Gemeenteblad van Teylingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TeylingenGemeenteblad 2020, 343178VerordeningenCompensatieregeling onroerende-zaakbelastingen en belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Teylingen 2021

De raad der gemeente Teylingen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2020;

BESLUIT:

 

vast te stellen:

 

COMPENSATIEREGELING ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN EN BELASTINGEN OP ROERENDE WOON- EN BEDRIJFSRUIMTEN TEYLINGEN 2021

Artikel 1 Toepassing compensatie

 • 1.

  Degene die voor het jaar 2021 belastingplichtig is voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) op grond van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Teylingen 2021 of voor de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (roerende-zaakbelastingen of RZB) op grond van de Verordening belastingen op roerende-woon- en bedrijfsruimten Teylingen 2021, en aan wie als zodanig voor het belastingjaar 2021 een aanslag voor een van deze belastingen wordt opgelegd, heeft recht op compensatie.

 • 2.

  De compensatie is eenmalig en geldt uitsluitend voor het belastingjaar 2021.

Artikel 2 Bedrag compensatie

De compensatie bedraagt € 69,19.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het besluit “Compensatieregeling OZB en RZB Teylingen 2020” van 19 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op aanslagen OZB en RZB voor het belastingjaar 2020.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Compensatieregeling OZB en RZB Teylingen 2021”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2020.

De raad voornoemd,

De griffier,

R. van Dijk

de voorzitter,

C.G.J. Breuer