgens afspraken te maken over eventuele interventies.

 

Lopende activiteiten:

 • Er wordt samengewerkt met Pakje Kans en Bureau Halt. Jongeren van 12 tot 18 jaar, die zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, winkeldiefstal, overlast met vuurwerk of die veel spijbelen, hebben middels een Halt-afdoening de mogelijkheid recht te zetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

 • Depolitie stelt zorgformulieren op bijhet constateren van probleemjongeren met grote individuele problematiek. Via Veilig Thuis worden de zorgformulieren doorgestuurd naar de meest passende instantie, waaronder het Gebiedsteam Westvoorne die een interventie kan plegen.

 • Alle jeugdigen, die zich als recidivist schuldig maken aan een misdrijf, worden aangewezen voor depersoonsgerichte aanpak (PGA). De politie zal deze jongeren regelmatig bezoeken.

 • Jongeren van 12-18 jaar waarvoor een strafrechtelijk traject is opgestart, worden besproken in het overleg Trajectberaad Risico Jeugd van het Veiligheidshuis, waar verdere afspraken worden gemaakt.

Nieuwe activiteiten:  Verder ontwikkelen van lopende activiteiten.

3.3.3 Jeugd, alcohol en drugs

Dit thema is benoemd als prioriteit en is verder uitgewerkt in paragraaf 2.3.2.

3.3.4 Veilig in en om de school

De jeugd kan dader en slachtoffer zijn van onveiligheid thuis, in de buurt, bij het uitgaan maar

ook op school. Mogelijke veiligheidsproblemen op en rond scholen zijn pesten, geweldpleging, diefstal, overlast (voor omwonenden), vernielingen en verkeersonveiligheid (zie 3.4.1).

 

Lopende activiteiten:

 • Op het basisonderwijs wordt door YOUZ verslavingspreventie voorlichting gegeven over roken en alcoholgebruik en over risico’s van telefoongebruik en social media (o.a. cyberpesten). Deze lessen worden jaarlijks aangeboden in de groepen 7 en 8 op alle scholen.

 • Jaarlijks wordt een ouderavond georganiseerd over een van deze thema’s door de zorgprofessionals (schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundigen, jongerenwerkers en preventiemedewerkers van Youz).

Nieuwe activiteiten:  Verder ontwikkelen van lopende activiteiten.

3.4 Fysieke veiligheid

Binnen dit veiligheidsveld vallen veiligheidsthema's als verkeersveiligheid, brandveiligheid,

externe veiligheid en crisisbeheersing. Met deze fysieke veiligheidsthema's wordt bedoeld dat dit veiligheidsveld exclusief draait om de fysieke veiligheidsrisico's en niet om sociale veiligheid. De (technische) inrichting en het gebruik van de openbare ruimte kunnen onveilige situaties veroorzaken. Het is de bedoeling dat de fysieke veiligheid vanuit verschillende invalshoeken wordt bevorderd en dat dit wordt geoptimaliseerd.

3.4.1 Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeersdeelnemers in het algemeen,

voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, winkelgebied e.d.). Deze veiligheid wordt beïnvloed door fysieke factoren (infrastructuur) en het rijgedrag van verkeersdeelnemers. Onderscheiden kunnen worden objectieve verkeersveiligheid,

subjectieve verkeersveiligheid en verkeers- en parkeeroverlast.

 

Lopende activiteiten:

 • Meldingen van onveilige situaties op of aan de openbare weg worden structureel besproken in het verkeersoverleg. Vervolgens worden er, indien mogelijke en noodzakelijk passende maatregelen genomen.

 • De BOA’s voeren extra controles uit bij scholen tijdens het ophalen en wegbrengen van schoolkinderen door ouders.

 • Op basisscholen worden fietsverkeersexamens afgenomen.

 • Er wordt toezicht gehouden op parkeren.

 • De politie voert snelheidscontroles uit op hotspots.

 • De politie verricht controles op fietsverlichting

 • De gemeente plaatst matrixborden bij snelheidsklachten.

 • De politie verricht verkeerscontroles en alcoholcontroles.

 • De gemeente faciliteert bepaalde grote evenementen met verkeersregelaars.

Nieuwe activiteiten:  Minimaal 2 keer per jaar worden ouders, in samenwerking met de scholen, actief gestimuleerd om de kinderen te voet of met de fiets naar school te brengen.

