Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek 2020

De raad van de gemeente Laarbeek;

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2020, aangaande het verbod op carbidschieten;

 

gelet op de bepalingen van artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

Artikel I

Artikel 2:73a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek 2020 in te trekken.

Artikel II

Artikel 2:73a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek als volgt vast te stellen.

Artikel 2:73a Verbod carbidschieten

  • 1.

    Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.

  • 2.

    Het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Artikel III

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 17 december 2020

De voorzitter,

F.L.J. van der Meijden

De griffier,

M.L.M. van Heijnsbergen

Naar boven