Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent het advies- en netwerkorgaan dat het college adviseert op het gebied van het Sociaal Domein (Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden)

De raad van de gemeente Vijfheerenlanden;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2020

 

Gelet op:

 

 • Artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 • Artikel 2.10 van de Jeugdwet

besluit vast te stellen de "Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden 2021".

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Adviesraad Sociaal Domein: advies- en netwerkorgaan dat het college gevraagd en ongevraagd adviseert bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid op het gebied van het Sociaal Domein van de gemeente Vijfheerenlanden verder te noemen adviesraad;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;

 • c.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden;

 • d.

  Ingezetenen: zij die hun werkelijke woonplaats in de gemeente Vijfheerenlanden hebben.

Artikel 2. Doelstelling adviesraad

 • 1.

  In het kader van de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning beoogt de raad met het instellen van de adviesraad te voldoen aan de wettelijke verplichtingen om ingezetenen te betrekken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid in het Sociaal Domein

 • 2.

  Het doel van de adviesraad is te komen tot voorstellen en adviezen ter bevordering van een integraal en evenwichtig beleid in het Sociaal Domein ten behoeve van de ingezetenen van de gemeente Vijfheerenlanden.

 • 3.

  Naast formele advisering zal er conform de gedachte van een netwerkorganisatie, geregeld overleg zijn op verschillende niveaus om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de kennis in de gemeente. Daartoe kan de adviesraad werkgroepen, panels, gesprekstafels en dergelijke organiseren met partijen uit de samenleving. Deze bijeenkomsten zijn openbaar.

Artikel 3. Taken adviesraad

 • 1.

  De adviesraad dient het college gevraagd en ongevraagd van advies over voorstellen tot gemeentelijke regelgeving, beleid, plannen en de uitvoering daarvan op het terrein van het Sociaal Domein. Het gaat hierbij met name om het beleid en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. De adviesraad adviseert integraal vanuit alle beleidsterreinen bekeken. Het college stelt de raad in kennis van de adviezen van de adviesraad.

 • 2.

  De adviesraad onderhoudt goede contacten en werkt samen met netwerkpartners zoals het Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden, de Jongerenraad, de cliëntenraad van Avres en cliëntenraden van zorginstellingen in het kader van signalering.

 • 3.

  De adviesraad volgt hoe veranderingen in beleid uitpakken in de praktijk, alert op ontwikkelingen en knelpunten. Indien nodig leidt dit tot een ongevraagd advies.

 • 4.

  De adviesraad onderhoudt goede contacten en samenwerking met de adviesraden in brede zin in de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Lekstroom.

 • 5.

  Tot de taak van de adviesraad behoort niet de vertegenwoordiging van of behartiging van belangen van individuele personen of rechtspersonen.

Artikel 4. Samenwerking adviesraad en college

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat de adviesraad zo mogelijk vroegtijdig in staat wordt gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming en dat beschikbare informatie die nodig is om te kunnen adviseren tijdig aan de adviesraad wordt verstrekt.

 • 2.

  De gemeente geeft een (schriftelijke) reactie op het gevraagde en ongevraagde schriftelijke advies, waarin duidelijk wordt hoe en waarvoor de inhoud van het advies door de wethouder(s) en/ of beleidsmedewerkers in beleidsontwikkeling/ bijstelling en bij de uitvoering van beleid wordt gebruikt.

 • 3.

  In geval de raad het bevoegde orgaan is, stuurt het college het advies van de adviesraad samen met het raadsvoorstel aan de raad.

 • 4.

  In het geval het college afwijkt van het advies van de adviesraad, wordt dit bij het voorstel aan de raad vermeld, waarbij tevens is aangegeven waarom en op welke onderdelen van het advies wordt afgeweken.

 • 5.

  De wethouders Sociaal Domein voeren regelmatig doch minimaal twee keer per jaar overleg met de adviesraad. Het eerste jaar vindt dit eenmaal per kwartaal plaats.

 • 6.

  Vanuit de gemeente is een beleidsmedewerker met passende expertise de vaste contactpersoon. De adviesraad overlegt met deze contactpersoon over zijn/haar aanwezigheid bij de vergaderingen. Afhankelijk van het onderwerp kan de adviesraad een andere wethouder of beleidsmedewerker van de gemeente uitnodigen voor een vergadering of overleg.

Artikel 5. Budget en faciliteiten adviesraad

 • 1.

  De kosten die de adviesraad redelijkerwijs moet maken voor de uitoefening van zijn taak komen ten laste van de gemeente. De raad stelt, op verzoek van het college, structureel een budget beschikbaar om de adviesraad in staat te stellen de taken als vastgelegd in deze verordening te kunnen uitvoeren.

Artikel 6. Overgangsbepalingen

 • 1.

  De verordening Adviesraad Sociaal Domein Leerdam wordt ingetrokken per 1 januari 2021;

 • 2.

  De verordening Adviesraad Sociaal Domein Vianen 2017 wordt ingetrokken per 1 januari 2021;

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2021.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden".

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020 van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden.

de raadsgriffier

K.I. (Krista) Goossens

de voorzitter

S.(Sjors) Fröhlich

Naar boven