3.4.2 Brandveiligheid

Dit thema heeft enerzijds betrekking op de ontwerptechnische en gebruikstechnische

brandveiligheid van bepaalde soorten gebouwen (zoals woongebouwen en gebouwen met horecabestemming) en anderzijds op de voorwaarden voor effectieve repressie. Om de brandveiligheid te borgen houden gemeente en brandweer toezicht op proactie en preventie en

 

geven zij voorlichting aan doelgroepen (maatschappelijke awareness en betrokkenheid). Daarnaast prepareert de brandweer zich op de bestrijding (repressie) van branden.

 

Lopende activiteiten:

 • Zowel repressief als preventief wordt gewerkt aan brandveiligheid.

 • Er is de laatste jaren extra aandacht besteed aan de voorbereiding op grote natuurbranden, zowel het materiaal als de opleiding en training van de brandweer zijn hier beter op ingericht.

 • Er wordt aandacht gevraagd voor het voorkomen van natuurbranden door middel van aanbieden van een folder aan inwoners, ondernemers en toeristen.

 • Door middel van het project Veilig Leven wordt voorlichting over brandveiligheid. gegeven, metextra aandacht voor seniorenveiligheid.

 • Er is aandacht voor de sterkte van debrandweervrijwilligerskorpsen in Westvoorne.

Nieuwe activiteiten:

 • Er is aandacht voor de energietransitie met betrekking totpreventief en repressief optreden.

3.4.3 Externe veiligheid

Bij dit thema staan de risico’s van gevaarlijke stoffen centraal. Gevaarlijke stoffen

worden opgeslagen en/of bewerkt in inrichtingen en vervoerd via weg, water, spoor, lucht en buisleidingen. Te onderscheiden zijn het ‘groepsrisico’ (GR) en het ‘plaatsgebonden risico’ (PR). In beide gevallen gaat het om de ‘naar buiten gerichte’ (ofwel externe) veiligheidsrisico’s van de gevaarlijke stoffen.

De ligging van de gemeente, maar ook de mogelijkheid van een ongeval met een wegtransport met gevaarlijke stoffen maakt de gemeente kwetsbaar. Ook de actuele ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en de klimaatadaptatie brengen nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee.

 

Lopende activiteiten:

 • Bij elke ruimtelijke ontwikkeling binnen gemeente Westvoorne wordt omtrent externe veiligheid advies opgevraagd bijde VRR en de DCMR.

Nieuwe activiteiten:

 • De ontwikkelingen op het gebied van denieuwe Omgevingswet worden gevolgd en de verbinding wordt gelegd tussen deomgevingsvisie, de omgevingswet en veiligheid.

 • In het kader van de Omgevingswet wordt gewerkt aan ambitiebepaling op het gebied van externe veiligheid, gekoppeld aan de verandering van bevoegdheden diede Omgevingswet met zich meebrengt.

 • Er is aandacht voor de energietransitie met betrekking tot veiligheid.

 • Er is aandacht voor de klimaatadaptatie met betrekking tot veiligheid.

3.4.4 Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en

geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s en Besluit veiligheidsregio’s) maar zijn verplicht deze taken te laten uitvoeren door de veiligheidsregio, met uitzondering van het

 

onderdeel bevolkingszorg (de zgn. ‘Oranje Kolom’) van de crisisbeheersingsorganisatie. Dit onderdeel wordt door de gemeente zelf op peil gebracht en gehouden.

De gemeente Westvoorne is, zo goed als mogelijk, voorbereid op een ramp of crisis en is zich bewust van de mogelijke gevaren in en in de omgeving van de gemeente. De gemeente Westvoorne en de gemeente Brielle vormen samen één crisisorganisatie. De deelnemers aan deze crisisorganisatie en de gemeentelijke bestuurders worden jaarlijks opgeleid, getraind en geoefend.

 

Lopende activiteiten:

 • Eén bestuurlijke oefening per jaar.

 • Eén crisisoefening per jaar voor zo’n 70% van alle deelprocessen van de crisisorganisatie.

 • Alle crisisteams van de crisisorganisatie worden jaarlijks getraind.

 • Om de vier jaar wordt het Regionaal Crisisplan opnieuw vastgesteld door de VRR.

 • Om de crisisorganisatie efficiënter en effectiever in te vullen en beter te borgen, zijn de crisisorganisaties van gemeente Brielle en gemeente Westvoorne met elkaar gefuseerd.

Nieuwe activiteiten:

 • De zgn. Oranje Kolom zal doorontwikkeld worden, waar nodig en gewenst zalde uitvoering regionaal opgepakt worden.

3.5 Integriteit en veiligheid

 

3.5.1 Polarisatie en radicalisering

Bij dit thema gaat het om ideologische groepen en stromingen personen in de samenleving

die dermate zijn geradicaliseerd, dat zij door hun wijze van handelen of door hun uitingen zorgen voor maatschappelijke spanningen. Deze spanningen kunnen invloed hebben op de algemene veiligheid (bij toepassen van geweld) of het veiligheidsgevoel van de burgers wanneer zij een bedreiging vormen of kunnen gaan vormen voor de veiligheid. Sprake kan zijn van dreigend geweld.

Deze groepen vergroten de polarisatie in de samenleving, en zetten daarmee het sociaal weefsel onder druk. Stromingen die op die manier kunnen radicaliseren zijn bijvoorbeeld: rechts- extremisme, islamisme/jihadisme, dierenrechtenradicalisme, asielrechtenradicalisme, links- extremisme.

 

Lopende activiteiten:

 • Bijhet Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO), het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) en het Ambtelijk Veiligheidsoverleg (AVO) staat het onderwerp 'polarisatie en radicalisering' structureel op de agenda.

 • Binnen depolitie eenheid Rotterdam is een aparte eenheid ontwikkeld die zich primair bezighoudt met radicalisering.

 • Contraterrorisme, extremisme en radicalisering maken onderdeel uit van de strategische thema’s veiligheid 2019 – 2022 van depolitie-eenheid Rotterdam.

 • Binnen de gemeente is een contactpersoon radicalisering en jihadisme aangewezen.

 • Binnen Westvoorne worden bewustwordings- en trainingsbijeenkomsten georganiseerd om signalen van radicalisering te herkennen.

 • Bij vermoedens van radicalisering wordt decasus binnen het Veiligheidshuis integraal besproken en zo nodig wordt interventie opgestart.

Nieuwe activiteiten:  Verder ontwikkelen van lopende activiteiten.

3.5.2 Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit

Bij dit thema gaat het om vormen van georganiseerde criminaliteit die zich manifesteren

in gemeenten en op het gemeentelijk grondgebied, met mogelijk een bedreigende uitstraling naar de (woon)omgeving. Dit thema is een prioriteit binnen het integraal veiligheidsplan, zie paragraaf 2.3.3.

3.5.3 Veilige publieke taak (VPT)

Werknemers met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met agressie en geweld

bij het uitoefenen van hun taak. Denk aan verpleegkundigen, politiemensen, gemeentelijke handhavers en leraren, medewerkers van gemeenteloketten. Maar ook politieke ambtsdragers zoals raadsleden, burgemeesters en wethouders. De maatschappelijke omgeving kan zich intimiderend, bedreigend, soms letterlijk gewelddadig opstellen. Dit is onacceptabel, om meerdere redenen. Het functioneren van de man of vrouw zelf wordt erdoor beïnvloed. De uitvoering van publieke taken heeft ervan te lijden. De integriteit en ‘goed bestuur’ komen onder druk te staan. Het vertrouwen in de overheid kan aangetast raken (- staat de overheid nog wel voor robuuste uitvoering van haar taken?). En bij gedogen van het geweld groeit de

‘onaantastbaarheid’ van daders. Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak hebben een ondermijnend effect op de overheid en moeten stevig aangepakt en zoveel mogelijk voorkomen worden.

 

Lopende activiteiten:

 • De politie en de BOA’s hebben nauwe contacten met de inwoners en ondernemers in Westvoorne en bouwen aan een goede verstandhouding.

 • De politie is in 2017 gestart met ‘vernieuwend werken’. Hierdoor staan zij dichter bij de inwoners en ondernemers en zijn zij meer zichtbaar.

 • Van bedreiging met of gebruik van geweld tegen BOA’s, ambtenaren en politieke ambtsdragers wordt altijd aangifte gedaan.

Nieuwe activiteiten:  Er wordt aangesloten bij de regionale ontwikkelingen op het gebied van VPT.

3.5.4 Informatieveiligheid

Gemeenten zijn, net als andere (overheids-)organisaties, kwetsbaar als het gaat om de (digitale)

dienstverlening - met name het veilig en beveiligd uitvoeren van deze dienstverlening - en het beheer van persoonsgegevens. Als de overheid de digitale beveiliging hiervan niet voldoende

kan borgen, is het vertrouwen in de overheid in het geding. Ook kan het de fysieke veiligheid van burgers en organisaties in gevaar brengen; bijvoorbeeld als besturingssystemen van sluizen

en bruggen gehackt worden.

Binnen Westvoorne neemt men de verantwoordelijkheid als het gaat om de omgang met, en beveiliging van persoonsgegevens serieus, zowel op het informatiebeveiligings- als privacyvlak. De gemeente voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Lopende activiteiten: Er zijn een CISO en een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

 

Nieuwe activiteiten: Binnen de gemeente Westvoorne moet voortdurende aandacht gevraagd worden voor informatieveiligheid. De awareness op dit gebied moet verhoogd worden.

3.5.5 Ambtelijke en bestuurlijke integriteit

Schending van integriteit kan samenhangen met belangenverstrengeling maar ook het gevolg

zijn van ‘niet-intentionele’ verrommeling van processen. In dit laatste geval ontstaat de integriteitschending min of meer ‘per ongeluk’. Integriteitschendingen kunnen gevolgen hebben voor de lokale veiligheid doordat bijvoorbeeld fysiek gevaarlijke situaties ontstaan of in stand blijven (vergunning voor onveilige gebouwen of bedrijfsvoering), criminele groepen bewegingsruimte krijgen (onvolkomen BIBOB-procedures) of ambtenaren of bestuurders kwetsbaar worden voor verdere aantastingen van hun integriteit.

 

Lopende activiteiten:

 • Voor integer handelen is een gedragscode opgesteld.

 • Jaarlijks worden er workshops integriteit aangeboden.

 • Alle medewerkers leggen de ambtseed of -gelofte af.

 • Er is een meldpunt voor klokkenluiders.

 • Er is een vertrouwenspersoon waar ongewenst gedrag gemeld en besproken kan worden.

 • Er is een regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 • Openbaar maken van nevenfuncties van bestuur en topambtenaren.

 • Er zijn voorschriften vastgesteld voor het melden van financiële belangen (verstrengeling) van ambtenaren.

Nieuwe activiteiten:  Verder ontwikkelen van lopende activiteiten.

4. Coördinatie en verantwoording

4.1 Ambtelijke en bestuurlijke coördinatie

De ambtelijke coördinatie over het IVP 2019-2022 is belegd bij de beleidsmedewerkers openbare

orde en veiligheid (OOV) binnen het team OWO. Zij initiëren en onderhouden de benodigde verbindingen met andere teams en sectoren binnen de gemeentelijke organisatie en met externe partners. Zij sturen inhoudelijk de BOA’s aan.

De beleidsmedewerkers OOV regisseren in brede zin de implementatie van het IVP, interveniëren bij knelpunten in de aanpak en pakken nieuwe veiligheidsvraagstukken op. Zij informeren en adviseren de portefeuillehouder over relevante ontwikkelingen rond het IVP. De bestuurlijke coördinatie van het veiligheidsbeleid ligt bij de portefeuillehouder. De voortgang van het IVP wordt periodiek besproken in de driehoek (politie, OM, gemeente).

4.2 Beleidscyclus

Dit veiligheidsbeleid wordt door vertaald in tweejaarlijkse uitvoeringsplannen. Deze zijn

operationeel van aard. Ze geven een overzicht van uit te voeren acties en maatregelen rond de thema’s in het IVP.

4.3 Monitoring en verantwoording

De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het IVP. Het ene jaar gebeurt dit in

de vorm van de (tweejaarlijkse) Veiligheidsmonitor en het andere jaar door middel van een raadsinformatiebrief.

5. Begroting

 

De activiteiten die volgen uit dit IVP worden in de basis bekostigd vanuit de bestaande begroting.

Nieuwe activiteiten waarvoor mogelijk extra budget nodig is, worden in kaart gebracht en betrokken bij de integrale afweging in de begroting.

Naar boven